Please fill this field
Merja KYLLÖNEN Merja KYLLÖNEN
Merja KYLLÖNEN
Finlande

Date de naissance : , Suomussalmi

8ème législature Merja KYLLÖNEN

Groupes politiques

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique - Membre
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique - Membre du bureau
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique - Membre du bureau

Partis nationaux

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Vasemmistoliitto (Finlande)

Membre

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des transports et du tourisme
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des transports et du tourisme

Membre suppléante

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec le Japon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Activités parlementaires principales

Rapport(s) - en tant que rapporteur

Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur

Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur un agenda européen pour l’économie collaborative

12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749 PE597.749v02-00 TRAN
Merja KYLLÖNEN

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

27-03-2017 TRAN_AD(2017)595458 PE595.458v02-00 TRAN
Merja KYLLÖNEN

AVIS Vers un acte sur le marché unique numérique

11-11-2015 TRAN_AD(2015)565151 PE565.151v02-00 TRAN
Merja KYLLÖNEN

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne

23-11-2018 TRAN_AD(2018)626844 PE626.844v02-00 TRAN
Claudia ȚAPARDEL

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion

19-11-2018 TRAN_AD(2018)625453 PE625.453v02-00 TRAN
Henna VIRKKUNEN

AVIS sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe»

19-11-2018 TRAN_AD(2018)625455 PE625.455v02-00 TRAN
Henna VIRKKUNEN

Proposition(s) de résolution

Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Petites interpellations

Les petites interpellations avec demande de réponse écrite, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 130 bis et annexe III du règlement intérieur.

Grandes interpellations

Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Coordination des régimes de sécurité sociale (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) FI

11-12-2018

Äänestin trilogimandaattia vastaan.
EMPL-valiokunnan mietintöön sisältyy merkittäviä haasteita Suomen sosiaaliturvajärjestelmälle.
Esimerkiksi Unkarin työttömyysetuuden saaja voisi Suomessa yhden päivän työskentelyn ja tästä muodostuvan vakuutuksen jälkeen saada Suomessa työttömyysetuuksia ja viedä nämä etuudet mukanaan Unkariin kuuden kuukauden ajan.
a) On mahdotonta väittää, että unkarilaisella työntekijällä on yhteys Suomen työmarkkinoihin, jos hän ei ole aiemmin osallistunut Suomen työmarkkinoille eikä ollut sosiaaliturvajärjestelmässä. On todennäköistä, että unkarilaiselle työntekijälle ei koskaan synnykään pidempää yhteyttä Suomen työmarkkinoihin, koska hänellä on oikeus viedä etuudet Unkariin kuuden kuukauden ajan.
b) Tällä myös vähennetään helposti Unkarin ja unkarilaisten työnantajien taakkaa ja viedään näin kannustimet Unkarin järjestelmän uudistamiselta työntekijöiden eduksi. Esimerkiksi Unkarin järjestelmä on työnantajien ja työntekijöiden yksityisesti rahoittama; saanto on 20 prosenttia tuloista ja kestoaika on noin 15 viikkoa.
Suomessa on ulkomaisen työntekijän näkökulmasta antelias sosiaaliturvajärjestelmä.
c) Kohtien a) ja b) seurauksena Suomen sosiaaliturvajärjestelmä joutuu kohtaamaan julkisen rahoituksen osalta suuria haasteita, mitä ei ole meillä huomioitu ja mistä ei ole keskusteltu. Esimerkiksi Tanskassa vastaava keskustelu on lähtenyt liikkeelle.
Kaikissa jäsenvaltioissa on työttömyysetuuksia. Ne perustuvat kelpoisuuden myöntämisperusteisiin ja -periaatteisiin, esimerkiksi tiettyyn työskentelykauteen.
Kun otetaan huomioon EU:n pyrkimys koordinoida tällaisia turvajärjestelmiä, jäsenvaltiot, joilla on korkea sosiaaliturva, pakotetaan epäsuorasti alentamaan sosiaalisia normejaan. En vastusta ”pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin” jakamista, mutta se on tehtävä tavalla, joka kohtelee jäsenmaita, sen työntekijöitä ja yrityksiä oikeudenmukaisesti.

Création d'une autorité européenne du travail (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) FI

11-12-2018

PPE:n esittelijä Jeroen Leaners totesi, että hän halusi välttää, että ELAsta tulisi "hampaaton paperitiikeri", mutta nyt näyttää siltä, että ELA on juuri se.
Lähtökohtaisesti en tue sellaisten byrokratiakokonaisuuksien rakentamista, jotka ovat olemassa vain olemassaolon vuoksi ja joilta puuttuu varsinainen toimivalta ja esimerkiksi mahdollisuus rangaista väärinkäytöksistä.
ELA toimii välittäjänä jäsenvaltioiden välisissä riidoissa ja tekee yhteisiä työvoimatutkimuksia. Molemmat toiminnot ovat osoittautuneet hampaattomiksi.
Riitojenratkaisumekanismi on poistettu kokonaan. Sovittelumenettelyyn ja yhteisiin tarkastuksiin osallistuminen olisi edelleen vapaaehtoista, ja jos jäsenvaltio päättää osallistua sovittelumenettelyyn, sen ei tarvitse noudattaa sovittelulautakunnan lausuntoa.
Neuvoston yleisessä lähestymistavassa hyväksymän kannan perusteella ei näytä uskottavalta, että työviranomaisesta tulisi uskottava toimija. Neuvoston tekstin sisältö on parempi kuin parlamentin esittämä sovittelu, koska siinä selvästi sanotaan, että ELAn lausunnot voivat olla ”sitovia”. Siinä todetaan myös, että osallistumisen sovitteluun ja yhteisiin tarkastuksiin olisi oltava vapaaehtoista ja että yhteiset tarkastukset voidaan toteuttaa vain kansallisten viranomaisten toimesta kansallisella alueella.
Käsittelyn yhteydessä yritettiin korostaa ELAn painopisteenä sosiaalista polkumyyntiä ja väärinkäytöksiä, koska niiden kautta ELAlla olisi todellista lisäarvoa suhteessa nykyisiin viranomaistoimiin. Seuraavaksi tämä merkitsisi palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevien rajoitusten asettamista.
ELA voisi hankaloittaa työmarkkinaosapuolten itsenäisyyttä ja tiettyjä kansallisia työmarkkinasuhteita tietyissä jäsenvaltioissa, koska monista muista virastoista poiketen ELAn sidosryhmissä ja hallintoneuvostossa olisi edustettuna jäsenmaiden toimijoiden sijasta pelkästään unionin tason työmarkkinaosapuolia.

