Please fill this field
Niels FUGLSANG Niels FUGLSANG
Niels FUGLSANG

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Membre

Danemark - Socialdemokratiet (Danemark)

Date de naissance : , Kobenhavn

Accueil Niels FUGLSANG

Membre

ITRE
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
D-CN
Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine

Membre suppléant

ECON
Commission des affaires économiques et monétaires
FISC
Sous-commission des affaires fiscales
ANIT
Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport
D-TR
Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Turquie

Dernières activités

Violations du droit de l’UE et des droits des citoyens LGBTQI en Hongrie par suite de l’adoption de modifications de la législation au Parlement hongrois (B9-0412/2021, B9-0413/2021) DA

08-07-2021
Explications de vote écrites

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet tager kraftigt afstand fra Ungarns lovgivning, der diskriminerer mod LGBTI-personer, og mener, det er et klart brud med EU’s værdier, principper og lovgivning. Vi støtter derfor fuldt ud resolutionen og dens opfordring om at tage juridisk handling mod Ungarn. Vi understreger, at det bør være Europa-Kommissionen frem for enkelte medlemsstater, der fører en traktatbrudsprocedure mod Ungarn. Dertil er vi tilbageholdende med at støtte anti-diskriminationsdirektivet, idet den nuværende tekst for direktivet giver uklarhed om konsekvenserne for dansk lovgivning. Vi understreger dog, at kampen imod diskrimination mod LGBTI+ personer er vigtig, og en kamp som også bør kæmpes i EU.

Dialogues citoyens et participation des citoyens au processus décisionnel de l'Union européenne (A9-0213/2021 - Helmut Scholz) DA

07-07-2021
Explications de vote écrites

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at borgerdialog er vigtigt for det repræsentative demokrati, og at den skal udvikles inden for de eksisterende rammerne med respekt for kompetencefordelingen mellem EU-institutioner og medlemslande.
Vi har støttet betænkningen om borgerdialog og borgernes deltagelse i EU’s beslutningstagning, selvom der er enkelte konkrete forslag i betænkningen, vi ikke bakker op om. Vi mener ikke, at ”deltagelsesbaseret budgetlægning” bør indføres på EU-niveau, og vi mener ikke, at der skal oprettes et nyt agentur for undervisning i medborgerkundskab.
Dialog med borgerne, så de valgte politikere kan repræsentere dem bedst muligt, er helt centralt i et velfungerende demokrati. Vi mener, at vi skal værne om og styrke det repræsentative demokrati i hele Europa, men mener ikke, at mere institutionaliseret borgerinddragelse på europæisk plan nødvendigvis er den bedste måde at gøre det. Det europæiske demokrati bliver styrket, når valgdeltagelsen stiger og tilliden mellem borgere og beslutningstagere forbedres på alle demokratiske niveauer fra det lokale til det europæiske. Det kræver, at alle demokratiske niveauer tager del i løsningen.

Rapport annuel sur le fonctionnement de l'espace Schengen (A9-0183/2021 - Tanja Fajon) DA

07-07-2021
Explications de vote écrites

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter fuldt og helt Schengensamarbejdet og er enige i, at det er en vigtig del af EU-samarbejdet. Vi er varme tilhængere af den fri bevægelighed for mennesker, varer og services, som er centrale for det indre markeds funktion. Derfor er vi begejstrede for de tiltag, som har sikret, at medlemsstater har kunnet reagere effektivt og hurtigt på kriser, som fx sundhedskrisen i forbindelse med den globale covid-19-pandemi. Her har samarbejde mellem medlemsstaterne været centralt i forhold til at sikre forsat mulighed for varetransport eksempelvis med aftalen om 'green lanes'. Det er essentielt for os, at medlemsstaterne bestemmer, hvornår det er nødvendigt at indføre midlertidig grænsekontrol for at håndtere en krise, som fx coronakrisen. Vi støtter undersøgelser af ulovligheder ved de ydre grænser og mener, at overtrædelse af grundlæggende rettigheder skal stoppes.

Contact

Bruxelles

Strasbourg