Viktor USPASKICH Viktor USPASKICH
Viktor USPASKICH

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Liettua - Darbo partija (Liettua)

syntynyt : , Vilnius

Kirjalliset äänestysselitykset Viktor USPASKICH

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

InvestEU-ohjelma (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) LT

13-11-2020

. – Balsavau uz, nes turizmas, įskaitant apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorių, kuris yra Sąjungos ekonomikai strategiškai svarbi sritis, dėl COVID-19 pandemijos ir nustatytų socialinių ryšių apribojimų bei sienų uždarymo patiria ypač didelį susitraukimą. Šis susitraukimas yra ypač žalingas MVĮ ir šeimos verslo įmonėms ir sukėlė didelio masto nedarbą, visų pirma moterų, jaunimo, sezoninių darbuotojų ir asmenų, esančių pažeidžiamoje padėtyje, nedarbą, o daugelis įmonių prarado daug pajamų. Programa „InvestEU“ turėtų būti prisidedama prie ilgalaikio sektoriaus ir jo vertės grandinių konkurencingumo ir tvarumo stiprinimo remiant operacijas, skatinančias tvarų, novatorišką ir skaitmeninį turizmą, įskaitant novatoriškas sektoriaus poveikio klimatui ir aplinkai mažinimo priemones, nes ja reaguojama į COVID-19 krizę. Tvariai gaivinant turizmą turėtų būti prisidedama prie daugybės nuolatinių, vietinių, kokybiškų darbo vietų kūrimo sudarant labai nuo turizmo priklausantiems ir su specifiniais sunkumais, susijusiais su jų ekonomine plėtra, susiduriantiems regionams galimybes pritraukti investicijų, kurios būtų neįmanomos be „InvestEU“ programos pajėgumo ir gebėjimo dėl ES garantijos pritraukti privačius investuotojus ir jos sukelto pritraukimo poveikio.

Covid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioon (B9-0343/2020) LT

13-11-2020

. – Balsavau uz, nes kadangi demokratijos ir joje taikomos stabdžių ir atsvarų sistemos veikimui daroma įtaka, kai dėl nepaprastosios padėties sveikatos srityje pasikeičia valdžios pusiausvyra, pvz., leidžiant vykdomajai valdžiai įgyti naujų įgaliojimų, kuriais ribojamos individualios teisės, ir įgyvendinti kompetenciją, kuri paprastai priklauso teisėkūros institucijai ir vietos valdžios institucijoms, kartu nustatant parlamentų, teisminių institucijų, pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos, taip pat piliečių dalyvavimo veiklos apribojimus; kadangi daugumoje valstybių narių nėra jokių konkrečių teisminių institucijų apribojimų, tačiau dėl izoliacijos priemonių teismams beveik tapo neįmanoma veikti įprastai. Kadangi vidaus teisminių institucijų priežiūra, kurią papildo išorės priežiūra, išlieka labai svarbi, nes teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir veiksmingą teisinę gynybą toliau taikomos nepaprastosios padėties atveju, kad nuo nepaprastosios padėties priemonių nukentėjusiems asmenims būtų užtikrinta veiksminga galimybė ginti teises, jeigu valdžios institucijos riboja jų pagrindines teises, ir garantuoti, kad vykdomoji valdžia neviršytų savo įgaliojimų.

Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotto Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille (A9-0175/2020 - Emmanuel Maurel) LT

