Please fill this field
Valter FLEGO Valter FLEGO
Valter FLEGO

Groupe Renew Europe

Membre

Croatie - Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana (Croatie)

Date de naissance : , Koper

Explications de vote écrites Valter FLEGO

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 (programme «UE pour la santé») (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) HR

13-11-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa djelovanja Unije u području zdravlja za razdoblje 2021. – 2027. i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 282/2014 (program „EU za zdravlje”) (COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD)) (A9-0196/2020). Europski parlament je usvojio stajalište u kojem traži određene izmjene Komisijina prijedloga, između ostalog, više koordinacije i suradnje između država članica, zajedničku europsku zdravstvenu strategiju, poticanje proizvodnja lijekova i medicinskih proizvoda u Uniji te veći fokus na prevenciju i liječenje nezaraznih bolesti, posebno onkoloških bolesti. Predlaže se i uspostava komunikacijskog portala za javnost, koji bi omogućio razmjenu potvrđenih informacija, slanje upozorenja europskim građanima i borbu protiv dezinformacija. Portal bi mogao obuhvaćati širok raspon informacija, preventivne kampanje i obrazovne programe za mlade. Takav bi se portal, u suradnji s Europskim centrom za kontrolu bolesti (ECDC), također mogao koristiti za promicanje dobre imunizacijske pokrivenosti na europskoj razini. Rezolucija predlaže povećanje financijske omotnice za provedbu Programa za razdoblje 2021. – 2027. na 10 398 000 000 EUR u tekućim cijenama.

Plan d’investissement pour une Europe durable - comment financer le pacte vert (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) HR

13-11-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o Planu ulaganja za održivu Europu – Kako financirati Zeleni plan (A9-0198/2020). Europski parlament pozdravlja plan ulaganja za održivu Europu (SEIP) kao ključan element u osiguravanju uspjeha Zelenog plana i tranzicije prema održivijem, konkurentnijem, više kružnom i otpornijem gospodarstvu EU-a. Zeleni plan trebao bi biti u središtu koordinirane i uključive izgradnje otpornijeg gospodarstva i društva nakon pandemije bolesti Covid-19 te da bi trebao poticati teritorijalnu, socijalnu i gospodarsku koheziju. Pritom je postizanje pravedne tranzicije na klimatsku neutralnost jedna od glavnih zadaća EU-a. Financijska sredstva iz SEIP-a, na razini EU-a te na nacionalnoj i regionalnoj razini, trebaju biti usmjerena na politike i programe s najvećim potencijalom za doprinos borbi protiv klimatskih promjena i drugim ciljevima u području okoliša. Pritom posebnu pozornost treba usmjeriti na MSP-ove, na konkurentniju Uniju i na otvaranje radnih mjesta, uz prilagodbu različitim nacionalnim, regionalnim i lokalnim potrebama. Rezolucija poziva na stvarno postupno odustajanje od javnih i privatnih ulaganja u zagađujuće i štetne gospodarske aktivnosti, za koje su dostupne ekonomski održive alternative, pri čemu treba u potpunosti poštovati prava država članica da odaberu svoju kombinaciju izvora energije, s ciljem provedbe sustava obnovljive energije i energetske mreže koja je kompatibilna s Pariškim sporazumom.

Établissement du programme InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) HR

13-11-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD)) (A9-0203/2020). Europski parlament usvojio je stajalište u kojem ističe kako bi Fond InvestEU trebao doprinijeti poboljšanju konkurentnosti i socioekonomske konvergencije i kohezije Unije, posebno u područjima inovacija i digitalizacije, kružnog gospodarstva, održivosti i uključivosti gospodarskog rasta Unije te socijalne otpornosti i integracije tržišta kapitala EU-a. Djelovanjima u okviru programa InvestEU kojima se pridonosi ostvarivanju klimatskih ciljeva trebalo bi biti namijenjeno najmanje 30 % cjelokupne financijske omotnice Programa. Program InvestEU trebao bi doprinijeti jačanju oporavka, dugoročne konkurentnosti i održivosti sektora turizma i ugostiteljstva, podupiranjem djelovanja kojima se promiče održiv, inovativan i digitalni turizam, uključujući inovativne mjere za smanjenje utjecaja tog sektora na klimu i okoliš u njegovu odgovoru na krizu izazvanu pandemijom bolesti COVID-19. Održivi oporavak turizma osigurat će stvaranje brojnih trajnih, lokalnih i kvalitetnih radnih mjesta zahvaljujući kojima će regije koje u velikoj mjeri ovise o turizmu i suočavaju se s posebnim izazovima povezanima sa svojim gospodarskim razvojem moći privući ulaganja koja ne bi bila moguća bez kapaciteta programa InvestEU.

