Tom VANDENKENDELAERE
Tom VANDENKENDELAERE

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Belgique - Christen-Democratisch & Vlaams (Belgique)

Date de naissance : , Roeselare

Explications de vote écrites Tom VANDENKENDELAERE

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Situation de la pêche artisanale dans l’Union européenne et perspectives d’avenir (A9-0291/2022 - João Pimenta Lopes) NL

19-01-2023

. – Ik sta achter dit rapport dat aandacht vraagt voor de bescherming van de kleinschalige visserij, onder meer via nationale steunmaatregelen, inzet op generationele vernieuwing en het in kaart brengen van alle gegevens over de kleinschalige visserij zodoende de sociale en economische impact van het beleid beter te kunnen inschatten.

30e anniversaire du marché unique (B9-0004/2023) NL

18-01-2023

. – Dit jaar bestaat de Europese interne markt 30 jaar. Met deze krachtige resolutie prijzen we de verdiensten van die interne markt, onder meer voor de agrovoedingssector die mee mijn thuisregio op de kaart heeft gezet. Tegelijk moeten we ons voorbereiden op volgende uitdagingen op vlak van diensten, energie, telecommunicatie en het digitale. Het is onze plicht om in de toekomst die interne markt gaaf te houden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het de lijm is en zal blijven voor onze toekomstige Europese samenwerking.

Protection des consommateurs en matière de jeux vidéo en ligne: approche à l'échelle du marché unique européen (A9-0300/2022 - Adriana Maldonado López) NL

18-01-2023

. – Een aantal maanden geleden slaagden we erin om met de DSA de wereld van de online platformen een pak veiliger te maken voor de consument. Niet in het minst voor minderjarigen. Met dit initiatiefrapport stelt het Europees parlement vast dat die bescherming in de Europese gaming industrie nog onvoldoende is. De zogenaamde in-game aankopen en lootboxes zijn vaak misleidend en neigen in bepaalde gevallen naar agressieve marktpraktijken. Zo worden onze kinderen en jongeren op een niet-transparante en manipulatieve manier verleid tot ondoordachte betalingen. Nochtans is de gaming industry een belangrijke innovatieve digitale speler, goed voor jobs en vooruitgang in de EU. Met dit rapport vragen we de Commissie om samen met de sector aan de slag te gaan rond de bescherming van de consument, zonder overdreven betutteling, maar met voldoende bescherming wat betreft de in-game aankopen en lootboxes voor minderjarigen.

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune – rapport annuel 2022 (A9-0292/2022 - David McAllister) NL

18-01-2023

. – Ik heb deze resolutie gesteund omdat ze Europese ambitie uitstraalt op gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid, en aan de hand van aanbevelingen en voorstellen aanspoort tot geopolitieke herdefiniëring van dit beleid die nodig is om de uitdagingen van vandaag en morgen als ‘global actor’ en ‘regional security provider’ het hoofd te kunnen bieden - in de eerste plaats de Russische agressie tegen Oekraïne. Geheel terecht legt ze daarbij de klemtoon op standvastigheid en betrouwbaarheid en op het vermogen om snel en eensgezind te beoordelen, te beslissen en op te treden. Belangrijk is ook de focus op meer strategische autonomie, de versterking van multilateralisme en van samenwerking met democratische partnerschappen, en op het prioritair karakter van het NAVO-bondgenootschap. Ik verheug me over de opvallende samenhang tussen deze resolutie en de resolutie over het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, waardoor beide rapporten van collega David McAllister en mijzelf als één geheel kunnen worden gelezen.

Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune – rapport annuel 2022 (A9-0296/2022 - Tom Vandenkendelaere) NL

18-01-2023

. – Ik heb deze resolutie (als rapporteur) gesteund omdat ze de krachtlijnen omschrijft van een beleid dat erop gericht is de Europese defensie substantieel te versterken, met uiteraard - waar nodig - aandacht voor de vraag wat kan en moet gebeuren om, ten behoeve van de veiligheid van onze eigen burgers en uit solidariteit met de burgers van Oekraïne, op te treden tegen de Russische agressie tegen Oekraïne. Met het oog op een meer zelfstandige en slagkrachtige Europese defensie is - zo wordt in de resolutie onderstreept - een nauwgezette en tijdige uitvoering van het Strategisch Kompas van de Unie absoluut noodzakelijk. Dat houdt in dat de defensiecapaciteiten van de Unie worden versterkt en beter op elkaar afgestemd, dat we investeren in mensen en middelen om veelvuldige uitdagingen met inbegrip van hybride dreigingen efficiënter aan te pakken, dat we meer en beter samenwerken met partners en bondgenoten - vooral door versterkte samenwerking met de NAVO maar ook door effectievere missies en operaties -, en dat we defensiebudgetten verhogen en beter aanwenden. Belangrijk is ten slotte dat de resolutie oproept tot versoepeling van de besluitvorming op gebied van veiligheids- en defensiebeleid, en tot meer democratische legitimering van dit beleid door middel van actievere betrokkenheid van het Europees Parlement.

Droits de l’homme et démocratie dans le monde et politique de l’Union européenne en la matière – rapport annuel 2022 (A9-0298/2022 - Isabel Wiseler-Lima) NL

18-01-2023

. – Ik heb deze resolutie gesteund omdat mensenrechten en democratie basiswaarden zijn van het Europees buitenlands beleid en omdat in deze resolutie ambities, gevoeligheden, acties en initiatieven worden verwoord die ik graag onderschrijf, met aandacht voor oude en nieuwe beleidsinstrumenten om mensenrechten en democratie in de wereld te verbeteren. Terecht wordt de bezorgdheid geuit dat het aantal democratieën in de wereld steeds verder afneemt terwijl het aantal autoritaire regimes is toegenomen en bijna 75 % van de wereldbevolking het voorbije jaar getuige is geweest van de verslechtering van de mensenrechtensituatie in de respectieve landen. Daarbij nemen de schendingen van internationaal humanitair recht zowel in aantal als qua intensiteit gestaag toe, net zoals straffeloosheid. De oorlog in Oekraïne is ook in dit verband heel zorgwekkend.

Convention sur la cybercriminalité relative au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques: deuxième protocole additionnel (A9-0002/2023 - Juan Fernando López Aguilar) NL

17-01-2023

. – Ik steun de bekrachtiging door de Raad van dit protocol dat tot doel heeft de samenwerking tussen lidstaten te verbeteren op het gebied van cybercriminaliteit en het verzamelen van elektronisch bewijsmateriaal in strafrechtelijke onderzoeken. Dit moet bijdragen tot een meer effectieve grensoverschrijdende samenwerking.

Transferts de déchets (A9-0290/2022 - Pernille Weiss) NL

17-01-2023

. – Elk jaar exporteert de Europese Unie miljoenen ton afval naar derde landen. Ik steun dit rapport dat een expliciet verbod introduceert op de zogenaamde overbrenging van afvalstoffen die bestemd zijn voor verwijdering binnen de EU, behalve in beperkte en goed gemotiveerde gevallen. Er komt meer transparantie, digitalisering en uitwisseling van informatie over deze overbrengingen. EU-uitvoer van niet-gevaarlijk afval voor terugwinning zou alleen worden toegestaan aan niet-OESO-landen die daarvoor toestemming geven en kunnen aantonen dat zij in staat zijn dit afval duurzaam te verwerken of recycleren. De Commissie zal daarvoor een lijst van landen opstellen die hiervoor in aanmerking komen. De uitvoer van kunststofafval naar niet-OESO-landen wordt bovendien onmiddellijk verboden en de uitvoer van kunststofafval naar OESO-landen binnen 4 jaar geleidelijk stopgezet.

Soupçons de corruption de la part du Qatar et nécessité, plus largement, de transparence et de responsabilité au sein des institutions européennes (B9-0580/2022, RC-B9-0581/2022, B9-0581/2022, B9-0582/2022, B9-0583/2022, B9-0584/2022, B9-0585/2022, B9-0587/2022) NL

15-12-2022

. – Naar aanleiding van het Qatar-corruptieschandaal, roept het Europees Parlement op tot een volledig intern onderzoek, samenwerking met de Belgische autoriteiten en aanvullende maatregelen om soortgelijke gevallen in de toekomst te voorkomen. Het betreft onder meer betere transparantieregels, opname van derde landen in het lobbyregister van de EU, strikte toepassing van de ethische regels en de oprichting van een onafhankelijk EU-ethisch orgaan en een aparte onderzoekscommissie. Daarom steunde ik dit rapport.

90 ans après l'Holodomor: qualifier l'extermination par la faim de génocide (RC-B9-0559/2022, B9-0559/2022, B9-0560/2022, B9-0561/2022, B9-0564/2022, B9-0566/2022) NL

15-12-2022

. – Ik heb deze resolutie gesteund omdat ze bijzondere aandacht schenkt aan de herdenking van de Holodomor, en deze afschuwelijke gebeurtenis plaatst in een historische en politieke context die parallellen toont met de Russische agressie tegen Oekraïne zoals we die vandaag moeten beleven. De Oekraïense bevolking verdient deze nadrukkelijke blijk van Europese verbondenheid zonder meer. Dat vanuit internationaalrechtelijk oogpunt bedenkingen (kunnen) worden verwoord bij de vraag of het begrip ‘genocide’ hier wel van toepassing is, doet geen afbreuk aan de massale omvang van en bewuste politieke strategie achter de begane misdaden. Ik steun ook voluit de oproep tot actieve medewerking aan verder onderzoek naar de oorzaken en gevolgen ervan, in de hoop dat ook ten aanzien van dit zwarte hoofdstuk uit de geschiedenis van ons continent meer en beter lessen worden getrokken uit het verleden.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08E165
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T11151
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex