Helga STEVENS
Helga STEVENS
Belgique

Date de naissance : , Sint-Truiden

8ème législature Helga STEVENS

Groupes politiques

 • 01-07-2014 / 26-11-2014 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre
 • 27-11-2014 / 12-12-2016 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Vice-présidente
 • 13-12-2016 / 04-07-2017 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Vice-présidente
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Vice-présidente

Partis nationaux

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgique)

Membre

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, UE-Kirghizstan, UE-Ouzbékistan et UE-Tadjikistan, et pour les relations avec le Turkménistan et la Mongolie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Commission spéciale sur le terrorisme

Membre suppléante

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'emploi et des affaires sociales
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec la Péninsule coréenne
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'emploi et des affaires sociales

Activités parlementaires principales

Contributions aux débats en séance plénière

Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur

Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif

Pour chaque rapport, les groupes politiques désignent, au sein de la commission saisie au fond, un rapporteur fictif qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur

Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

POSITION SOUS FORME D’AMENDEMENTS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté et modifiant la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres

28-02-2017 LIBE_AD(2017)600925 PE600.925v01-00 LIBE
Helga STEVENS

AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

09-02-2017 EMPL_AD(2017)595498 PE595.498v02-00 EMPL
Helga STEVENS

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés

08-02-2017 EMPL_AD(2017)595501 PE595.501v02-00 EMPL
Helga STEVENS

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant «Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant le règlement (UE) nº 1288/2013

04-12-2018 EMPL_AD(2018)628472 PE628.472v02-00 EMPL
Emilian PAVEL

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Droits et valeurs»

21-11-2018 EMPL_AD(2018)627615 PE627.615v02-00 EMPL
Jean LAMBERT

AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union

08-11-2018 LIBE_AD(2018)626976 PE626.976v02-00 LIBE
Maite PAGAZAURTUNDÚA

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Programme «Justice» (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) NL

17-04-2019

De N-VA steunt het algemeen doel van de verordening en stemde daarom voor. Zolang het programma de justitiële samenwerking over de grenzen heen ondersteunt en zich niet zal inmengen in de nationale rechtsordes, is dit volgens ons perfect in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.
Toch zijn er nog enkele bemerkingen, bijvoorbeeld over de transparantieplicht. Zoals deze nu is geformuleerd, lijkt ze erg inhoudsloos en niet streng genoeg voor juridische entiteiten die belastinggeld zullen ontvangen voor hun werking. Dit kan beter. Gezien we hier stemden over een gedeeltelijk akkoord met de Raad, zijn we van mening dat verder overleg deze elementen kan verbeteren. Eens het eindresultaat er ligt, zullen wij dit opnieuw aan een grondige evaluatie onderwerpen.

Programme «Droits et valeurs» (A8-0468/2018 - Bodil Valero) NL

17-04-2019

De voorgestelde wettekst wil meer dan 600 miljoen euro belastinggeld gebruiken om de Europese waarden actief uit te dragen en de burger te scholen over de Europese geschiedenis, identiteit en cultuur. Wij begrijpen die reflex, gezien de aanhoudende schendingen van de rechtsstaat in Europa. Maar deze nieuwe geldstroom is het antwoord niet.
De nadruk ligt op het subsidiëren van ngo’s. De wet kwam er ook op verzoek van die ngo’s. De Europese Rekenkamer concludeerde nochtans dat de Commissie onvoldoende transparant werkt op het gebied van het gebruik van fondsen door ngo’s; zo mogen organisaties zichzelf het label ‘ngo’ opplakken zonder noemenswaardige controle. De sector verloor onlangs ook krediet door opeenvolgende schandalen, en dus vinden wij dat eerst orde op zaken moet worden gesteld.
Wij stellen ons ook de vraag waarom het Europagevoel bij de burger moet worden aangewakkerd. De burger beseft dat Europa medeverantwoordelijk is voor de malaise op het vlak van de vluchtelingencrisis en is ontevreden over diens spilzucht en achterkamerpolitiek. Is het de bedoeling om kiezers terug te winnen met een goednieuwsshow? Wij geloven niet dat de burger er een boodschap aan heeft. Maar een sterk middenveld blijft voor de N-VA belangrijk. Daarom willen wij de tekst evenmin tegenhouden.

Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) NL

17-04-2019

De N-VA is voorstander van het aanpakken van terroristische inhoud online. Terrorisme heeft volgens ons geen plek in onze samenleving: niet offline en ook niet online. Daarom zijn er maatregelen nodig om dit te bestrijden. Er zijn echter enkele elementen in dit verslag waar nog aan gesleuteld moet worden. Zo is de definitie van terroristische inhoud erg vaag. Het moet volgens ons gaan om boodschappen die ook strafbaar zijn naar Belgisch recht: pas dan kan hun verwijdering worden gevraagd. De Europese definitie van terroristische inhoud gaat echter verder dan dat en gaat zo in tegen onze wetten.
Ook is de deadline van één uur erg strikt, zelfs met de voorgestelde langere termijn bij eerste inbreuk. In geen geval mag deze verordening betekenen dat kleine en nieuwe spelers disproportionele lasten ondervinden en gehinderd worden in hun economische activiteiten. Hiervoor moet een betere oplossing gezocht worden. Daarnaast zullen we nooit toelaten dat dergelijke wetgeving uploadfilters in de hand werkt.
Daarom onthoudt de N-VA zich op dit verslag. We staan achter het principe, maar er kan nog sterk gesleuteld worden aan de manier waarop. Gelukkig stemmen we over een voorlopige tekst zonder kracht. We kijken uit naar toekomstige onderhandelingen met de Raad om deze zaken te verbeteren.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017)

***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

DÉCLARATION ÉCRITE sur des zones urbaines accessibles et des villes inclusives pour tous

12-09-2016 P8_DCL(2016)0083 Caduque
Ramon TREMOSA i BALCELLS Marian HARKIN Ádám KÓSA Gesine MEISSNER Izaskun BILBAO BARANDICA Mark DEMESMAEKER Ivan JAKOVČIĆ Davor ŠKRLEC Igor ŠOLTES Helga STEVENS
Date d'ouverture : 12-09-2016
Échéance : 12-12-2016
Nombre de signataires : 68 - 13-12-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur la promotion de toilettes accessibles pour les personnes handicapées dans l'Union européenne

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Caduque
Daniel DALTON Mairead McGUINNESS Marian HARKIN Olga SEHNALOVÁ Anthea McINTYRE Anneleen VAN BOSSUYT Antanas GUOGA Felix REDA Brando BENIFEI Lucy ANDERSON Helga STEVENS
Date d'ouverture : 27-04-2016
Échéance : 27-07-2016
Nombre de signataires : 124 - 28-07-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur l'amélioration de la coopération d'urgence dans la recherche des enfants en situation de disparition inquiétante et le renforcement de l'efficacité des dispositifs d'alerte en cas d'enlèvements d'enfants dans les États membres de l'Union européenne

01-02-2016 P8_DCL(2016)0007 Adoptée
Tomáš ZDECHOVSKÝ Catherine STIHLER Lefteris CHRISTOFOROU Kinga GÁL Sophia IN 'T VELD Renate WEBER Jeroen LENAERS Anna Maria CORAZZA BILDT Indrek TARAND Philippe DE BACKER Roberta METSOLA Dubravka ŠUICA Eleonora EVI Caterina CHINNICI Jana ŽITŇANSKÁ Miriam DALLI Theodoros ZAGORAKIS Patricija ŠULIN Helga STEVENS
Date d'ouverture : 01-02-2016
Échéance : 01-05-2016
Date d'adoption : 02-05-2016
Liste des signataires : P8_PV(2016)05-09(ANN-1)
Nombre de signataires : 465 - 02-05-2016

Déclarations

Déclaration originale, signée/datée, archivée par le Parlement européen