Kinga GÁL Kinga GÁL
Kinga GÁL

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Unkari - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Unkari)

Etusivu Kinga GÁL

Varapuheenjohtaja

SEDE
Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta

Jäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta
DROI
Ihmisoikeuksien alivaliokunta
DCAS
EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen

AFCO
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
INGE
Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta
DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Viimeaikainen toiminta

Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta HU

17-09-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Az elmúlt években bevett gyakorlattá vált, hogy az jogállamiságot politikai furkósbotként használják bizonyos tagállamok ellen. Lengyelország és Magyarország ellen évek óta zajlik eljárás, amely kizárólag politikai célokat követ, és amely maga sem felel meg a jogállamiság követelményeinek.
A Lengyelországról szóló jelentés egy évek óta húzódó, parttalan eljárás részeként született, amelyben arra tesznek kísérletet, hogy a vádak körét folyamatosan bővítsék, újabb és újabb, egyébként szigorúan tagállami hatáskörbe tartozó tárgyköröket vonjanak be az eljárásba. Mindez sérti tisztességes eljárás és a „vádhoz kötöttség” elvét. Úgy nem lehet számon kérni a jogállamiságot, hogy a tagállamokkal szemben eltérő mércét alkalmaznak, hogy dialógus helyett vádaskodó jelentéseket fogadnak el, hogy évekig tartó parttalan eljárásnak vetik őket alá.
Különösen szembeötlő, hogy a mondvacsinált jogállamisági vádak csak akkor kerülnek elő, ha karakteres, jobboldali politikát folytató kormány alakul egy tagállamban, míg baloldali vagy liberális kormányok alatt történő, kirívó, jogállamiságot sértő esetekben arcátlan hallgatásba burkolódznak az Európai Parlament baloldali és liberális frakciói.
A fenti indokok miatt a jelentést nem támogattam.

Lisätalousarvioesitys nro 8 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Maksumäärärahojen lisäys hätätilanteen tukivälinettä varten covid-19-rokotestrategian rahoittamiseksi sekä koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa toista investointialoitetta varten (C9-0290/2020 - Monika Hohlmeier) HU

17-09-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

A 2020-as költségvetési év 8. számú pótköltségvetésének célja, hogy 6,2 milliárd euró kifizetést mozgósítson a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretében COVID-19 vakcina gyártásra (1,1 miliárd euró), illetve a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés (Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+) keretében módosított kohéziós programok végrehajtásának többletforrás igényére (5,1 milliárd euró). Májusban döntött az Európai Parlament és a Tanács, hogy a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés keretében a kohéziós programoknál a még le nem kötött kötelezettségvállalások előrehozhatóak, illetve átcsoportosíthatóak. A 8. számú pótköltségvetés most ehhez biztosít forrást, azaz a tagállamok előrehozott/átcsoportosított kötelezettségvállalásainak szintén előrehozott kifizetését jelenti.
A fentiek alapján szavazatommal támogattam a 8. számú pótköltségvetés elfogadását.

Covid-19: terveysarviointien ja riskiluokituksen koordinointi EU:ssa sekä vaikutukset Schengenin alueeseen ja sisämarkkinoihin (RC-B9-0257/2020) HU

17-09-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Az európai polgárok Európai Unión belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga az Európai Unió egyik legbecsesebb vívmánya, valamint gazdaságunk egyik fontos hajtóereje. A koronavírus járvány azonban súlyosan érintette az egységes piacot. A mindennapos zökkenőmentes utazás számos polgár életének szerves részét képezi, s számukra az átláthatatlan szabályozások rendkívül nagy terhet jelentenek.
Szavazatommal támogattam a közös állásfoglalási indítványt, hiszen úgy vélem, hogy olyan egyértelműen alkalmazható, a tagállami szuverenitást nem sértő Bizottsági ajánlásokra van szükség, amelyeket a tagállamok könnyen követhetnek és megfelelően kommunikálhatnak az európai polgárok felé. Úgy vélem ezért, hogy a Bizottságnak ki kell dolgoznia és meg kell teremtenie a tagállamok által követhető belső piaci ajánlások szilárd alapját.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy az állásfoglalásban lefektetett javasolt intézkedések már az eredményekre épülnek, ezen eredmények pedig a tagállamok gyors reagálási képességén alapulnak. A vírus terjedésének megfékezése, a polgárok egészségének védelme, valamint az Unión belüli, biztonságos körülmények közötti szabad mozgás fenntartása érdekében kiszámítható és átlátható megközelítésre van szükség a mozgás szabadságát érintő korlátozások elfogadásához!

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg