Tom VANDENKENDELAERE
Tom VANDENKENDELAERE

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Belgique - Christen-Democratisch & Vlaams (Belgique)

Date de naissance : , Roeselare

Explications de vote écrites Tom VANDENKENDELAERE

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans les institutions, organes et organismes de l’Union (A9-0064/2023 - Henna Virkkunen) NL

21-11-2023

. – Elk jaar komen er meer en meer cyberaanvallen op de Europese instellingen. Ik steun dan ook dit voorstel dat als doel heeft om de cyberveiligheid van de Europese instellingen en Agentschappen te verhogen. Gezien de ernst van deze aanvallen, vragen we met het parlement een voldoende groot budget om de instellingen op dit vlak te verdedigen.

Règles communes visant à promouvoir la réparation des biens (A9-0316/2023 - René Repasi) NL

21-11-2023

. – Met dit rapport nemen we als parlement standpunt in om de triloogonderhandelingen op te starten. Deze nieuwe verplichtingen voor producenten moeten ervoor zorgen dat meer en meer EU-burgers kiezen voor het repareren van goederen in plaats van zomaar een nieuwe te kopen. Het EP vraagt onder andere een grotere focus op repareerbaarheid door producenten, meer concurrentie op de reparatiemarkt en bijhorende stimulansen voor consumenten om te kiezen voor reparatie.

Cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» (règlement pour une industrie «zéro net») (A9-0343/2023 - Christian Ehler) NL

21-11-2023

. – Onze Europese industrie staat voor de dringende uitdaging om ons concurrentievermogen verder op te krikken. Ik steun dan ook volmondig dit Europese antwoord op de US Inflation Reduction Act. Ook voor de publieke sector is er een rol weggelegd door bij overheidsopdrachten niet enkel de goedkoopste en dus vaak Chinese technologieën te kiezen, maar de toelevering te differentiëren zodat we minder afhankelijk worden van derde landen en een markt creëren voor onze eigen producten. De Europese ambities in de transitie zijn echter groot. Daarom ben ik zeer behoedzaam voor de invoering van bijkomende sociale en protectionistische criteria die het proces van overheidsopdrachten complexer maken en mogelijks op korte termijn de kost en snelheid van de groene transitie in het gevaar brengen. Ik steunde daarom de tekst uit de commissie interne markt op deze bepalingen in plaats van die uit de commissie industrie, zodoende de complexiteit en kost van overheidsopdrachten niet onnodig te vergroten.

Cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone (A9-0329/2023 - Lídia Pereira) NL

21-11-2023

. – Via dit certificeringssysteem kunnen we boeren eindelijk een eerlijke verloning geven voor de koolstof die ze opslaan in hun gronden. Voor mij is het cruciaal dat deze regels werkbaar zijn in de praktijk en op het veld. Het is belangrijk dat alle inspanningen van boeren om langdurig koolstof op te slaan mee in rekening worden genomen.

Renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs (A9-0313/2023 - Bas Eickhout) NL

21-11-2023

. – Het Parlement steunt nieuwe regels om de luchtvervuiling door vrachtwagens en bussen terug te dringen, ware voertuigen zijn immers verantwoordelijk voor 25% van de CO2 emissies door wegvervoer in Europa. De transitie naar emissievrije vrachtwagens en bussen is niet alleen de sleutel tot het halen van onze klimaatdoelstellingen, maar ook een cruciale motor voor betere luchtkwaliteit in onze steden, een duidelijke stimulans om te investeren in elektrificatie en waterstof. Daarom steun ik dit rapport.

Règlement sur les données (A9-0031/2023 - Pilar del Castillo Vera) NL

09-11-2023

. – Deze dataverordening verduidelijkt regels voor het delen van data die gegenereerd werden door verbonden producten. Dit moet een van de fundamenten vormen van onze nieuwe data-economie. Door bedrijven en consumenten toegang te geven tot de gegevens die ze zelf genereren, werken we innovatie in de hand. Verder moet de verordening het gemakkelijker maken om te wisselen tussen aanbieders van clouddiensten. Vanuit privacy-oogpunt is het voor mij ten slotte belangrijk dat de algemene verordening gegevensbescherming onverwijld van toepassing blijft.