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) HR

12-11-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021. (11072/1/2020 – C9‑0314/2020 – 2020/1998(BUD)) (A9-0206/2020). Europski parlament podsjeća da bi 2021. trebala biti prva godina novog višegodišnjeg financijskog okvira te žali zbog kašnjenja u pregovorima o VFO-u/vlastitim sredstvima. Također ističe da glavni naglasak u proračunu za 2021. treba biti na ublažavanju učinaka epidemije bolesti COVID-19 i podupiranju oporavka, na temelju europskog zelenog plana i digitalne transformacije, s ciljem pravednog, uključivog i održivog rasta te otvaranja visokokvalitetnih radnih mjesta. Europski parlament pozdravlja europski plan oporavka, međutim, inzistira na potrebi da se jasno utvrdi uloga proračunskog tijela u odobravanju vanjskih namjenskih prihoda, posebno u pogledu instrumenta oporavka „Next Generation EU” (NGEU), u okviru godišnjeg proračunskog postupka. Europski parlament podsjeća i na svoje stajalište da uključivanje ciljeva povezanih s biološkom raznolikošću i klimom u VFO za razdoblje 2021. – 2027. treba biti iznad razina ciljanih udjela potrošnje utvrđenih u privremenom izvješću te ističe kako treba povećati financiranje prioriteta Parlamenta, među ostalim u području klimatskih promjena, energije, digitalne i prometne povezanosti, svemira, malih i srednjih poduzeća, turizma, sigurnosti, migracija, temeljnih prava i vanjskog djelovanja.

Accord de partenariat UE/Seychelles dans le domaine de la pêche durable et protocole de mise en œuvre (2020-2026) (résolution) (A9-0184/2020 - Caroline Roose) HR

12-11-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Sejšela i njegova Protokola o provedbi (2020. – 2026.) (05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002M(NLE)) (A9-0184/2020). Europski parlament naglašava da se Sporazumom o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Sejšela, uz istodobno pružanje ribolovnih mogućnosti za plovila EU-a i promicanje znanstvene suradnje, osiguralo i trebalo bi se i dalje osiguravati da flota EU-a u provođenju svoje ribolovne aktivnosti poštuje ciljeve održivosti i zaštite okoliša te da se pritom ne nanosi šteta morskoj biološkoj raznolikosti. To znači da bi plovila EU-a trebala loviti samo odgovarajući udio viška živih morskih resursa izračunat na temelju najboljih dostupnih znanstvenih spoznaja i savjeta. Također se ističe potreba za poticanjem znanstvene suradnje i razmjene statističkih podataka o biološkom očuvanju i okolišu koji su potrebni za upravljanje živim morskim resursima i njihovo očuvanje, kako bi plovila Unije i ostala ribarska plovila koja obavljaju ribolov u sejšelskim vodama mogla djelovati u skladu s kriterijima održivosti. Europski parlament pozdravlja i činjenicu da Sejšeli i EU namjeravaju osnažiti svoju suradnju u okviru IOTC-a te doprinijeti njegovim rezolucijama i preporukama.

Introduction de mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (A9-0175/2020 - Emmanuel Maurel) HR

11-11-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o Prijedlogu uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani (A9-0175/2020), kojom se podržava Prijedlog uredbe. Zapadni Balkan prioritet je za EU, koja ima posebnu odgovornost pomaganja balkanskim zemljama u regiji. Predloženo produljenje autonomnih trgovinskih mjera trebalo bi biti u skladu sa smjernicama koje je Komisija nedavno potvrdila i Izjavom iz Sofije od 17. svibnja 2018. Slijedom toga, a s obzirom na trenutačno pogoršanje stanja na Zapadnom Balkanu, kao i na nedvojbenu volju koju su izrazili i Parlament i Vijeće da se aranžmani koji pomažu pristupanju tih zemalja EU, uključujući ovu Uredbu, bolje usklade s vrijednostima Unije, primjereno je produljiti njezinu primjenu za razdoblje od pet godina, kako je zatražila Komisija. Pritom treba primjenjivati na to produljenje obveznu klauzulu o preispitivanju nakon 30 mjeseci uz obvezu sastavljanja izvješća koje se podnosi Odboru za međunarodnu trgovinu i Odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta.

Objection formulée conformément à l’article 112: maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603 (B9-0346/2020) HR

11-11-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603, sastoje se od njega ili su od njega proizvedeni i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena MON 87427, MON 89034, MIR162 i NK603 i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije (EU) 2018/1111 na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D068777/01 – 2020/2836(RPS)) (B9-0346/2020), kojom se od Komisije traži da povuče svoj nacrt provedbene odluke. Nacrt provedbene odluke Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1829/2003 i nije u skladu s pravom Unije jer nije spojiv s ciljem Uredbe (EZ) br. 1829/2003, a to je visoka razina zaštite života i zdravlja ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, interesa okoliša i potrošača u pogledu genetski modificirane hrane i hrane za životinje, uz istovremeno jamčenje uspješnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Rezolucija ponovno apelira na Komisiju da uzme u obzir obveze Unije na temelju međunarodnih sporazuma, kao što su Pariški klimatski sporazum, Konvencija UN-a o biološkoj raznolikosti i UN-ovi ciljevi održivog razvoja.

Objection formulée conformément à l’article 112: soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) (B9-0349/2020) HR

11-11-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D068779/01 – 2020/2838(RSP)) (B9-0349/2020), kojom se od Komisije traži da povuče svoj Nacrt provedbene odluke. Nacrt provedbene odluke Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1829/2003 i nije u skladu s pravom Unije jer nije spojiv s ciljem Uredbe (EZ) br. 1829/2003, a to je visoka razina zaštite života i zdravlja ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, interesa okoliša i potrošača u pogledu genetski modificirane hrane i hrane za životinje, uz istovremeno jamčenje uspješnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Rezolucija ponovno apelira na Komisiju da uzme u obzir obveze Unije na temelju međunarodnih sporazuma, kao što su Pariški klimatski sporazum, Konvencija UN-a o biološkoj raznolikosti i UN-ovi ciljevi održivog razvoja.

Objection formulée conformément à l’article 112: maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 et maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements uniques MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603 (B9-0347/2020) HR

11-11-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603, sastoje se od njega ili su od njega proizvedeni i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju ili četiriju pojedinačnih promjena MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 i NK603 na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D068778 – 2020/2837(RSP))(B9-0347/2020), kojom se od Komisije traži da povuče svoj Nacrt provedbene odluke. Nacrt provedbene odluke Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1829/2003 i nije u skladu s pravom Unije jer nije spojiv s ciljem Uredbe (EZ) br. 1829/2003, a to je visoka razina zaštite života i zdravlja ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, interesa okoliša i potrošača u pogledu genetski modificirane hrane i hrane za životinje, uz istovremeno jamčenje uspješnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Rezolucija ponovno apelira na Komisiju da uzme u obzir obveze Unije na temelju međunarodnih sporazuma, kao što su Pariški klimatski sporazum, Konvencija UN-a o biološkoj raznolikosti i UN-ovi ciljevi održivog razvoja.

Accord de partenariat UE/Sénégal dans le domaine de la pêche: mise en œuvre de l'accord. Protocole (A9-0180/2020 - Izaskun Bilbao Barandica) HR

11-11-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE)) (A9-0180/2020), kojom se daje suglasnost za sklapanje Protokola. U skladu s prioritetima reformirane redarstvene politike novim će se Protokolom plovilima Unije osigurati ribolovne mogućnosti u senegalskim vodama na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta i poštujući preporuke Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT). U novom su Protokolu uzeti u obzir rezultati evaluacije prethodnog protokola (za razdoblje 2014. – 2019.) i preliminarne evaluacije o tome treba li zaključiti novi protokol u budućnosti. Obje evaluacije proveli su vanjski stručnjaci. Protokol će Uniji i Senegalu omogućiti tješnju suradnju u području promicanja odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u senegalskim vodama te poduprijeti rad Senegala na razvoju njegova plavoga gospodarstva, u interesu obiju stranaka.

Contact

Bruxelles

Strasbourg