Jaromír ŠTĚTINA
Jaromír ŠTĚTINA
Tchéquie

Date de naissance : , Praha

8ème législature Jaromír ŠTĚTINA

Groupes politiques

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) - Membre

Partis nationaux

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : TOP 09 a Starostové (Tchéquie)

Vice-président

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Sous-commission "sécurité et défense"
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Sous-commission "sécurité et défense"

Membre

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Sous-commission "sécurité et défense"
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des affaires étrangères
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation au comité parlementaire de partenariat UE-Arménie, à la commission de coopération parlementaire UE-Azerbaïdjan et à la commission parlementaire d’association UE-Géorgie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Sous-commission "sécurité et défense"
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des affaires étrangères

Membre suppléant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec la Biélorussie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Activités parlementaires principales

Contributions aux débats en séance plénière

Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur

Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif

Pour chaque rapport, les groupes politiques désignent, au sein de la commission saisie au fond, un rapporteur fictif qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’ENISA, Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité, et abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013, et relatif à la certification des technologies de l’information et des communications en matière de cybersécurité (règlement sur la cybersécurité)

16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394 PE615.394v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

AVIS sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie

25-01-2018 AFET_AD(2018)613630 PE613.630v02-00 AFET
Andrejs MAMIKINS

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 et (UE) 2016/1624

23-08-2017 AFET_AD(2017)604668 PE604.668v03-00 AFET
David McALLISTER

Proposition(s) de résolution

Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) CS

18-04-2019

Agentura Frontex byla zřízena v roce 2005. Po roce 2015 v souvislosti s migrační krizí bylo nařízení novelizováno například v říjnu 2016. U tohoto předpisu jsem byl za výbor pro zahraniční věci stínovým zpravodajem frakce PPE. Agentura byla přejmenována na Evropskou pohraniční a pobřežní stráž a získala více kompetencí, aby byla schopna účinněji pomáhat členským státům s ochranou vnější schengenské hranice. Odpovědnost za správu hranic nadále zůstává v kompetenci národních států. Název však poněkud zavádějícím způsobem evokoval samostatně existující masu evropských nadnárodních pohraničníků. O zatím poslední a velice důležité novelizaci jsme hlasovali na dubnové plenární schůzi EP. Společně s velkou většinou kolegů jsem svým hlasem potvrdil dohodu s Radou v prvním čtení. Touto novelizací agentura více dostojí svému názvu, neboť umožní mít k dispozici na ochranu vnějších hranic v roce 2021 pětitisícový stálý sbor. V roce 2027 by měl počet dosáhnout požadovaných 10 000. Úkoly agentury definuje článek 10, důležitou pomocí členským státům bude mimo jiné technická a operativní podpora při navracení osob, které se na území EU nacházejí neoprávněně.

Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» – définition de ses règles de participation et de diffusion (A8-0401/2018 - Dan Nica) CS

17-04-2019

Podpořil jsem zavedení programu Horizont Evropa, který naváže na svého předchůdce a bude pokračovat v podpoře výzkumu a inovací integrovaným způsobem. Cílem nového programu je zejména posílení vědecké a technologické základny Evropské unie, a to s konkrétním záměrem pomoci zvládnout hlavní celosvětové výzvy naší doby a přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Program zároveň pomůže Unii zvýšit její konkurenceschopnost, podpořit její rozvoj a plnit strategické priority. V oblastech, jako je zdravotnictví, digitální technologie, průmyslová transformace, demokratické společnosti podporující začlenění, přírodní zdroje, energetika, životní prostředí, nízkouhlíková ekonomika, vesmír a bezpečnost, jsou výzkum a inovace zásadní pro úspěšné plnění priorit Unie. Současně však bude zachován soubor pravidel programu pro účast a šíření výsledků, přičemž by tento návrh měl přinést zlepšení těchto pravidel. V rychle se měnícím světě závisí úspěch Evropy stále více na její schopnosti přeměnit vynikající vědecké výsledky na inovace, které mají skutečný pozitivní dopad na ekonomiku a kvalitu života.

Programme spatial de l’Union et de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) CS

17-04-2019

Již od 90. let minulého století investuje Evropská unie stále více do kosmického odvětví a dnes díky tomu funguje už několik úspěšných programů globálního rozměru týkajících se oblasti vesmíru. V roce 2016 představila Komise novou kosmickou strategii pro Evropu zaměřenou na čtyři strategické cíle: na maximalizaci přínosů vesmíru pro společnost a hospodářství EU, podporu konkurenceschopného a inovativního evropského kosmického odvětví, posílení strategické autonomie Evropy v přístupu do vesmíru a jeho využívání ve stabilním a bezpečném prostředí a na posílení úlohy Evropy jako globálního aktéra a podporu mezinárodní spolupráce. Důvodem přijetí nové strategie je důležitý význam kosmického odvětví pro Unii a potřeba přizpůsobit evropské kosmické odvětví rychle se měnícímu globálnímu prostředí. Plně integrovaný kosmický program tak bude sdružovat veškerou činnost Unie v této velmi strategické oblasti, čímž se zajistí soudržný rámec pro budoucí investice a dosáhne se lepšího zviditelnění a flexibility. Proto jsem novou strategii podpořil svým hlasem v dubnu na plenárním zasedání EP. Vesmír může hrát v budoucnu velmi klíčovou úlohu při efektivním řešení nových výzev, jako jsou změna klimatu, udržitelný rozvoj, ochrana hranic, námořní dohled a především bezpečnost občanů Unie.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017)

***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

DÉCLARATION ÉCRITE sur la réforme de l’enseignement supérieur en Biélorussie

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Caduque
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Heidi HAUTALA Kazimierz Michał UJAZDOWSKI Algirdas SAUDARGAS Jaromír ŠTĚTINA Michaela ŠOJDROVÁ Angel DZHAMBAZKI Krystyna ŁYBACKA Agnieszka KOZŁOWSKA Julie WARD Momchil NEKOV
Date d'ouverture : 21-11-2016
Échéance : 21-02-2017
Nombre de signataires : 74 - 22-02-2017

Déclarations

Toutes les déclarations ci-après ont été signées par le député, même si la signature n’est pas visible dans la version en ligne.