Paavo VÄYRYNEN Paavo VÄYRYNEN
Paavo VÄYRYNEN
Suomi

syntynyt : , Kemin maalaiskunta

Kahdeksas vaalikausi Paavo VÄYRYNEN

Poliittiset ryhmät

  • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Suomen Keskusta (Suomi)

Varapuheenjohtaja

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Kehitysvaliokunta
  • 25-01-2017 / 11-06-2018 : Kehitysvaliokunta

Jäsen

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Kehitysvaliokunta
  • 14-07-2014 / 11-06-2018 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Kehitysvaliokunta

Varajäsen

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ulkoasiainvaliokunta
  • 19-01-2017 / 11-06-2018 : Ulkoasiainvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

MIETINTÖ pakolais- ja muuttovirtojen käsittelystä: EU:n ulkoisten toimien merkitys

22-02-2017 A8-0045/2017 PE589.425v03-00 AFET DEVE
Elena VALENCIANO Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

MIETINTÖ kehitysyhteistyön tehokkuuden parantamisesta

11-11-2016 A8-0322/2016 PE589.254v03-00 DEVE
Cristian Dan PREDA

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO EU:n ja Irakin välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta

23-05-2018 DEVE_AD(2018)620878 PE620.878v02-00 DEVE
Paavo VÄYRYNEN

LAUSUNTO rauhanoperaatioista – EU:n yhteistyö YK:n ja Afrikan unionin kanssa

16-03-2016 DEVE_AD(2016)575372 PE575.372v02-00 DEVE
Paavo VÄYRYNEN

LAUSUNTO suosituksesta Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta

16-03-2016 DEVE_AD(2016)578547 PE578.547v02-00 DEVE
Paavo VÄYRYNEN

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuudesta

26-04-2018 DEVE_AD(2018)619225 PE619.225v02-00 DEVE
Maria NOICHL

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto)

24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284 PE609.284v03-00 DEVE
Florent MARCELLESI

LAUSUNTO kestävyyttä edistävistä EU:n toimista

19-06-2017 DEVE_AD(2017)602902 PE602.902v03-00 DEVE
Elly SCHLEIN

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustaminen EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

13-03-2018

Vastustin siirtymistä neuvotteluihin puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi, koska en kokenut että valiokunnan mietintö on hyvä pohja neuvotteluille. Tehokkain tapa edistää puolustustarviketeollisuuden kehitystä on parantaa alan sisämarkkinoiden toimivuutta. EU-rahoitus johtaisi käytännössä kansallisen rahoituksen vähenemiseen. Varojen kierrättäminen Brysselin kautta ei ole järkevää.

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017 (A8-0019/2018 - Sander Loones)

01-03-2018

Äänestin pankkiunionia koskevaa vuoden 2017 vuosikertomusta käsitellyttä mietintöä vastaan. Pankkiunioni ja siihen liittyvät yhteinen varautumisjärjestely ja talletussuojarahasto ovat täysin vääriä tapoja vastata euroalueen velkakriisin aiheuttamiin ongelmiin. Missään vaiheessa euroalueen ongelmat eivät ole liittyneet sääntöjen ja institutionaalisen rakenteen puuttumiseen, vaan siihen, että euroalueeseen on kuulunut kansantalouksiltaan ja kulttuureiltaan aivan liian erilaisia jäsenmaita.

Euroopan parlamentin kokoonpano (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

Äänestin parlamentin kokoonpanoa koskevaa mietintöä käsiteltäessä ylikansallisia listoja vastaan. Ne olisivat jopa federalismin periaatteiden vastaisia. Ne olisivat askel EU:n kehittämiseksi yhtenäisvaltion suuntaan.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto vihan ja ääri-ilmiöiden torjumiseen internetissä

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Rauennut
Ivan JAKOVČIĆ Paavo VÄYRYNEN Patricija ŠULIN Péter NIEDERMÜLLER Jozo RADOŠ Heinz K. BECKER Angel DZHAMBAZKI Iskra MIHAYLOVA Anna ZÁBORSKÁ Miriam DALLI Hannu TAKKULA Boris ZALA Nedzhmi ALI Brian HAYES Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Filiz HYUSMENOVA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Zigmantas BALČYTIS
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 143 - 13-12-2016

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.