Tom VANDENKENDELAERE
Tom VANDENKENDELAERE

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Belgique - Christen-Democratisch & Vlaams (Belgique)

Date de naissance : , Roeselare

Explications de vote écrites Tom VANDENKENDELAERE

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

La qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (A9-0233/2023 - Javi López) NL

24-04-2024

De wetgeving inzake luchtkwaliteit was dringend aan herziening toe. Met deze aanscherping zorgen we voor strengere, maar haalbare normen tegen 2030. Nadien moet een regelmatige evaluatie duidelijk maken of deze regels verder aangescherpt moeten worden op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis op dat moment. Op die manier koppelen we ambitieuze streefdoelen steeds aan wetenschap en haalbaarheid, wat voor mij een absolute voorwaarde was om deze richtlijn goed te keuren.

Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (A9-0184/2023 - Lara Wolters) NL

24-04-2024

Ik heb ervoor gekozen om me te onthouden bij de stemming over de richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. Hoewel deze richtlijn als nobel doel heeft om verantwoord ondernemen te bevorderen door minimumnormen voor grote bedrijven op te stellen met betrekking tot de impact van hun activiteiten op het milieu en de mensenrechten, dreigt deze richtlijn kmo’s mogelijks op te zadelen met bijkomende administratieve verplichtingen. Er is onvoldoende zekerheid dat bedrijven die onder de richtlijn vallen, hun verantwoordelijkheden niet zullen doorschuiven naar kleinere zakenpartners downstream in de waardeketen. Daarnaast vrees ik dat het opnemen van burgerlijke aansprakelijkheid in de tekst de concurrentiepositie van bedrijven zal aantasten en hen net terughoudend zal maken om ambitieuze stappen te zetten richting meer duurzaamheid, uit vrees voor juridische repercussies.

Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (A9-0156/2024 - Róża Thun und Hohenstein) NL

23-04-2024

Betalingsachterstanden kunnen een enorm obstakel vormen voor bedrijven, niet in het minst voor kmo’s. Zeker bij contracten met publieke autoriteiten moeten bedrijven vaak zeer lang wachten op de uitbetaling. In het bijzonder bij contracten tussen kmo’s en grote bedrijven zorgt de ongelijke marktmacht voor onevenwichtige onderhandelingen inzake betalingsachterstanden. Daarom stemde ik in met deze update van de richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand. Volgens dit standpunt van het Parlement moet de betalingstermijn in contracten standaard 30 dagen zijn en kan deze contractueel maximaal verlengd worden tot 60 dagen, behoudens enkele typische goederen waar dit langer kan. Ik steunde nog enkele amendementen om een langere periode mogelijk te maken voor grote bedrijven waar dit op een eerlijke manier kan. Helaas haalden deze amendementen het niet. Desalniettemin kon deze broodnodige herziening op mijn steun rekenen.

Décharge 2022: Budget général de l'UE - Parlement européen (A9-0067/2024 - Andrey Novakov) NL

11-04-2024

Met dit verslag verleent het Europees Parlement kwijting aan de begroting voor 2022. Ik steunde onder meer specifieke passages voor meer transparantie in de algemene onkostenvergoeding voor Europarlementsleden, het afschaffen van de maandelijkse verhuizing naar Straatsburg en meer aandacht voor manipulatie en inmenging vanuit derde landen om de Europese democratie te destabiliseren.

Décharge 2022: Budget général de l'UE - Service européen pour l'action extérieure (A9-0102/2024 - Monika Hohlmeier) NL

11-04-2024

Ik heb dit verslag en het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de EDEO gesteund omdat het op heldere en nuttige wijze de begroting van deze instelling en het aanwenden van haar middelen analyseert en daarbij ook bezorgdheden verwoordt over toenemende budgettaire druk op de werking van de EDEO en dus op de ambities van de Unie als “mondiale speler”, terwijl de uitdagingen op het gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid in aantal en intensiteit blijven toenemen. Ik onderschrijf de klemtonen die in het verslag worden gelegd op aandachtspunten respectievelijk prioriteiten die moeten worden gereflecteerd in de begroting, zowel qua interne werking als qua beleid, in het bijzonder met betrekking tot crisis- en oorlogssituaties zoals in Oekraïne en in de Gazastrook.

Renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs (A9-0313/2023 - Bas Eickhout) NL

10-04-2024

Dit trialoogakkoord is een goed compromis om de luchtvervuiling door vrachtwagens en bussen terug te dringen. Zware voertuigen zijn immers verantwoordelijk voor 25 % van de CO2-emissies door wegvervoer in Europa. De transitie naar emissievrije vrachtwagens en bussen is niet alleen de sleutel tot het halen van onze klimaatdoelstellingen, maar ook een cruciale motor voor betere luchtkwaliteit in onze steden en een duidelijke stimulans om te investeren in elektrificatie en waterstof.

Aliments destinés à la consommation humaine: modification de certaines des directives dites "petit-déjeuner" (A9-0385/2023 - Alexander Bernhuber) NL

10-04-2024

Dit evenwichtige akkoord zorgt voor meer transparantie voor de consument over bepaalde voedingsproducten en gaat specifieke fraudegevallen tegen. Zo moeten bij honing de grootste oorsprongslanden duidelijk aangegeven worden op het etiket en wordt het minimumaandeel fruit in confituur opgetrokken.

Cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone (A9-0329/2023 - Lídia Pereira) NL

10-04-2024

Ik steun dit allereerste Europese kader voor koolstofverwijdering, ook in de landbouw. Koolstoflandbouw kan een win-winsituatie opleveren voor de boer én het klimaat, op voorwaarde dat de boer er ook extra voor vergoed wordt. Dit systeem van koolstofkredieten kan hiervoor zeker een goed middel zijn. Voor mij is het belangrijk dat we grondspeculatie tegengaan. Landbouwgrond moet in de eerste plaats gebruikt worden voor landbouw.

Législation européenne sur la liberté des médias (A9-0264/2023 - Sabine Verheyen) NL

13-03-2024

Ik stemde volmondig voor deze nieuwe Europese verordening inzake mediavrijheid. Het is de allereerste EU-verordening op dit gebied en zodoende een belangrijk ijkpunt om de vrije en onafhankelijke media in Europa te beschermen, ongepaste politieke invloed te voorkomen en de rechten van onze journalisten te garanderen. Dankzij de nieuwe maatregelen zullen redacteurs onafhankelijker zijn in hun beslissingen, zal media-eigendom transparanter zijn en zullen grote platformen de mediavrijheid niet meer zomaar kunnen inperken.

Législation sur l’intelligence artificielle (A9-0188/2023 - Brando Benifei, Dragoş Tudorache) NL

13-03-2024

Met de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie maken we nu als wetgever werk van duidelijke randvoorwaarden. In dit voorstel wordt voor mij de balans tussen vrijheid voor innovatie en voldoende bescherming voor Europese burgers gehandhaafd. Door te werken met algemene beginselen en een risicogebaseerde aanpak trachten we deze AI-wetgeving zo toekomstbestendig mogelijk te maken. Deze AI-wetgeving heeft het potentieel om de wereldwijde norm te worden op het gebied van AI-regulering. Het is nu zaak om deze wetgeving goed te implementeren en voldoende middelen vrij te maken in de lidstaten voor de handhaving ervan.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08E165
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T11151
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex