Liesje SCHREINEMACHER Liesje SCHREINEMACHER
Liesje SCHREINEMACHER

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Alankomaat - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Alankomaat)

syntynyt : , Rotterdam

Kirjalliset äänestysselitykset Liesje SCHREINEMACHER

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019 (A9-0226/2020 - Clare Daly) NL

26-11-2020

Het Europees Parlement heeft gestemd over een jaarlijks rapport betreffende fundamentele rechten in de EU. Het Daly rapport heeft betrekking op 2018-2019 en geeft wat de VVD betreft terecht een brede dwarsdoorsnede van de naleving van fundamentele rechten in de EU. Dit is noodzakelijk om lessen te trekken voor de toekomst. Echter, een aantal aangenomen tekstvoorstellen - met name op gebied van migratie - kunnen we niet steunen. Daarom heeft de VVD delegatie zich onthouden van stemming op het eindrapport.

Kohti kestävämpiä sisämarkkinoita yritysten ja kuluttajien hyväksi (A9-0209/2020 - David Cormand) NL

25-11-2020

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over het rapport ‘Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten’. De VVD vindt het belangrijk dat we werk maken van een duurzamere interne markt en een circulaire economie. Het rapport geeft goede aanbevelingen op het gebied van duurzame criteria bij openbare aanbestedingen, het versterken van de rol van het EU-milieukeurmerk en de duur van wettelijke garanties beter afstemmen op de levensduur van productcategorieën. De VVD delegatie kan een aantal voorstellen, zoals de verplichte etikettering en voortijdige afschrijving van producten, echter niet steunen. Daarom heeft de delegatie zich onthouden van stemming op de eindstem.

Euroopan uusi teollisuusstrategia (A9-0197/2020 - Carlo Calenda) NL

25-11-2020

Nederland is een klein en open handelsland. De open economie van Europa brengt ons grote welvaart en is daarom van groot belang. Hoewel het belangrijk is om niet naïef te zijn over de agressieve economische politiek van landen zoals China, moet Europa fundamenteel een open en vrije markt blijven, die gebaseerd is op wederkerigheid. Dit rapport introduceert een interpretatie van de term ‘strategische autonomie’ die neigt naar protectionisme. Bovendien wordt opgeroepen tot directe Europese belastingen en andere onwenselijke Europese wet- en regelgeving. Daarom hebben we tegen deze resolutie gestemd.

EU-vaaleja koskeva tilannekatsaus (A9-0211/2020 - Pascal Durand) NL

25-11-2020

De leden van de VVD delegatie delen het standpunt dat de Europese Unie aan democratische legitimiteit kan winnen, maar denken anders over de aanpak. Voorstellen als die voor transnationale lijsten en spitzenkandidaten kunnen de afstand van de EU tot de burger vergroten, terwijl de VVD vindt dat we die afstand juist moeten gaan verkleinen. Het organiseren van verkiezingen, inclusief beslissingen over bijvoorbeeld kiesgerechtigden, is daarnaast een nationale competentie en dient dit te blijven. Daarom heeft de VVD delegatie dit rapport niet kunnen steunen.

Covid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioon (B9-0343/2020) NL

13-11-2020

De leden van de VVD delegatie steunen de geest van de resolutie, te weten: de pandemie waarin we ons nu bevinden nooit of te nimmer een excuus is om verworven democratische rechten en vrijheden op disproportionele wijze in te perken. Desondanks heeft de delegatie zich onthouden van stemming op de eindstem omdat de delegatie het aangenomen amendement 19 - waarin opgeroepen wordt tot onmiddellijke evacuatie en herverdeling van asielzoekers op de Griekse eilanden – niet kan steunen. De VVD zet zich in voor een duurzame oplossing voor de erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden, onder andere middels financiële en operationele ondersteuning. Volledige evacuatie en herverdeling als ad hoc maatregel draagt wat de VVD delegatie betreft niet bij aan het op de lange termijn verbeteren van de situatie.

