Svetoslav Hristov MALINOV
Svetoslav Hristov MALINOV
Bulgarie

Date de naissance : , Dupnitsa

8ème législature Svetoslav Hristov MALINOV

Groupes politiques

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) - Membre

Partis nationaux

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Democrats for Strong Bulgaria (Bulgarie)

Membre

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de la culture et de l'éducation
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec la péninsule arabique
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Commission des pétitions
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de la culture et de l'éducation
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des pétitions

Membre suppléant

 • 01-07-2014 / 11-11-2014 : Commission des pétitions
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec Israël
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée
 • 19-01-2017 / 15-01-2018 : Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
 • 16-01-2018 / 01-07-2019 : Commission des affaires économiques et monétaires

Activités parlementaires principales

Contributions aux débats en séance plénière

Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur

Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif

Pour chaque rapport, les groupes politiques désignent, au sein de la commission saisie au fond, un rapporteur fictif qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne

13-03-2019 CULT_AD(2019)632087 PE632.087v02-00 CULT
Julie WARD

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Droits et valeurs»

04-12-2018 CULT_AD(2018)627931 PE627.931v03-00 CULT
Sylvie GUILLAUME

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’initiative citoyenne européenne

27-04-2018 CULT_AD(2018)618293 PE618.293v02-00 CULT
Angel DZHAMBAZKI

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Grandes interpellations

Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) BG

14-02-2019

Свободният вътрешен пазар предлага конкуренция, възможности за развитие на бизнес и сигурност при движението на стоки и услуги. Днес гласувахме за опростени процедури, премахване на търговски бариери и най-вече улесняване на достъпа до пазара за определени продукти.
Принципът на взаимно признаване гарантира свободното движение на стоки или казано по друг начин, ако един продукт законно се продава на пазара в една държава членка, то той има достъп до пазара и на друга. Новите правила имат за цел да опростят процедурите, оценката на стоките от компетентните национални органи да се извършва бързо и ефективно, като се избягва произволна дискриминация. Въвеждането им ще задължи държавите членки ясно да обосноват случаите, когато ограничават достъпа до техните пазари (например при съмнения за безопасността и здравето на потребителя), и ще повиши доверието и трансграничното сътрудничество.
Несправедливи решения и дискриминираща бюрокрация могат да усложнят бизнеса в друга страна от ЕС. Затова всеки гражданин или предприятие може напълно безплатно да използва услугите на СОЛВИТ – европейската платформа, която в рамките на 10 седмици ще се свърже с компетентните органи и ще се опита да реши проблема. Функционирането на вътрешния пазар е наша споделена отговорност, за да подобрим условията за бизнес и да гарантираме сигурността и избора на потребителите.

Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et règles financières applicables (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) BG

13-02-2019

Това безспорно е добрата новина от Страсбург тази седмица, която обаче не е успех за България. Защо е този парадокс? Държавата ще получи над 1,5 милиарда евро повече от европейските фондове за сближаване и намаляване на неравенството и изостаналостта на своите региони. На фона на общото намаляване на средствата, ние получаваме сериозно увеличение. Това е категорично доказателство, че България не е скъсила дистанцията и продължава да изостава от повечето развити европейски държави.
Опасявам се, че ще сме „абонирани“ за тези фондове и през следващите години. Истината е, че нямаме конкуренция в борбата за тези средства. Можем да убедим всекиго в това колко е нисък стандартът на живот в България и колко са ни необходими тези пари. Най-слабо развитите региони в ЕС са в Северозападна България. Допуснахме грешката нашата държава да се движи на различни скорости и без европейска помощ не можем да се справим сами. Надявам се в бъдеще тези средства да ни бъдат отказвани с аргумента, че вече нямаме нужда от тях, както нямат нужда и повечето държави членки.