Le droit d'auteur dans le marché unique numérique (A8-0245/2018 - Axel Voss) FI

05-07-2018

Äänestin tänään tekijänoikeusdirektiiviä vastaan, sillä en tue artiklaa 13 nykyisessä muotoilussaan. Tekijät ovat korvauksen työstään ansainneet, mutta valitettavasti artikla 13 vaatii palveluiden tarjoajia varmistamaan, ettei tekijänoikeussuojattua aineistoa ladata heidän sivustoilleen käyttäjien toimesta. Sisällöntunnistustekniikka ei valitettavasti ole kovin luotettavasti toimivaa, ja on pelko että esim. opetustarkoituksessa, kritiikissä tai uutisoinnissa käytetty sisältö saatetaan tulkita ongelmalliseksi. Artiklalla voi olla välillisesti haitallisia vaikutuksia esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehittämiseen ja yleisiin kansalaisoikeuksiin.
Yksilön tai pienen yrityksen on varsin vaikeaa riitauttaa sisällöntunnistustekniikan toimenpiteet, jotka he kokevat olevan aiheettomia. Pienempien yritysten ei ole liiketoiminnallisesti mahdollista tehdä isoja investointeja sisältöjen skannaukseen ja valvontaan tai etukäteisvalvontaan tarvittavan moderointihenkilöstön palkkaamiseen.
Artiklan vaikutus on voimakas nimenomaan itsenäisiin, pieniin ja aloitteleviin yrityksiin (start-upit), ja käytännössä se betonoi markkinoita hallitsevien suurten yritysten valta-aseman.
Toisaalta myös artiklan 11 kaltainen säätely on aikaisemmin epäonnistunut Saksassa ja Espanjassa. Jos pyrkimys on puuttua valeuutisten leviämiseen, artiklalla on helposti päinvastainen vaikutus.
Kannatan kokonaisuuden palautusta valmisteluun. Viestinnän lainsäädännön tulee olla selkeää, eikä tekijäoikeusoikeudenkäyntien pelko voi olla ohjaamassa kansalaisten saamaa informaatiota.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Propositions individuelles de résolutions

Tout député peut déposer une proposition de résolution portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l’Union européenne. Les propositions recevables sont transmises à la commission compétente, qui décide de la procédure à suivre. Article 143 du règlement intérieur

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017)

***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

Déclaration écrite sur la nécessité pour le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) de soutenir la desserte des régions

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Caduque
Renaud MUSELIER Inés AYALA SENDER Iskra MIHAYLOVA Younous OMARJEE Keith TAYLOR Ruža TOMAŠIĆ Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Ivan JAKOVČIĆ Fernando RUAS István UJHELYI Jill EVANS Salvatore Domenico POGLIESE Deirdre CLUNE Merja KYLLÖNEN Pascal ARIMONT Derek VAUGHAN Jozo RADOŠ Petras AUŠTREVIČIUS Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Milan ZVER
Date d'ouverture : 12-12-2016
Échéance : 12-03-2017
Nombre de signataires : 106 - 13-03-2017

Déclaration écrite sur l'accès à l'emploi pour les personnes atteintes de troubles neurologiques ou d'affections entraînant des douleurs chroniques

24-10-2016 P8_DCL(2016)0112 Caduque
Marian HARKIN Jeroen LENAERS Daciana Octavia SÂRBU Jean LAMBERT Ivo VAJGL Dame Glenis WILLMOTT Biljana BORZAN Jana ŽITŇANSKÁ José BLANCO LÓPEZ Eva KAILI Jutta STEINRUCK Elena GENTILE Heinz K. BECKER Brian HAYES Roberta METSOLA Miroslav MIKOLÁŠIK Sirpa PIETIKÄINEN Sofia RIBEIRO Bogdan Brunon WENTA Cristian-Silviu BUŞOI Karin KADENBACH Merja KYLLÖNEN
Date d'ouverture : 24-10-2016
Échéance : 24-01-2017
Nombre de signataires : 179 - 25-01-2017

Déclaration écrite sur la mise en place, au niveau de l'Union européenne, d'une tarification raisonnable des denrées alimentaires et des boissons vendues dans les aéroports

12-09-2016 P8_DCL(2016)0094 Caduque
Brian HAYES Deirdre CLUNE Stelios KOULOGLOU Jozo RADOŠ Fabio DE MASI José BLANCO LÓPEZ Lucy ANDERSON Izaskun BILBAO BARANDICA Merja KYLLÖNEN Patricija ŠULIN Marlene MIZZI
Date d'ouverture : 12-09-2016
Échéance : 12-12-2016
Nombre de signataires : 45 - 13-12-2016

Déclarations

Déclaration originale, signée/datée, archivée par le Parlement européen