Sukupuolten tasa-arvo EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) NL

23-10-2020

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. De VVD-delegatie onderschrijft het belang van gelijke rechten en gelijke kansen voor mannen en vrouwen en staat positief tegenover verhoging van de participatie van vrouwen in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Een aantal onderdelen van dit verslag kan de VVD echter niet steunen, zoals quota voor de deelname van vrouwen aan controle-, evaluatie- en toezichtmechanismen, de eis dat 85 % van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet worden besteed aan programma’s waarin gendergelijkheid de hoofddoelstelling is en het streefdoel van 50 % vrouwen in leidinggevende functies. Ook acht de VVD het niet werkbaar en/of veilig dat op alle EU-ambassades een gendermedewerker ongelimiteerde toegang dient te krijgen tot informatiestromen inclusief geclassificeerde informatie. De VVD-delegatie heeft daarom vandaag tegen dit verslag gestemd.

Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen (A8-0198/2019 - Eric Andrieu) NL

23-10-2020

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over de regels voor producten en samenwerking in de landbouwsector. Het is goed dat er meer mogelijkheden komen om duurzaamheidsinitiatieven in de keten te realiseren. De VVD heeft zich echter onthouden van stemming op dit rapport omdat een aantal voorstellen verregaand ingrijpen in de vrije marktwerking.

Metsäkato (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt) NL

22-10-2020

Bossen en regenwouden spelen een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering. De VVD onderschrijft dan ook de doelstelling van het verslag om Europese bossen beter te beschermen door ontbossing te reguleren en heeft daarom voor het verslag gestemd. De hoofdstukken over due diligence heeft de VVD echter niet gesteund, omdat deze een voorschot nemen op het duediligencevoorstel van de Commissie dat volgend jaar wordt verwacht en een horizontale duediligenceverplichting zal introduceren. De VVD geeft de voorkeur aan een consequente duediligenceaanpak om fragmentatie in de EU-wetgeving te voorkomen.

Pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkaminen: erityisesti pk-yritysten pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) NL

08-10-2020

Vandaag heeft in het Europees Parlement een stemming plaatsgevonden over de ontwikkeling van de Europese kapitaalmarktenunie. De VVD is groot voorstander van dit dossier, daar het als doelstelling heeft om de Europese economie minder afhankelijk te maken van enkel bancaire financiering. In algemene zin steunt de VVD de voorstellen in dit verslag die gericht zijn op een versterking en verdieping van de kapitaalmarkten in de EU, aangezien deze bijdragen aan economische groei en financiële stabiliteit.
Met enkele onderdelen van het verslag, zoals bijvoorbeeld de invoering van een Europese vennootschapsbelasting en het creëren van een veilig Europees vermogensbestanddeel, kan de VVD echter niet instemmen. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden van stemming.

Nuorisotakuun vahvistaminen (B9-0310/2020) NL

08-10-2020

Vandaag is er in het Europees Parlement gestemd over de toekomst van de Europese jongerengarantie, een initiatief om werkloze jongeren zo snel mogelijk aan een baan of opleiding te helpen. In deze tijden is dit zeker ook een belangrijk onderwerp. De VVD ondersteunt een voortvarende aanpak van jeugdwerkloosheid van harte.
Uiteindelijk heeft de VVD-delegatie zich toch onthouden bij de eindstemming. De resolutie vraagt om van de jongerengarantie een bindend instrument voor alle lidstaten te maken, opgelegd en gecontroleerd door de EU. Dit gaat de VVD-delegatie te ver. Daarnaast vraagt de resolutie om nog eens extra middelen voor het ESF+, en zouden alle lidstaten nog eens 3 % vanuit het ESF+ moeten besteden aan de aanpak van jeugdwerkloosheid. Dit zou ook gelden voor lidstaten waar de jeugdwerkloosheid relatief laag is.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg