Milan ZVER Milan ZVER
Milan ZVER

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Slovenia - Slovenska demokratska stranka (Slovenia)

syntynyt : , Ljubljana

7. vaalikausi Milan ZVER

Poliittiset ryhmät

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Slovenska demokratska stranka (Slovenia)

Jäsen

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Varajäsen

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevä erityisvaliokunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

all-activities

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

MIETINTÖ uusista teknologioista ja avoimista oppimateriaaleista

25-03-2014 A7-0249/2014 PE 524.493v02-00 CULT
Cătălin Sorin IVAN

MIETINTÖ koulutuksen uudelleenajattelusta

01-10-2013 A7-0314/2013 PE 510.619v02-00 CULT
Katarína NEVEĎALOVÁ

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ammatillista koulutusta koskevasta eurooppalaisesta yhteistyöstä Eurooppa 2020 -strategian tueksi

28-01-2011 CULT_AD(2011)450958 PE 450.958v02-00 CULT
Maria BADIA i CUTCHET

Päätöslauselmaesitykset

Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset

Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto aiheeseen “oikeus kulttuuriin unionin kansalaisten perusoikeutena”

16-01-2014 P7_DCL(2014)0010 Rauennut
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Gianni PITTELLA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Isabelle DURANT Jim HIGGINS Jiří MAŠTÁLKA Hannu TAKKULA Sophocles SOPHOCLEOUS Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Martina MICHELS Milan ZVER Richard FALBR Csaba Sándor TABAJDI
Jättämispäivä : 16-01-2014
Raukeamispäivä : 16-04-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 133 - 17-04-2014

Kirjallinen kannanotto lasten ja heidän oikeuksiensa suojelemiseen Internetin lapsille suunnatun nimiavaruuden yhteydessä

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Rauennut
Tanja FAJON Amelia ANDERSDOTTER Jan BŘEZINA Maria da Graça CARVALHO Iliana IOTOVA Seán KELLY Petru Constantin LUHAN Cristiana MUSCARDINI Angelika WERTHMANN Ivo VAJGL Milan ZVER
Jättämispäivä : 09-09-2013
Raukeamispäivä : 09-12-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 230 - 10-12-2013

Kirjallinen kannanotto oikeustiedon opetuksen edistämiseen

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Rauennut
Angelika WERTHMANN Victor BOŞTINARU Jorgo CHATZIMARKAKIS Minodora CLIVETI Frank ENGEL Carlos ITURGAIZ Peter JAHR Ádám KÓSA Antigoni PAPADOPOULOU Antonyia PARVANOVA Nikolaos SALAVRAKOS Eleni THEOCHAROUS Tatjana ŽDANOKA Milan ZVER
Jättämispäivä : 09-09-2013
Raukeamispäivä : 09-12-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 58 - 10-12-2013

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg