Geert BOURGEOIS
Geert BOURGEOIS

Groupe des Conservateurs et Réformistes européens

Membre du bureau

Belgique - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgique)

Date de naissance : , Roeselare

Accueil Geert BOURGEOIS

Membre

INTA
Commission du commerce international
D-UK
Délégation à l’Assemblée parlementaire de partenariat UE-Royaume-Uni
D-IN
Délégation pour les relations avec l'Inde

Membre suppléant

IMCO
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Dernières activités

Adéquation, subsidiarité et proportionnalité de la réglementation de l’Union - rapport «Mieux légiférer» couvrant les années 2020, 2021 et 2022 (A9-0310/2023 - Catharina Rinzema) NL

23-11-2023
Explications de vote écrites

. – N-VA steunt dit verslag dat de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel in de jaren 2020, 2021 en 2022 analyseert. Het verslag legt enkele zeer juiste klemtonen: vermindering van de regeldruk, een kwalitatieve ‘concurrentievermogenstoets’ en ‘KMO-toets’, samenhang van EU-wetgeving, een krachtigere rol voor de nationale en regionale parlementen bij de subsidiariteitscontrole en het fundamenteel belang van de parlementaire controle. N-VA steunt de vraag voor een zelfstandig wetgevend initiatiefrecht voor het Europees Parlement daarentegen niet: dit komt de subsidiariteit en kwaliteit van de Europese wetgeving niet ten goede. Het huidig systeem waarbij het Europees Parlement de Commissie om een wetgevend voorstel verzoekt, werkt bevredigend. De Commissie beschikt over de nodige administratieve capaciteit en hanteert een Uniebreed perspectief. Het verslag mist voor N-VA tot slot enkele actiepunten die het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel aanzienlijk zouden kunnen versterken. Zo pleit zij al jaren voor een rode kaart bij de subsidiariteitscontrole, waarbij een bepaald aantal lidstaten een wetgevend voorstel kan tegenhouden. Ook drukt zij voortdurend op de nood aan sterkere effectbeoordelingen die tot op lid- en deelstaatniveau doorwerken. De huidige Commissie plaatste helaas het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel op het achterplan, en het verslag had dit nog scherper aan de kaak mogen stellen.

Suivi de l'application du droit de l'Union européenne en 2020, 2021 et 2022 (A9-0328/2023 - Catharina Rinzema) NL

23-11-2023
Explications de vote écrites

. – De N-VA delegatie onthield zich bij de stemming van dit verslag over de controle op de toepassing van het EU-recht in 2020, 2021 en 2023. Het verslag bevat enerzijds enkele zeer terechte speerpunten. Zo onderstreept het de noodzaak van een meer krachtdadige handhaving van de interne markt, stelt het dat goldplating moet worden tegengegaan en verzoekt het de Commissie om meer ondersteuning te bieden aan de lidstaten bij de omzetting van EU-wetgeving. Het verslag bevat evenwel ook enkele voorstellen die N-VA niet steunt. Ten eerste meent N-VA niet dat een korter en bindend tijdschema voor het inleiden van inbreukprocedures tegen lidstaten voor het Hof van Justitie, ten koste van de dialoog met lidstaten, de werking van de EU ten goede komt. Ten tweede gaat N-VA niet akkoord dat het de bevoegdheid van de EU is om haatzaaiende uitlatingen strafbaar te stellen; dit komt de lidstaten toe. Het komt voorts aan de rechterlijke macht toe om altijd de afweging te maken met de vrije meningsuiting.

Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (résolution) (A9-0314/2023 - Daniel Caspary) NL

22-11-2023
Explications de vote écrites

Het palmares van deze legislatuur inzake handelsverdragen is zeer mager. Handelsverdragen zijn broodnodig. Ze zorgen voor groei en welvaart, diversificatie van onze aanvoerlijnen, stabiliteit en contact tussen volkeren.
Verdragen moeten in de eerste plaats over handel gaan: het vergroten van de marktoegang, het verlagen van tarieven en wegnemen van handelsbelemmeringen.
In tweede instantie dient een verdrag als hefboom voor verbetering van arbeidsomstandigheden, mensenrechten, duurzaamheid en strijd tegen de klimaatverandering.
De N-VA steunt het handelsverdrag met Nieuw-Zeeland. De N-VA beschouwt het hoofdstuk ‘handel en duurzame ontwikkeling’ in dit handelsverdrag evenwel niet als een gouden standaard voor toekomstige onderhandelingen. Dialoog en monitoring staan voor ons voorop, op gelijke voet én met respect voor de eigenheid en ontwikkeling van onze handelspartners. De EU moet veel pragmatischer handelen in termen van partnerschap en niet met het opgeheven vingertje dicteren wat moet en dreigen met sancties.
Ten slotte moet dit symbolische akkoord met Nieuw-Zeeland voor de N-VA een aanzet zijn om snel werk te maken van andere handelsverdragen.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U019
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02039
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex