Please fill this field
Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Groupe des Conservateurs et Réformistes européens

Membre du bureau

Belgique - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgique)

Date de naissance : , Mortsel

Explications de vote écrites Johan VAN OVERTVELDT

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Contrôle du Parlement sur l'évaluation en cours, par la Commission et le Conseil, des plans nationaux pour la reprise et la résilience (RC-B9-0331/2021, B9-0331/2021, B9-0333/2021, B9-0334/2021, B9-0335/2021, B9-0337/2021, B9-0338/2021) NL

10-06-2021

N-VA heeft het principe van een Europees herstelfonds altijd gesteund. De faciliteit voor herstel en veerkracht zoals die uiteindelijk vorm kreeg en werd goedgekeurd in februari, bestaat evenwel voor een te groot deel uit giften met alle risico’s van dien inzake verantwoordelijk gedrag. Verder is het ook uitkijken naar de handhaving van de voorwaarden geformuleerd in de verordening. De kwaliteit van de maatregelen van het herstelplan moet centraal staan. En er moeten waarborgen zijn op vlak van controle gezien de enorme risico’s op oneigenlijk gebruik en fraude.
De gezamenlijke resolutie die voorligt komt wat dat betreft te vroeg. Hoewel het merendeel van de lidstaten hun plannen hebben ingediend, heeft de Commissie nog geen enkel plan kunnen beoordelen, terwijl de periode waarbinnen de criteria worden geëvalueerd nog loopt.
Het is ook ongepast dat de resolutie op verschillende vlakken bijkomende beleidsvereisten oplegt, terwijl er nog maar net werd afgesproken hoe dit herstelplan er moet uit zien. Mocht men deze aanwijzingen van het Parlement volgen, zou het ganse proces onbeheersbaar worden. Daarom keuren de N-VA parlementsleden deze gezamenlijke resolutie dan ook af.

Initiative citoyenne européenne «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage) (B9-0296/2021, B9-0302/2021) NL

10-06-2021

Deze resolutie reageert op een Europees burgerinitiatief. De N-VA steunt de oproep aan de Commissie om de wetgeving te herzien richting een uitfasering voor kooisystemen voor landbouwdieren tegen 2027.
Vlaanderen plaatst dierenwelzijn hoog op de agenda en trekt ook op Europees niveau aan de kar. Ook inzake de uitfasering van kooisystemen, neemt Vlaanderen het voortouw. Het Vlaams regeerakkoord voorziet al een uitfasering van kooisystemen voor het houden van pluimvee, na overleg met de landbouwsector en economische impactmeting, met flankerende maatregelen en overgangstermijnen. Sinds 2016 is het verplicht vleeskonijnen in verrijkte parken te huisvesten, vanaf 2025 geldt dit ook voor kweekkonijnen.
Het uitfaseren van kooisystemen is een stap vooruit maar voor een verhoogd dierenwelzijn blijft de intensiteit van het aantal dieren op een bepaalde oppervlakte een aandachtspunt. Wij hebben ook nog een aantal plenaire amendementen gesteund om ons standpunt verder vorm te geven, inclusief het verbod op dwangvoeding voor het produceren van foie gras. Een aantal amendementen kunnen we dan weer uitdrukkelijk niet steunen, zoals de oproep voor bijkomende regelging inzake verplichte oorsprongsetikettering, voorstellen voor verminderde consumptie van dierlijke producten, de automatische link tussen de uitfasering van kooisystemen en biologische landbouw en de inroeping van artikel XX van de GATT, ...

Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies (A9-0179/2021 - César Luena) NL

08-06-2021

Biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en grondstoffenschaarste zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en werken op elkaar in. De N-VA plaatst biodiversiteit en natuur al geruime tijd hoog op de agenda. Samen met Vlaams Minister Demir, verwelkomt de N-VA de biodiversiteitsstrategie van de Commissie richting 2030. Wij steunen de bindende doelstellingen voor bescherming en herstel. Ook het Europese governance kader dat het Parlement voorstelt, krijgt onze steun. Wij benadrukken hierbij evenwel dat de noodzakelijke financiering moet volgen, in het bijzonder voor lid- en deelstaten als Vlaanderen waar de afstand tot het bereiken van doelen nog groot is. Wij steunen ook de ambitie om het pesticidengebruik te halveren. Vandaag is het pesticidengebruik per hectare op jaarbasis in Vlaanderen zes keer hoger dan in de rest van de EU. Het verslag vestigt ook terecht aandacht op het belang van innovatie, natuuroplossingen en het noodzakelijke partnerschap tussen natuur en landbouw. Om al deze redenen steunen wij het verslag. Dat neemt niet weg dat wij ook kanttekeningen plaatsen bij bepaalde tekstdelen, zoals bij de oproep om ecocide bij het Internationaal Strafhof te erkennen, de volledige harmonisering van milieuaansprakelijkheid, de sancties voor duurzaamheidshoofdstukken in handelsverdragen, het gebrek aan een genuanceerde visie op boomkor, ... .

Environnement: le règlement d’Aarhus (A9-0152/2021 - Christian Doleschal) NL

20-05-2021

Toegang tot de rechter is een essentieel principe in de democratische rechtsstaat. De Aarhus-verordening zet de bepalingen van de Aarhus Conventie om inzake toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter wat betreft milieuaangelegenheden. Om een beter publiek toezicht te waarborgen, stelde de Commissie een aantal wijzigingen voor om de toegang tot administratieve en rechterlijke toetsing op EU-niveau te verbeteren. Zo verruimt de Commissie de werkingssfeer van het mechanisme voor interne herziening tegen administratieve handelingen van individuele naar algemene strekking.
Het Raadsstandpunt blijft erg dicht bij het commissievoorstel. Het Europees parlement gaat op een aantal punten echter veel verder.
Het rechtsspraaksysteem van de Unie heeft een gedecentraliseerd karakter. Nationale rechters zijn ook Europese rechters. De N-VA wil net als de Commissie en de Raad dat de grondbeginselen van de rechtsorde van de EU en haar systeem van rechterlijke toetsing worden gerespecteerd. Wij zijn geen voorstander van een Verdragswijziging.
Verder dragen bepaalde toevoegingen van het Parlement (zoals "demonstrating sufficient interest") niet bij tot meer juridische duidelijkheid.
Daarom onthouden wij ons bij de eindstemming. Wij hopen dat de triloogonderhandelingen tot een evenwichtig resultaat leiden zodat de naleving van de Aarhusconventie verzekerd is.

Mise en œuvre des directives sur la qualité de l'air ambiant (A9-0037/2021 - Javi López) NL

25-03-2021

Luchtvervuiling blijft een gigantisch probleem, dat een grensoverschrijdende aanpak met inspanningen van alle sectoren behoeft.
Het voorliggende uitvoeringsverslag biedt een grondige analyse van de stand van zaken en bevat heel wat goede elementen. Zo besteedt het terecht veel aandacht aan het belang een goed monitoringnetwerk. Meten is weten en vormt de basis voor verdere actie. Vergelijkbare gegevens zijn daarbij essentieel.
De realiteit is dat bijna alle lidstaten kampen met enorme uitdagingen om de bestaande Europese normen te halen, laat staan de richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie. De uitvoering en handhaving van de bestaande regels is daarom de eerste stap. De N-VA staat open voor een evolutie in de richting van meer ambitieuze normen, net als de Raad in zijn conclusies van maart 2020. Het parlement kiest echter voor de vlucht vooruit en wijst zelfs amendementen af die vragen om ook naar de praktische uitvoerbaarheid te kijken.
Verkeer is een belangrijke bron van luchtvervuiling. Wij vinden het dan ook opmerkelijk dat een meerderheid van het parlement zich kant tegen alternatieven, uiteenlopend van elektrificatie en lng tot waterstof.
Om deze redenen heeft de N-VA zich van stemming onthouden bij de eindstemming. Dit doet geen afbreuk aan onze blijvende inspanning om in praktijk verder te werken aan een betere luchtkwaliteit.