11-11-2020

. – Balsavau uz, nes ES yra neabejotinai pirmaujanti prekybos partnerė, kuriai tenka daugiau kaip 72 proc. visos prekybos Vakarų Balkanuose (t. y. Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove, Juodkalnijoje, Šiaurės Makedonijoje ir Serbijoje), ji pirmauja kitų šiame regione ekonomiškai ir politiškai dalyvaujančių konkurentų, pavyzdžiui, Kinijos, Rusijos ar Turkijos, atžvilgiu. Per pastaruosius 10 metų prekyba tarp ES ir Vakarų Balkanų šalių išaugo beveik 130 proc. 2019 m. šios prekybos suma siekė 55 mlrd. EUR. Pasiūlytos priemonės ligi šiol padėjo užmegzti tvirtus ES įmonių ir Vakarų Balkanų regiono vietos gamintojų partnerystės ryšius. Todėl Komisijos pasiūlymas pratęsti šių priemonių galiojimą dar penkeriems metams laikomas tinkamiausia priemone tvariai Vakarų Balkanų šalių partnerių ekonomikos plėtrai užtikrinti. Dėl to gali būti išvengta labai ilgo ir sudėtingo kiekvieno atskiro dvišalio prekybos susitarimo, kurie yra stabilizacijos ir asociacijos susitarimų dalis, keitimo proceso. Jei minėtos autonominės prekybos priemonės nebūtų pratęstos iki 2025 m., galėtų būti padarytas neigiamas ir problemiškas poveikis – sumažėtų visų Vakarų Balkanų šalių patekimas į rinką. Tai neatitiktų parama grindžiamo ES požiūrio, kurio ji laikosi.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: Muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034, MIR162 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi (B9-0346/2020) LT

11-11-2020

. – Palaikau priestaravima, kadangi kadangi Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 nustatyta, kad genetiškai modifikuotas maistas ir pašarai turi nedaryti neigiamo poveikio žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, ir reikalaujama, kad Komisija, rengdama sprendimą, atsižvelgtų į visas atitinkamas Sąjungos teisės aktų nuostatas ir kitus teisėtus veiksnius, susijusius su svarstomu dalyku. Nemažai tyrimų parodė, jog auginant herbicidams atsparius GM kultūrinius augalus naudojama daugiau papildomų herbicidų, labiausiai dėl to, kad atsirado herbicidams atsparių piktžolių.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: Muuntogeeninen soija SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) (B9-0349/2020) LT

11-11-2020

. – Palaikau priestaravima, kadangi kritinės pastabos yra susijusios su tuo, kad herbicidų liekanos importuojamose genetiškai modifikuotose sojose SYHT0H2 ir galimas poveikis vartotojų sveikatai nėra pakankamai tiriamas, kad toksikologinė informacija yra nepakankama ir kad dėl to negalima įvertinti galimos rizikos, susijusios su maisto produktų, pagamintų iš genetiškai modifikuotų sojų SYHT0H2, vartojimu, kad informacija, kurios reikia norint užbaigti poveikio aplinkai ir sveikatai vertinimą, nėra išsami ir kad prieš išduodant leidimą reikėtų pateikti išsamų stebėsenos planą.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: Muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 ja NK603 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi (B9-0347/2020) LT

11-11-2020

. – Palaikau priestaravima, nes iš įvairių tyrimų matyti, kad buvo nustatytas šalutinis poveikis imuninei sistemai, galintis pasireikšti patyrus Bt baltymų poveikį, ir kad kai kurie Bt baltymai gali turėti adjuvantinių savybių[15], t. y. dėl jų gali padidėti kitų baltymų, su kuriais šie baltymai sąveikauja, alergeniškumas.

EU:n ja Senegalin välinen kalastuskumppanuussopimus: täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (A9-0180/2020 - Izaskun Bilbao Barandica) LT

