Viktor USPASKICH Viktor USPASKICH
Viktor USPASKICH

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Liettua - Darbo partija (Liettua)

syntynyt : , Vilnius

Kahdeksas vaalikausi Viktor USPASKICH

Poliittiset ryhmät

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Darbo partija (Liettua)

Jäsen

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Aluekehitysvaliokunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Aluekehitysvaliokunta

Varajäsen

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
  • 14-07-2014 / 08-10-2017 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
  • 09-10-2017 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian parlamentaarisessa kumppanuusvaliokunnassa, EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
  • 09-10-2017 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO arviosta EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa

26-10-2018 REGI_AD(2018)625217 PE625.217v02-00 REGI
Raffaele FITTO

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta

15-10-2018 JURI_AD(2018)625394 PE625.394v02-00 JURI
Jiří MAŠTÁLKA

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 [yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen (EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen (EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen (EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 [uuselintarvikkeet] muuttamisesta

15-10-2018 JURI_AD(2018)625400 PE625.400v02-00 JURI
Pavel SVOBODA

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) LT

18-04-2019

. – Pritariu ir manau, kad svarbu rasti gerą pusiausvyrą tarp plataus užmojo tikslų, susijusių su transporto išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu, inovacijų ES transporto priemonių sektoriuje skatinimo ir Europos Sąjungos konkurencingumo didinimo, sykiu kuriant aukštos kvalifikacijos reikalaujančias darbo vietas.

Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) LT

18-04-2019

. – Palaikau, nes viešosios investicijos į netaršias transporto priemones taip pat daro tiesioginį poveikį švariam orui, kuriuo kvėpuoja piliečiai, sprendžiant nuolatines oro taršos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų problemas.

Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) LT

18-04-2019

. – Palaikau, nes šiuo pasiūlymu siekiama papildyti esamas ES bendrovių teisės taisykles, kodifikuotas Direktyvoje (ES) 2017/1132. Iniciatyva visapusiškai dera su esamais skaitmeniniais ES bendrovių teisės elementais ir bus grindžiama jais – visų pirma Verslo registrų sąveikos sistema (BRIS), kurios pagrindas yra Direktyvoje 2012/17/ES ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/884 nustatytos teisinės prievolės.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset

Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg