Bogusław LIBERADZKI Bogusław LIBERADZKI
Bogusław LIBERADZKI

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Puola - Sojusz Lewicy Demokratycznej (Puola)

syntynyt : , Sochaczew

Kahdeksas vaalikausi Bogusław LIBERADZKI

Poliittiset ryhmät

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Puola)

Varapuhemies

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentti

Kvestori

 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Euroopan parlamentti

Jäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 02-07-2014 / 16-01-2017 : Euroopan parlamentin puhemiehistö
 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Kvestorit
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin puhemiehistö
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Varajäsen

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Kamerun PL

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-094-0000)

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta

15-11-2016 TRAN_AD(2016)589300 PE589.300v02-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu

23-11-2017 CONT_AD(2017)606021 PE606.021v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

01-03-2017 TRAN_AD(2017)595617 PE595.617v02-00 TRAN
Karima DELLI

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

28-02-2017 TRAN_AD(2017)595599 PE595.599v02-00 TRAN
Claudia SCHMIDT

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Sisäiset siirrot: tuumasta toimeen (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017) PL

18-05-2017

Głosowałem za rezolucją „Urzeczywistnienie relokacji”. Polska powinna być otwarta i solidarna wobec wyzwań humanitarnych stojących przed Unią Europejską. W myśl tej idei polska delegacja S&D poparła rezolucję w sprawie urzeczywistnienia relokacji, ale nie bez zastrzeżeń.
Jesteśmy krytycznie nastawieni wobec rozwiązania, którym jest mechanizm przymusowej relokacji. W naszej opinii decyzja odnośnie formy pomocy dla uchodźców należy przede wszystkim do państw członkowskich, które powinny wziąć pod uwagę trzy aspekty: sytuację humanitarną ludzi uciekających przed wojną lub prześladowaniami religijnymi, ich możliwości adaptacyjne w danym społeczeństwie oraz kwestie związane z bezpieczeństwem.
Ponadto zwracamy uwagę, że polski rząd poparł w 2016 r. decyzję o relokacji. To stanowisko nakłada na Polskę odpowiednie zobowiązanie. Polska, jako wiarygodny członek UE i jeden z największych beneficjentów unijnego budżetu, powinna wykazać się solidarnością z pozostałymi krajami członkowskimi.
Oczekujemy również od Komisji, że jeśli w przyszłości ponownie zaistnieje potrzeba pomocy uchodźcom, to nie będzie się ona odbywała w ramach obecnego mechanizmu alokacji.

Palmuöljy ja sademetsien metsäkato (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná) PL

04-04-2017

Dzisiejsze głosowanie jest silnym przesłaniem, że UE, jako trzeci co do wielkości konsument oleju palmowego na świecie, musi wziąć odpowiedzialność za sposób jego produkcji. Nie możemy zapomnieć o skutkach jakie zapotrzebowanie na olej palmowy wywiera na dobrobyt miejscowej ludności i ekosystemów. Powoduje wylesianie, które grozi zaostrzeniem zmian klimatu ze szkodą zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt.Komisja Europejska powinna zagwarantować, że tylko olej palmowy pochodzący ze zrównoważonej produkcji będzie sprzedawany w Unii Europejskiej, co umożliwi konsumentom dokonywanie świadomych wyborów.

Suositusluonnos autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta (B8-0177/2017) PL

04-04-2017

Po kilku miesiącach Parlament Europejski zrobił decydujący krok naprzód w celu osiągnięcia lepszej współpracy na poziomie Unii Europejskiej między producentami samochodów i organami udzielającym homologacji. Najważniejsze jest pogodzenie interesów konsumentów przy jednoczesnym zapewnieniu lepszej ochrony środowiska. Doszliśmy do porozumienia w celu wzmocnienia zasad zatwierdzania nowych pojazdów na rynku wewnętrznym i uniknięcia kolejnego skandalu. Zapewniliśmy zharmonizowane zasady, surowsze ograniczenia emisji NOx oraz bardziej scentralizowany system kontroli i egzekwowania przepisów.
Bardziej przejrzysty i surowy zestaw zasad doprowadził do zakończenia konfliktu interesów pomiędzy producentami samochodów, organami udzielającymi homologacji tego typu i służbami technicznymi. Będę nadal działał, aby obecny system zapewnił jak najlepszą ochronę konsumentów w UE.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

KIRJALLINEN KANNANOTTO lyijyn käytön ehkäisemiseen

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Rauennut
Monika BEŇOVÁ Jo LEINEN Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Bogusław LIBERADZKI Margrete AUKEN Marc TARABELLA Nessa CHILDERS Zigmantas BALČYTIS Michèle RIVASI Karin KADENBACH Biljana BORZAN Jan KELLER Tibor SZANYI Stanislav POLČÁK Tomáš ZDECHOVSKÝ Ivan JAKOVČIĆ Davor ŠKRLEC Sergei STANISHEV József NAGY Nikos ANDROULAKIS
Jättämispäivä : 03-10-2016
Raukeamispäivä : 03-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 94 - 04-01-2017

KIRJALLINEN KANNANOTTO seuraavan sukupolven 112-hätäpalvelujen täytäntöönpanoon

06-06-2016 P8_DCL(2016)0059 Rauennut
Zigmantas BALČYTIS Bogusław LIBERADZKI Liisa JAAKONSAARI Mara BIZZOTTO Marlene MIZZI Tibor SZANYI Dita CHARANZOVÁ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Nicola CAPUTO Theodoros ZAGORAKIS Patricija ŠULIN
Jättämispäivä : 06-06-2016
Raukeamispäivä : 06-09-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 53 - 07-09-2016

KIRJALLINEN KANNANOTTO matkaviestinnän kohtuuttomiin hintoihin EU:ssa

24-02-2016 P8_DCL(2016)0014 Rauennut
Tibor SZANYI Bogusław LIBERADZKI Morten MESSERSCHMIDT Olga SEHNALOVÁ Tanja FAJON Andrej PLENKOVIĆ Marlene MIZZI Nicola CAPUTO Hugues BAYET Igor ŠOLTES
Jättämispäivä : 24-02-2016
Raukeamispäivä : 24-05-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 177 - 25-05-2016

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg