Fredrick FEDERLEY
Fredrick FEDERLEY
Suède

Date de naissance : , Köping

9ème législature Fredrick FEDERLEY

Groupes politiques

  • 02-07-2019 / 12-12-2020 : Groupe Renew Europe - Vice-président

Partis nationaux

  • 02-07-2019 / 12-12-2020 : Centerpartiet (Suède)

Membre

  • 02-07-2019 / 12-12-2020 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
  • 02-07-2019 / 12-12-2020 : Délégation pour la coopération septentrionale et pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission parlementaire mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l'Espace économique européen (EEE)
  • 10-03-2020 / 12-12-2020 : Commission de la pêche
  • 19-06-2020 / 12-12-2020 : Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport

Membre suppléant

  • 02-07-2019 / 12-12-2020 : Commission de l'agriculture et du développement rural
  • 02-07-2019 / 12-12-2020 : Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine
  • 10-03-2020 / 12-12-2020 : Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Activités parlementaires principales

Contributions aux débats en séance plénière

Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Résultats de la COP25 (débat) SV

17-12-2019 P9_CRE-REV(2019)12-17(2-367-0000)

Le pacte vert pour l'Europe (débat) EN

11-12-2019 P9_CRE-REV(2019)12-11(1-058-0000)

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif

Pour chaque rapport, les groupes politiques désignent, au sein de la commission saisie au fond, un rapporteur fictif qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci

23-10-2020 PECH_AD(2020)657260 PE657.260v03-00 PECH
Nuno MELO

AVIS sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci

13-10-2020 PECH_AD(2020)657257 PE657.257v02-00 PECH
Nuno MELO

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (Loi européenne sur le climat)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

Proposition(s) de résolution

Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Plan d’investissement pour une Europe durable - comment financer le pacte vert (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SV

13-11-2020

Centerpartiet stöder ambitiösa insatser och åtgärder för att stimulera den gröna omställningen.
Betänkandet har i flera avseenden en bra balans mellan miljöambitioner och konkreta åtgärder som bidrar till goda resultat.
För Centerpartiet är det finansiella aspekterna av betänkandet däremot inte acceptabla. Det handlar främst om möjligheten för EU att uppta egna resurser och införa självständig beskattningsrätt. Med anledning av betänkandets tydliga finansiella och skattemässiga fokus är det inte möjligt för Centerpartiet att fullt ut stötta betänkandet och dess innehåll.

Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres et financés par le FEAGA et par le Feader (A8-0200/2019 - Peter Jahr) SV

23-10-2020

Detta betänkande är ett viktigt steg i rätt riktning för en gemensam jordbrukspolitik för medborgare, natur och jordbrukare. Detta samtidigt som vi säkerställer en EU-omfattande ram med huvudmål för bland annat livsmedelssäkerhet, klimat och miljö. Det finns flera saker i den slutgiltiga texten som jag inte är nöjd med, där jag hade velat gå längre på flera områden. Men i det stora hela är betänkandet ett paradigmskifte och flera steg framåt mot mer ambitiösa åtgärder för att uppnå målen i den gröna given och för klimatneutralitet, och även få stärkta investeringar i djurvälfärd och i arbetet mot antibiotisk resistens samtidigt som vi stärker konkurrenskraften och förenklar för bönderna, jag röstade därför för detta betänkande i sin helhet.
Mer specifikt fanns det ett ändringsförslag som avser att införa löne- och anställningsskydd i dessa bidragsvillkor. Att europeiska medborgare ska ha bra arbetsvillkor och arbetsmiljö är en självklarhet. Men ett EU-beslut är fel väg att lösa frågan då jag inte anser att man ska reglera arbetsvillkor på EU-nivå. Dessutom kommer detta att resultera i en ökad administrativ börda för bönderna, i en reform som ser till att förenkla för bönderna – som redan går på knäna. Jag röstade därför emot ändringsförslaget.

Politique agricole commune: financement, gestion et suivi (A8-0199/2019 - Ulrike Müller) SV

23-10-2020

En av grundbultarna i den nya reformen till ett förenklat system fastställs genom förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av jordbrukspolitiken. Jag har hela tiden velat se ett skifte från att endast följa regler till ett resultatbaserat system. Jag har velat se en tydlig förenkling av systemet genom avskaffade dubbelkontroller från medlemsstaterna och kommissionen, prestationsbaserad rapportering och kontroller för att stimulera den faktiska användningen av miljöscheman samtidigt som medlemsstaterna levererar högre klimatförändringsmål och miljöambitioner i den gröna given. Tyvärr fanns det en majoritet i plenum för en hybridmodel, där både element av ett resultatbaserat system och ett regelbaserat system inkluderades, vilket kommer att öka byråkratin och försena den övergång som lantbruket måste göra. Därför valde jag att rösta emot sluttexten, och så röstade jag för att se till att den skickas tillbaka till jordbruksutskottet som får möjlighet att reda ut detta inför slutförhandlingen.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Need for urgent action – Dr Djalali EN

15-12-2020 E-006858/2020 Vice-président(e) de la Commission / haut(e) représentant(e) de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

Questions au Bureau, à la Conférence des présidents et aux questeurs

Les députés peuvent poser des questions concernant l’exercice par le Bureau, la Conférence des présidents et les questeurs de leurs fonctions respectives. Article 32, paragraphe 2, du règlement.

Questions à la BCE et concernant le MSU et le MRU

Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite à la BCE ainsi que des questions portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique. Ces questions sont d’abord soumises au président de la commission compétente. Articles 140 et 141 ainsi qu’annexe III du règlement intérieur.

Réponses aux questions à la BCE et concernant le MSU et le MRU

Réponse aux questions des députés à la BCE ainsi qu’aux questions portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique. Articles 140 et 141 ainsi qu’annexe III du règlement intérieur.

Déclarations

Toutes les déclarations ci-après ont été signées par le député, même si la signature n’est pas visible dans la version en ligne.

Réunions

Farm to Fork och Biodiversitets strategin

Membre
FEDERLEY Fredrick
Date, lieu :
Digitalt
Capacité:
Membre
Réunion avec:
Palle Borgström LRF

CAP, Farm to Fork

Membre
FEDERLEY Fredrick
Date, lieu :
Digitalt
Capacité:
Membre
Réunion avec:
LRF Kommungrupp i Sala

Meet & greet, Skottland framtida relation med EU

Membre
FEDERLEY Fredrick
Date, lieu :
Digitalt
Capacité:
Membre
Réunion avec:
Jenny Gilruth Skottlands Europaministern