Bodil VALERO
Bodil VALERO
Suède

Date de naissance : , Ljungarum

8ème législature Bodil VALERO

Groupes politiques

 • 01-07-2014 / 18-12-2016 : Groupe des Verts/Alliance libre européenne - Membre
 • 19-12-2016 / 01-07-2019 : Groupe des Verts/Alliance libre européenne - Vice-présidente

Partis nationaux

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Miljöpartiet de gröna (Suède)

Membre

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des pétitions
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Sous-commission "sécurité et défense"
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sous-commission "sécurité et défense"

Membre suppléante

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des affaires étrangères
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec les pays d'Amérique centrale
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des affaires étrangères
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Turquie
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée

Activités parlementaires principales

Contributions aux débats en séance plénière

Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur

Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur

Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III)

25-01-2019 LIBE_AD(2019)625581 PE625.581v02-00 LIBE
Bodil VALERO

AVIS sur la lutte contre la traite des êtres humains dans les relations extérieures de l'Union européenne

27-05-2016 LIBE_AD(2016)576750 PE576.750v03-00 LIBE
Bodil VALERO

AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d’armes

18-05-2016 LIBE_AD(2016)576870 PE576.870v02-00 LIBE
Bodil VALERO

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles nº 1 et nº 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part

21-11-2018 AFET_AD(2018)628382 PE628.382v02-00 AFET
Anders VISTISEN

AVIS sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles nº 1 et nº 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part et le Royaume du Maroc, d’autre part

21-11-2018 AFET_AD(2018)628385 PE628.385v02-00 AFET
Anders VISTISEN

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de défense

14-11-2018 AFET_AD(2018)627021 PE627.021v02-00 AFET
David MCALLISTER

Proposition(s) de résolution

Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Petites interpellations

Les petites interpellations avec demande de réponse écrite, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 130 bis et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) SV

12-12-2018

Miljöpartiet de gröna ser behovet av en gemensam och effektiv strategi mot terrorism och radikalisering och välkomnar således Europaparlamentets arbete på området. Men vi menar att de rekommendationer som anges i rapporten bör vara nyanserade, rättssäkra och ta grund i skyddet av demokrati och medborgarnas grundläggande rättigheter. Betänkandet drar problematiska paralleller och slutsatser mellan migration och terrorism och diskriminerar därmed en stor grupp människor. Betänkandet innehåller även långtgående förslag om utvidgning av datainsamling och övervakning som inskränker medborgares integritet och rätt till privatliv. Även om betänkandet innehåller en del positiva rekommendationer till medlemsländerna om förebyggande arbete, som t.ex. striktare regler vad gäller tillgång till vapen och stärkta kontroller av penningtvätt, anser vi att betänkandet sammantaget har fel fokus när det gäller arbetet med att förebygga och motverka radikalisering som leder till våldsam extremism. Därför valde vi att rösta ner betänkandet i slutomröstningen.

Statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne: systèmes de compensation et de paiements (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) SV

04-07-2018

. – Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

Recommandation au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante concernant la Libye (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) SV

30-05-2018

. – Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Questions au Bureau, à la Conférence des présidents et aux questeurs

Les députés peuvent poser des questions concernant l’exercice par le Bureau, la Conférence des présidents et les questeurs de leurs fonctions respectives. Article 32, paragraphe 2, du règlement.

Questions à la BCE et concernant le MSU et le MRU

Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite à la BCE ainsi que des questions portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique. Ces questions sont d’abord soumises au président de la commission compétente. Articles 140 et 141 ainsi qu’annexe III du règlement intérieur.

Réponses aux questions à la BCE et concernant le MSU et le MRU

Réponse aux questions des députés à la BCE ainsi qu’aux questions portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique. Articles 140 et 141 ainsi qu’annexe III du règlement intérieur.

Déclarations

Toutes les déclarations ci-après ont été signées par le député, même si la signature n’est pas visible dans la version en ligne.