Assurance des véhicules automoteurs (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) BG

13-02-2019

На 13 февруари в пленарна зала гласувахме измененията на европейските правила за застраховката „Гражданска отговорност“ на превозните средства. Тази застраховка е изключителна важна, както за притежателите на МПС, така и за всички останали, участващи в движението по пътищата, които биха могли да пострадат при произшествие.
Последната актуализация на Директивата относно застраховката „Гражданска отговорност“ беше преди 10 години, така че определено има нужда от подобрения, за да се отрази днешната действителност. С тези поправки се цели да се защитят правата на пострадалите при пътно-транспортно произшествие, осуетяване на ползването на коли без застраховки, както и еднаквото отношение към притежателите на полици от различни държави – членки на ЕС.
Шофирането без застраховка се превръща във все по-сериозен проблем, което води до повишаване на застрахователните премии както на неизрядните, така и на изрядните шофьори. Новото законодателство позволява на страните членки да осъществяват трансгранични проверки чрез технологии за разпознаване на регистрационния номер на автомобила, и при нужда, да налагат санкции. С новите правила ще се гарантира, че минималните застрахователни суми съответстват на променящата се икономическа действителност, както и че пострадалите в пътно произшествие ще получат реално обезщетението си за причинени телесни или имуществени вреди.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017)

***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

DÉCLARATION ÉCRITE sur la promotion du programme '"Odysseus" en vue de donner une nouvelle impulsion au service volontaire européen

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Caduque
Jonás FERNÁNDEZ Alain LAMASSOURE Antonio TAJANI Jo LEINEN Neena GILL Jean-Marie CAVADA Mercedes BRESSO Dimitrios PAPADIMOULIS Santiago FISAS AYXELÀ Pablo ZALBA BIDEGAIN Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Barbara MATERA Karima DELLI José Manuel FERNANDES Silvia COSTA Eider GARDIAZABAL RUBIAL Ramón JÁUREGUI ATONDO Svetoslav Hristov MALINOV Alfred SANT Renato SORU Molly SCOTT CATO Hugues BAYET Enrique CALVET CHAMBON
Date d'ouverture : 03-10-2016
Échéance : 03-01-2017
Nombre de signataires : 91 - 04-01-2017

DÉCLARATION ÉCRITE sur le droit fondamental à l'eau potable

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Caduque
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marc TARABELLA Marian-Jean MARINESCU Filiz HYUSMENOVA Victor NEGRESCU Viorica DĂNCILĂ Nessa CHILDERS Monika SMOLKOVÁ Rolandas PAKSAS Giovanni LA VIA Milan ZVER Ivo VAJGL Svetoslav Hristov MALINOV Biljana BORZAN Marlene MIZZI Demetris PAPADAKIS Ivan JAKOVČIĆ Dominique BILDE Alberto CIRIO Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Remo SERNAGIOTTO Fabio Massimo CASTALDO Enrico GASBARRA Fulvio MARTUSCIELLO Alessia Maria MOSCA Marek PLURA Hugues BAYET Igor ŠOLTES Maite PAGAZAURTUNDÚA Patricija ŠULIN Romana TOMC
Date d'ouverture : 12-09-2016
Échéance : 12-12-2016
Nombre de signataires : 78 - 13-12-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur la prévention de l'obésité infantile

05-10-2015 P8_DCL(2015)0056 Caduque
Aldo PATRICIELLO Lefteris CHRISTOFOROU Alessandra MUSSOLINI Marc TARABELLA Filiz HYUSMENOVA Victor NEGRESCU Viorica DĂNCILĂ Nessa CHILDERS Monika SMOLKOVÁ Rolandas PAKSAS Giovanni LA VIA Milan ZVER Ivo VAJGL Mara BIZZOTTO Svetoslav Hristov MALINOV Biljana BORZAN Marlene MIZZI Tibor SZANYI Ivan JAKOVČIĆ Dominique BILDE Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Remo SERNAGIOTTO Fabio Massimo CASTALDO Enrico GASBARRA Fulvio MARTUSCIELLO Marek PLURA Krzysztof HETMAN Hugues BAYET Igor ŠOLTES Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Maite PAGAZAURTUNDÚA Patricija ŠULIN Romana TOMC
Date d'ouverture : 05-10-2015
Échéance : 05-01-2016
Nombre de signataires : 130 - 06-01-2016

Déclarations

Déclaration originale, signée/datée, archivée par le Parlement européen