11-11-2020

. – Balsavau uz, nes Europos Sąjunga yra pasirašiusi žuvininkystės partnerystės susitarimų ir protokolų su ES nepriklausančiomis valstybėmis. Pagal žuvininkystės partnerystės susitarimus ES teikia finansinę ir techninę paramą mainais į teises žvejoti perteklinius išteklius valstybės išskirtinėje ekonominėje zonoje (IEZ) remiantis teisinėmis nuostatomis. Šiuose susitarimuose taip pat daug dėmesio skiriama išteklių išsaugojimui ir veiklos darnumui aplinkos atžvilgiu, užtikrinant, kad visiems ES laivams būtų taikomos tokios pačios kontrolės ir skaidrumo taisyklės, ir teikiant paramą pačios valstybės partnerės darnios žuvininkystės politikai. Senegalo Respublikos ir Europos Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimas įsigaliojo 2014 m. lapkričio 20 d. ir nuo tada automatiškai pratęsiamas. Atsižvelgiant į žuvininkystės politikos reformos prioritetus naujuoju protokolu, remiantis patikimiausia turima moksline informacija ir laikantis Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijų, Sąjungos laivams suteikiama žvejybos Senegalo vandenyse galimybių. Naujajame protokole atsižvelgiama į ankstesniojo protokolo (2014–2019 m.) vertinimo ir perspektyvinio naujo protokolo sudarymo tikslingumo vertinimo rezultatus. Abu vertinimus atliko išorės ekspertai. Protokolu taip pat bus suteikta galimybė Europos Sąjungai ir Senegalui, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus, artimiau bendradarbiauti remiant atsakingą Senegalo vandenyse esančių žuvininkystės išteklių naudojimą ir Senegalo pastangas plėtoti mėlynąją ekonomiką.

EU:n ja Senegalin välinen kalastuskumppanuussopimus: täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (päätöslauselma) (A9-0182/2020 - Izaskun Bilbao Barandica) LT

11-11-2020

. – Balsavau uz, nes Sąjungos žvejybos laivai apsiriboja žvejybos rajonais atviroje jūroje, taip kuo labiau sumažinant sąveiką su Senegalo smulkiosios žvejybos laivais ir darant kuo mažesnį poveikį jų pragyvenimui.Taip pat naujasis žvejybos partnerystės susitarimo su Senegalu protokolas įeina į Europos Sąjungos išorės veiksmus Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalių atžvilgiu ir atitinka, visų pirma, Sąjungos tikslus, susijusius su demokratijos principais ir žmogaus teisėmis.

EU:n ja Seychellien välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2020–2026) (A9-0185/2020 - Caroline Roose) LT

11-11-2020

. – Balsavau uz, nes susitarimu nustatomos taisyklės, kuriomis reglamentuojama Sąjungos žvejybos laivų veikla Seišelių vandenyse. Mainais į žvejybos teises ES teikia finansinę ir techninę paramą Seišeliams. Europos Sąjunga ir Seišeliai taip pat susitarė dėl mechanizmų ir taisyklių, kuriais siekiama skatinti tausią žvejybą, visų pirma gerinant žvejybos kontrolę, duomenų rinkimą, kovą su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba ir, be kita ko, bendradarbiavimą regioninėse žvejybos valdymo organizacijose, kurių narės yra ES ir Seišeliai. Finansiniu požiūriu ES ir Seišelių susitarimas yra penktas pagal finansinio paketo dydį galiojantis ES žvejybos susitarimas ir svarbiausias ES susitarimas, taikomas Indijos vandenyne.

EU:n ja Kiinan välinen sopimus: maantieteellisiin merkintöihin liittyvä yhteistyö ja maantieteellisten merkintöjen suoja (A9-0199/2020 - Iuliu Winkler) LT

11-11-2020

. – Balsavau uz, nes susitarimu sudarytos sąlygos Kinijos rinkoje nuo imitavimo ir uzurpavimo apsaugoti žymias ir vertingas ES geografines nuorodas. Pagal susitarimą pirmuoju etapu bus užtikrinta tiesioginė apsauga į sąrašą įtrauktoms 100 ES geografinių nuorodų ir 100 Kinijos geografinių nuorodų nuo susitarimo įsigaliojimo dienos. Antruoju etapu per ketverius metus pagal susitarimą bus apsaugoti dar 175 ES ir Kinijos geografinių nuorodų pavadinimai. Susitarime numatyta galimybė išplėsti taikymo sritį po jo įsigaliojimo įtraukiant kitas produktų klases, kurioms šiuo metu netaikomi ES teisės aktai, visų pirma rankomis pagamintus daiktus.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg