Edward CZESAK
Edward CZESAK
Pologne

Date de naissance : , Tarnòw

8ème législature Edward CZESAK

Groupes politiques

  • 11-06-2015 / 01-07-2019 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre

Partis nationaux

  • 11-06-2015 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Pologne)

Vice-président

  • 08-10-2015 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

Membre

  • 24-06-2015 / 18-01-2016 : Commission du développement régional
  • 16-09-2015 / 07-10-2015 : Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
  • 19-01-2016 / 18-01-2017 : Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
  • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Commission spéciale sur le terrorisme

Membre suppléant

  • 12-06-2015 / 18-01-2017 : Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Activités parlementaires principales

Contributions aux débats en séance plénière

Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur

Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027

07-11-2018 IMCO_AD(2018)627039 PE627.039v02-00 IMCO
Evelyne GEBHARDT

AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

26-09-2018 IMCO_AD(2018)625314 PE625.314v02-00 IMCO
Marc TARABELLA

AVIS sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019

25-09-2018 ITRE_AD(2018)623785 PE623.785v02-00 ITRE
Jens GEIER

Proposition(s) de résolution

Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Montée des violences néofascistes en Europe (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL

25-10-2018

Zdecydowanie sprzeciwiam się agresji i aktom nienawiści, a zwłaszcza przemocy fizycznej w życiu społecznym i politycznym. Mój kraj – Polska – od zawsze sprzeciwiał się obydwu totalitaryzmom, a Polacy za walkę z nimi zapłacili najwyższą cenę. Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści w polskim prawie karnym podlega penalizacji.
Dostrzegam ten problem i jego powagę. Uważam jednak, iż tego typu rezolucja nie powinna stać się pretekstem do osiągania celów politycznych w starciu pomiędzy skrajną lewicą i prawicą. Nie akceptuję jednostronnych, wybiórczo dobranych przykładów z Polski, często o charakterze prowokacji, fałszujących obraz mego kraju. Powstrzymam się przed podawaniem znacznie poważniejszych przykładów z innych niż Polska państw członkowskich, bo to nie służy unijnej współpracy. Zawsze uważałem, że nadmierna polityczna ingerencja w sprawy suwerennych państw jest sprzeczna z wartościami głoszonymi przez Unię Europejską. W związku z powyższym głosowałem przeciw tej rezolucji.

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) PL

14-03-2018

Delegacja polska w grupie ECR poparła w głosowaniu sprawozdanie dotyczące WRF po roku 2020, ponieważ opowiada się ono za wypełnieniem luki po brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.
Według tego sprawozdania w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają zostać zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie i, co więcej, zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich między „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi (kompromis 42).
Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu, dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu mogą podlegać konsekwencjom finansowym”, jest zapisane w taki sposób, że nie stwarza zagrożenia dla polskich interesów (w sprawie kompromisu 58 delegacja polska w grupie ECR głosowała przeciw).

Mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) PL

15-06-2017

Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) – część Planu Inwestycyjnego dla Europy, znanego również jako plan Junckera – zostało przyjęte w dniu 25 czerwca 2015 r. EFSI jest w istocie gwarancją w wysokości 21 miliardów euro dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), która zapewnia EBI dodatkową zdolność kredytową, dzięki czemu może zmobilizować do 315 mld euro na projekty inwestycyjne o wyższym profilu ryzyka, nie tracąc ratingu potrójnego A.
EFSI został utworzony na początkowy okres trzech lat, chociaż już w dniu 14 września 2016 r. Komisja zaproponowała przedłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z ulepszeniami funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). EFSI funkcjonuje już przez około 1,5 roku.
Sprawozdanie ocenia dotychczasowe wdrożenie rozporządzenia w sprawie EFSI i zawiera zalecenia dotyczące ulepszeń, zwłaszcza w świetle wniosku Komisji dotyczącego rozszerzenia EFSI. EFSI z ilościowego punktu widzenia przyniósł spodziewane rezultaty w stosunku do benchmarku w wysokości 315 mld euro w danym przedziale czasowym, podczas gdy w oknie MŚP wyniki te nawet przekroczyły oczekiwania. Pozytywnie oceniam funkcjonowanie EFSI i mam nadzieję, iż to narzędzie będzie skutecznie wspierać inwestycje w Unii Europejskiej. Zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017)

***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

DÉCLARATION ÉCRITE sur la reconnaissance de l'obésité comme une maladie chronique

11-04-2016 P8_DCL(2016)0037 Caduque
Alfred SANT Marc TARABELLA Giovanni LA VIA Tomáš ZDECHOVSKÝ Ivan JAKOVČIĆ Fabio Massimo CASTALDO Enrico GASBARRA Ángela VALLINA Patricija ŠULIN Edward CZESAK
Date d'ouverture : 11-04-2016
Échéance : 11-07-2016
Nombre de signataires : 144 - 12-07-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur l'unité dans la lutte contre le terrorisme

11-04-2016 P8_DCL(2016)0028 Caduque
József NAGY Monika BEŇOVÁ Adam GIEREK Alessandra MUSSOLINI Elisabetta GARDINI Tomasz Piotr PORĘBA Ruža TOMAŠIĆ Tomáš ZDECHOVSKÝ Salvatore Domenico POGLIESE Ivan ŠTEFANEC Edward CZESAK
Date d'ouverture : 11-04-2016
Échéance : 11-07-2016
Nombre de signataires : 71 - 12-07-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur la construction de la Via Carpathia, axe de transport stratégique des régions orientales de l'Union européenne

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Caduque
Tomasz Piotr PORĘBA Miroslav MIKOLÁŠIK Victor BOŞTINARU Evžen TOŠENOVSKÝ Ryszard Antoni LEGUTKO Ashley FOX Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Andrew LEWER Edward CZESAK
Date d'ouverture : 07-03-2016
Échéance : 07-06-2016
Nombre de signataires : 61 - 08-06-2016

Déclarations

Toutes les déclarations ci-après ont été signées par le député, même si la signature n’est pas visible dans la version en ligne.