Réception par type des véhicules à moteur et des moteurs en ce qui concerne leurs émissions et leur durabilité (Euro 7) (A9-0298/2023 - Alexandr Vondra) NL

09-11-2023

. – Het Europees Parlement heeft een standpunt ingenomen over de verstrenging van de Euro 7-normen voor de uitstoot van wagens. Er komen strengere limieten voor personenwagens, zware bedrijfsvoertuigen en bussen. Er zullen ook maatregelen getroffen worden om de uitstoof van banden en remmen te verminderen. Met wegvoertuigen die minder CO2 uitstoten, kan men de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren. Nu ligt de weg vrij voor de eindonderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie. Daarom steun ik dit verslag.

Systèmes des ressources propres de l'Union (A9-0295/2023 - José Manuel Fernandes, Valérie Hayer) NL

09-11-2023

. – Ik heb vandaag voor dit verslag gestemd waarmee het Europees Parlement een duidelijk standpunt inneemt om de Europese begroting te versterken. Deze wetgeving voorziet erin dat een bijdrage van grote multinationals en een deel van de inkomsten uit de emissiehandel en het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie rechtstreeks naar de Europese begroting zullen gaan. Hiermee verzekeren we ook dat grote vervuilers en multinationals een grotere bijdrage leveren en dat we geen verdere druk zetten op de belastingbetaler.
Deze nieuwe middelen zullen bijdragen aan de financiering van de herstelprogramma’s die de gevolgen van de COVID-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne moesten opvangen. De Unie heeft hiervoor de laatste jaren schulden moeten aangaan die met deze nieuwe maatregelen zullen worden terugbetaald. Dit zorgt er ook voor dat we bestaande en succesvolle programma’s zoals Erasmus of Horizon Europa niet zullen moeten terugschroeven en dat de lidstaten hiervoor geen nieuwe bijdragen zullen moeten leveren.

Efficacité des sanctions de l'UE à l’encontre de la Russie (RC-B9-0453/2023, B9-0453/2023, B9-0454/2023, B9-0455/2023, B9-0456/2023, B9-0457/2023) NL

09-11-2023

. – Ik heb voor deze resolutie gestemd omdat ze aandringt op een aantal maatregelen die noodzakelijk zijn om de doeltreffendheid van de EU-sancties tegen Rusland én Belarus te vrijwaren, te versterken en uit te breiden.
Er dient inderdaad voor gezorgd te worden dat de Unie eensgezind en vastberaden blijft in de naleving van de verbintenissen met betrekking tot de sancties, dat de sancties niet (kunnen) worden omzeild, dat ze – waar mogelijk en zinvol – worden uitgebreid, dat de strategische communicatie over de sancties wordt verbeterd en desinformatie wordt bestreden, dat alle (potentiële) kandidaat-lidstaten zich aansluiten bij de sancties van de EU en dat de uitvoering en handhaving van de sancties zo goed mogelijk wordt gecoördineerd met trans-Atlantische en andere bondgenoten en met zoveel mogelijk gelijkgezinde lidstaten van de VN.

Stratégie européenne en matière de protéines (A9-0281/2023 - Emma Wiesner) NL

19-10-2023

. – Europese staatshoofden zijn in maart 2022 overeengekomen dat Europa voedselzekerheid als een strategisch belang moet verzekeren door onze afhankelijkheid van invoer te verminderen en onze Europese productie van plantaardige eiwitten op te krikken. We zijn enorm afhankelijk van de invoer van eiwitgewassen uit Argentinië, Brazilië en de VS. De EU is zelfs voor 97% afhankelijk van invoer van soja voor voeders. Dit brengt risico's met zich mee gezien de prijsvolatiliteit op de wereldmarkt en handelsverstoringen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Bovendien is de vraag naar soja een drijfveer voor ontbossing in derde landen. Daarom steun ik een Europese eiwitstrategie die focust op de verhoogde productie van plantaardige eiwitten om Europa's strategische autonomie te bevorderen. Het actieplan bevat een visie om de productie en consumptie van plantaardige eiwitten te vergroten; betere omstandigheden voor duurzame productie; de creatie van een duurzame afzetmarkt; een aanpak die die de boer centraal zet samen met de hele keten en rekening houdt met de circulaire economie; en tot slot meer aandacht voor onderzoek en ontwikkeling zodat innovatie in deze sector kan bloeien. Op deze manier kan Europa haar afhankelijkheden verminderen, de toeleveringsketen diversifiëren en de productiviteit en competitiviteit van onze Europese boeren vergroten.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08E165
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T11151
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex