Please fill this field
Jens NILSSON Jens NILSSON
Jens NILSSON
Suède

Date de naissance : , Västervik

Date de décès :

8ème législature Jens NILSSON

Groupes politiques

  • 01-07-2014 / 12-03-2018 : Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen - Membre

Partis nationaux

  • 01-07-2014 / 12-03-2018 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Suède)

Membre

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des transports et du tourisme
  • 14-07-2014 / 12-03-2018 : Délégation pour les relations avec la Biélorussie
  • 24-02-2016 / 18-01-2017 : Commission du développement régional
  • 19-01-2017 / 12-03-2018 : Commission des transports et du tourisme
  • 19-01-2017 / 12-03-2018 : Commission du développement régional

Membre suppléant

  • 09-07-2014 / 16-02-2016 : Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
  • 16-07-2014 / 17-05-2015 : Délégation pour les relations avec la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo
  • 18-05-2015 / 12-03-2018 : Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Macédoine du Nord

Activités parlementaires principales

Contributions aux débats en séance plénière

Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif

Pour chaque rapport, les groupes politiques désignent, au sein de la commission saisie au fond, un rapporteur fictif qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur

Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur une politique arctique intégrée de l'Union européenne

07-12-2016 REGI_AD(2016)589342 PE589.342v03-00 REGI
Jens NILSSON

AVIS sur le rapport sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services

14-11-2016 TRAN_AD(2016)585500 PE585.500v02-00 TRAN
Jens NILSSON

AVIS sur le dumping social dans l'Union européenne

08-04-2016 TRAN_AD(2016)571803 PE571.803v02-00 TRAN
Jens NILSSON

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l’actuelle restriction du champ d’application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021

20-06-2017 TRAN_AD(2017)604687 PE604.687v02-00 TRAN
Jacqueline FOSTER

AVIS sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des priorités pour 2016

13-09-2016 REGI_AD(2016)585770 PE585.770v02-00 REGI
Fernando RUAS

AVIS sur le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): situation actuelle et perspectives

18-03-2015 IMCO_AD(2015)541631 PE541.631v02-00 IMCO
Othmar KARAS

Proposition(s) de résolution

Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Petites interpellations

Les petites interpellations avec demande de réponse écrite, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 130 bis et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (A8-0351/2017 - Michael Gahler) SV

13-12-2017

. – Vi tycker det är viktigt att EU anpassar sig till den säkerhetspolitiska utvecklingen genom mer samarbete inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) som en del i en bredare global strategi. Det inkluderar inrättandet av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och andra initiativ som kan förbättra medlemsstaternas samverkan.
Däremot är det angeläget att samarbetet behålls på mellanstatlig grund och att vi undviker att skapa nya institutionella strukturer som inte ger något tydligt mervärde. Det är även viktigt att GSFP-åtgärder fortsätter användas i syftet att bevara fred och förebygga konflikter utanför unionen i enlighet med Lissabonfördragets bestämmelser.
Eftersom texten genomgående hänvisar till en framtida europeisk försvarsunion, nya institutionella strukturer och ny finansiering som föregår diskussionen om nästa fleråriga budgetram (MFF) kan vi inte ställa oss bakom betänkandet i sin helhet. Vi kan inte heller ställa oss bakom skrivningen som välkomnar Kommissionens originalförslag om att förändra förordningen om stabiliseringsinstrumentet (IcSP), eftersom vi menar att ett instrument med rättslig grund i utvecklingsartikel 209 bör respektera ODA-kriterierna inom OECD/DAC.

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (A8-0350/2017 - David McAllister) SV

13-12-2017

. – Vi svenska socialdemokrater tycker det är viktigt att EU stärker sin förmåga att, med medlemsstaternas resurser, bidra till att bevara fred, förebygga konflikter och stärka internationell säkerhet. Givet den mer instabila säkerhetspolitiska situationen i vår omvärld och de globala utmaningarna vi står inför blir samarbetet inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) allt mer viktigt. EU måste möta de bakomliggande orsakerna till instabilitet, och använda tillgängliga verktyg för att försöka förbättra politiska, sociala och ekonomiska förhållanden som kan bidra till att skapa och bevara fred. Vi är därför positiva till samarbete inom ramen för Gusp, och vill betona dess betydelse för EU som utrikespolitisk aktör.
Dock vill vi understryka att vi motsätter oss betänkandets uppmaning till att ändra röstningsförfarandet om utrikes- och säkerhetspolitik i Europeiska unionens råd från enhällighet till kvalificerad majoritet. Det är en problematisk skrivning som vi vänder oss starkt emot. Vi stödjer inte heller betänkandets skrivningar av fastslagna ökade försvarsutgifter och budgetanslag från medlemsstaterna, vilka föregår diskussionen inför nästa fleråriga budgetram (MFF). Vi vill i relation till betänkandet betona en övergripande budgetrestriktiv hållning och vår ståndpunkt att samarbete inom det säkerhets- och försvarspolitiska området (GSFP) bör vara mellanstatligt.

Procédure budgétaire 2018 (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) SV

30-11-2017

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för förlikningskommitténs gemensamma utkast till EU:s budget för 2018. Vi ser gärna betydande satsningar på flertalet av de områden som den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet förordar – exempelvis ökade medel för att hantera de humanitära konsekvenserna av flyktingkrisen samt satsningar som tacklar den höga arbetslösheten i Europa, särskilt bland unga.
I förlikningskommitténs utkast till budget tas flexibilitetsmekanismen för 2018 i anspråk för att tillhandahålla ett belopp om 817 miljoner euro i åtagandebemyndiganden utöver taket för rubrik 3 i syfte att finansiera åtgärder på området migration, flyktingströmmar och säkerhetshot. Därtill förstärks ungdomssysselsättningsinitiativet med 117 miljoner euro jämfört med kommissionens ursprungliga förslag.
Som huvudregel anser vi emellertid att budgetrestriktivitet bör bejakas och att särskilda satsningar bör finansieras inom den långsiktiga budgetramen för 2014-2020. Riktade satsningar bör således finansieras genom lämpliga besparingar i lågprioriterade delar av EU:s budget.
Eftersom Europaparlamentet inte har prövat enskilda anslag mot varandra i syfte att omdisponera medel till prioriterade områden, bidrar detta till att parlamentet hamnar långt ovanför MFF-taken för budgeten som helhet. Därför ställer vi oss bakom förlikningskommitténs utkast till EU:s budget för 2018 som säkerställer marginalen inom taken för den fleråriga budgetramen.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations

Déclaration originale, signée/datée, archivée par le Parlement européen