Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Euroopan konservatiivit ja reformistit

Työvaliokunnan jäsen

Slovakia - Sloboda a Solidarita (Slovakia)

syntynyt : , Bratislava

Etusivu Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Puheenjohtaja

EMPL
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Jäsen

CPCO
Valiokuntien puheenjohtajakokous
DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

LIBE
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Viimeaikainen toiminta

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen laajentumis- ja naapuruuskumppaneille covid-19-pandemiakriisin yhteydessä SK

15-05-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Obsahom návrhu je poskytnutie pomoci v celkovej výške 3 miliardy eur vo forme strednodobých až dlhodobých úverov desiatim, prevažne susedným, partnerom v kontexte krízy spôsobnej ochorením COVID-19. Podporu treba vnímať aj ako investíciu do makroekonomickej stability EÚ a do stability spoločného trhu. Hlasovala som za tento návrh, keďže toto opatrenie je v záujme zachovania stability v regióne a v súlade s susedskou politikou EÚ.

Lentoliikenteen harjoittamista koskevat väliaikaiset toimenpiteet SK

15-05-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Parlament prijal v súvislosti s pandémiou COVID-19 dočasné opatrenia, ktoré uvoľňujú pravidlá, ktoré by v súčasnej situácii mohli spôsobiť neprimerané administratívne zaťaženie bez zjavného hospodárskeho alebo bezpečnostného prínosu. Príkladom je dočasné pozastavenie povinnosti obmedzovať platnosť licencií leteckých spoločností, ktoré neboli schopné plniť svoje finančné záväzky. Hlasovala som za tento návrh.

Todistusten ja lupakirjojen voimassaoloa koskevat väliaikaiset toimenpiteet (koontiasetus) SK

15-05-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Cieľom tohto návrhu bolo stanoviť dočasné opatrenia, ktoré obnovujú a predlžujú platnosť niektorých osvedčení, preukazov a povolení a odkladajú pravidelné kontroly a výcvik v reakcii na mimoriadne okolnosti spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Tieto opatrenia sa týkajú cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy a námornej dopravy. Keďže v dôsledku prijatých opatrení v reakcii na pandémiu v mnohých prípadoch neboli prevádzkovatelia, ako aj autority členských štátov, objektívne schopní plniť potrebné náležitosti na obnovenie potrebných formalít, návrh som podporila.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg