Milan ZVER Milan ZVER
Milan ZVER

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Slovenia - Slovenska demokratska stranka (Slovenia)

syntynyt : , Ljubljana

Kahdeksas vaalikausi Milan ZVER

Poliittiset ryhmät

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Slovenska demokratska stranka (Slovenia)

Jäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Aluekehitysvaliokunta
 • 14-07-2014 / 21-11-2017 : Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Aluekehitysvaliokunta
 • 09-01-2018 / 21-06-2018 : Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa
 • 03-09-2018 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arvioinnista sen väliarvioinnin ja yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteella

30-03-2017 REGI_AD(2017)594064 PE594.064v03-00 REGI
Matthijs van MILTENBURG

LAUSUNTO sähköisestä demokratiasta Euroopan unionissa: mahdollisuudet ja haasteet

14-10-2016 CULT_AD(2016)582133 PE582.133v02-00 CULT
Isabella ADINOLFI

LAUSUNTO radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäisemisestä

17-09-2015 CULT_AD(2015)557258 PE557.258v02-00 CULT
Angel DZHAMBAZKI

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Dominikaanisen tasavallan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (A8-0451/2018 - Mary Honeyball) SL

31-01-2019

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Cipru, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji in Združenemu kraljestvu, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
Odobritev pooblastila Avstriji, Cipru, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji in Združenemu kraljestvu, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok, podpiram, saj s tem omogočamo reševanje tovrstnih primerov na mednarodni ravni, in sicer tako, da so pristojna sodišča in se uporablja pravo države, v kateri ima otrok prebivališče. Konvencija določa tudi sistem, ki zagotavlja takojšnjo vrnitev protipravno odvzetega otroka.

Ecuadorin ja Ukrainan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (A8-0452/2018 - Mary Honeyball) SL

31-01-2019

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, da v interesu Evropske unije sprejme pristop Ekvadorja in Ukrajine k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
S tem bomo omogočili državam pogodbenicam sodelovanje z EU pri iskanju rešitev za primere mednarodnega protipravnega odvzema otrok.

Hondurasin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (A8-0457/2018 - Mary Honeyball) SL

31-01-2019

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmeta pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
Pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok podpiram, saj Konvencija določa sistem, ki državam pogodbenicam omogoča sodelovanje pri iskanju rešitev za primere mednarodne ugrabitve otroka.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset

Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) tarpeeseen tukea alueellista saavutettavuutta

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Rauennut
Renaud MUSELIER Inés AYALA SENDER Iskra MIHAYLOVA Younous OMARJEE Keith TAYLOR Ruža TOMAŠIĆ Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Ivan JAKOVČIĆ Fernando RUAS István UJHELYI Jill EVANS Salvatore Domenico POGLIESE Deirdre CLUNE Merja KYLLÖNEN Pascal ARIMONT Derek VAUGHAN Jozo RADOŠ Petras AUŠTREVIČIUS Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Milan ZVER
Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 106 - 13-03-2017

Kirjallinen kannanotto Downin oireyhtymää sairastaviin henkilöihin

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Rauennut
Dominique BILDE Filiz HYUSMENOVA Ruža TOMAŠIĆ Monica MACOVEI Mara BIZZOTTO Angel DZHAMBAZKI Remo SERNAGIOTTO Marie-Christine BOUTONNET Milan ZVER Ivan JAKOVČIĆ Steeve BRIOIS Nedzhmi ALI Arne GERICKE Rolandas PAKSAS Nikolay BAREKOV Andrey KOVATCHEV Hilde VAUTMANS Jean-Luc SCHAFFHAUSER Patricija ŠULIN
Jättämispäivä : 21-11-2016
Raukeamispäivä : 21-02-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 69 - 22-02-2017

Kirjallinen kannanotto vuonna 1915 tapahtuneiden armenialaisten, assyrialais-kaldealais-syyrialaisten ja Pontoksen kreikkalaisten kansanmurhien tunnustamiseen Turkissa

12-09-2016 P8_DCL(2016)0102 Rauennut
Dominique BILDE Milan ZVER Zigmantas BALČYTIS Patricija ŠULIN Mara BIZZOTTO Peter van DALEN Gerolf ANNEMANS Mireille D'ORNANO Steeve BRIOIS Marie-Christine BOUTONNET
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 23 - 13-12-2016

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg