Please fill this field
Sven MIKSER Sven MIKSER
Sven MIKSER

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Membre

Estonie - Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Estonie)

Date de naissance : , Tartu

Accueil Sven MIKSER

Vice-président

DNAT
Délégation pour les relations avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN

Membre

AFET
Commission des affaires étrangères
SEDE
Sous-commission "sécurité et défense"
AIDA
Commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique

Membre suppléant

IMCO
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
PETI
Commission des pétitions
D-UA
Délégation à la commission parlementaire d'association UE-Ukraine
DEPA
Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest

Dernières activités

Loi européenne sur le climat (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) ET

07-10-2020
Explications de vote écrites

Toetasin antud olulise raporti vastuvõtmist, mis muudab ELi kliimaneutraalsuse eesmärgi juriidiliselt siduvaks kohustuseks, tagades sellega õiguskindluse meie ettevõtjatele ja kodanikele. Kuna keskkonnasaaste ja loodus ei tunne riigipiire, siis on ainuõige tegeleda kliimaneutraalsuse saavutamisega EL tasandil, olles maailma ühe suurima majanduskeskkonnana eeskujuks ülejäänud maailmale. Samuti pean igati positiivseks, et Parlament toetas ambitsioonikamat kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärki ning varasema 40% asemel soovitakse CO2 heidet (1990. a. tasemega võrreldes) vähendada 60% juba 2030. aastaks. Ambitsioonikam eesmärk on vajalik selleks, et kliimaneutraalsuse saavutamine 2050. aastaks oleks realistlik, mitte pelgalt soovunelm. Arvestades sagenenud looduskatastroofe ja kiiret kliimasoojenemist, tuleb tegutseda kohe. Seda enam, et üleminek jätkusuutlikule rohemajandusele aitab luua uusi töökohti ning tuua meid praegusest kriisist tugevamana välja.

La stratégie forestière européenne: la voie à suivre (A9-0154/2020 - Petri Sarvamaa) ET

07-10-2020
Explications de vote écrites

Hoolimata asjaolust, et metsanduspoliitika ning vastavate strateegiate koostamine on ennekõike liikmesriikide pädevuses, mõjutavad Euroopa erinevad poliitikasuunad, sh kliimapoliitika otseselt ja kaudselt metsi ning nende majandamist. Seetõttu vajame ka Euroopa tasemel kõikehõlmavat ning kogu metsapõhist väärtusahelat arvesse võtvat uut Euroopa metsastrateegiat, mis on kooskõlas EL kliimaeesmärkidega ja säästva metsamajanduse põhimõtetega. Metsa majandamine ja puittoodete tootmine on olemuslikult CO2 siduv ja süsinikku talletav protsess, mis aitab kaasa ka kliimaeesmärkide täitmisele, kuid siinjuures tuleb tähelepanelikult jälgida metsamajanduse mõju bioloogilisele mitmekesisusele, et ühe probleemi lahendamisel me ei looks hoopis uut. Olen igati päri raportis öelduga, et ELi metsastrateegia peaks olema sillaks ELi ja liikmesriikide riikliku metsapoliitika vahel ja tagama, et metsasektori oskusteavet kaasataks juba selle poliitika kujundamise varajastes etappides, mille tulemuseks oleks ühtne ja järjepidev metsapoliitika. Minu arvates on raport tasakaalus ning on heaks suunaks uue EL metsastrateegia koostamiseks. Johtuvalt eelöeldust, toetasin antud raporti vastuvõtmist.

Contact

Bruxelles

Strasbourg