Stratégie de l’Union pour un tourisme durable (A9-0033/2021 - Cláudia Monteiro de Aguiar) NL

25-03-2021

De coronapandemie houdt de wereld nu al een jaar in haar greep. De crisis treft de hele samenleving en economie, ook het toerisme. De toerismesector is goed voor ruim 11 procent van de totale werkgelegenheid en 10 procent van het bruto binnenlands product van de EU en is daarom een erg belangrijke economische speler. Steun- en herstelmaatregelen zijn dus ook voor deze sector essentieel, en wel op verschillende niveaus.
Het voorliggende verslag bevat goede voorstellen voor een duurzame toekomst van de toerismesector. Met andere voorstellen is de N-VA het echter absoluut oneens. Zo pleit het Europees Parlement ervoor om van toerisme een gedeelde bevoegdheid te maken, een allesomvattend Europees toerismebeleid te ontwikkelen met een eigen begrotingslijn en als kers op de taart, een Europees agentschap voor toerisme. Toerisme en de promotie van de eigen regio of lidstaat is toch bij uitstek een taak die toebehoort aan de lidstaten. Volgens het Europees verdrag is toerisme een aanvullende bevoegdheid. De N-VA is allesbehalve vragende partij om dit te wijzigen. Verder heeft de EU geen nood aan een Europees toerismeagentschap. Wel aan reisagentschappen die weer op volle toeren kunnen draaien. Een turbo op de vaccinaties om deze pandemie zo snel mogelijk te overwinnen is vandaag de beste stimuleringsmaatregel voor de toerismesector.

Semestre européen: stratégie annuelle pour une croissance durable 2021 (A9-0036/2021 - Markus Ferber) NL

11-03-2021

We onderschrijven de aandacht voor kleine en middelgrote ondernemingen in dit verslag en de vraag om toekomstgerichte hervormingen en investeringen, alsook dat het verslag erop wijst dat schulden nefast zijn en dat in goede tijden begrotingsbuffers aangelegd moeten worden.
Twijfels hebben we dan weer over het feit dat de algemene ontsnappingsclausule pas in 2023 gedeactiveerd zou worden. Het lijkt ons beter dat dit continu gemonitord wordt.
Daarnaast is het onze overtuiging dat het sociaal semester niet overladen mag worden met doelstellingen, omdat dit de efficiëntie van het instrument wegneemt. Het pleidooi voor een klimaatindicator delen we in die zin bijvoorbeeld niet.
Om die reden onthouden we ons van stemming bij de stemming over dit verslag.

Mécanisme européen d’ajustement des émissions de carbone aux frontières compatible avec l’OMC (A9-0019/2021 - Yannick Jadot) NL

10-03-2021

De N-VA steunt een ambitieus en realistisch klimaatbeleid dat concurrentievermogen en welvaart centraal stelt. Wij willen constructief meedenken over een EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens om zo te vermijden dat CO2-intensieve producten vanuit derde landen Europa binnenkomen zonder dat zij aan soortgelijke klimaatregels moeten voldoen. Compatibiliteit met de regels van de Wereldhandelsorganisatie is daarbij wel een conditio sine qua non.
Het is voor de N-VA essentieel dat een eventueel voorstel voor een dergelijk EU-mechanisme onderbouwd is met een grondige effectbeoordeling zoals het effect op de diverse lidstaten en sectoren, op de prijzen voor consumenten en op bestaande handelsakkoorden. Deze beoordeling is momenteel nog niet beschikbaar. De N-VA vindt het problematisch dat het voorliggende initiatiefverslag op een aantal punten vergaande veronderstellingen omvat, zonder het effect ervan te kennen, zoals het ruime toepassingsgebied. Verder gaat de N-VA er niet mee akkoord dat de opbrengsten eigen inkomsten van de EU zouden worden. Om deze redenen heeft de N-VA zich bij de eindstemming onthouden van stemming.
Dat een meerderheid niet instemde met de stelling dat de invoering van een koolstofcorrectie aan de grens een alternatief is voor de bestaande maatregelen die sectoren beschermen tegen koolstoflekkage, is positief. Dit zou immers potentieel het gelijke speelveld voor Europese bedrijven ondermijnen.

Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 2 et 3: coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119 (B9-0160/2021) NL

10-03-2021

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van het EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd ingekaderd moet zijn in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 2 et 3: maïs génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3) (B9-0161/2021) NL

10-03-2021

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van het EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd ingekaderd moet zijn in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.
.

Contact

Bruxelles

Strasbourg