Please fill this field
Dorien ROOKMAKER Dorien ROOKMAKER
Dorien ROOKMAKER

Non-inscrits

Pays-Bas - GO Realisme & Daadkracht (Pays-Bas)

Date de naissance : ,

Accueil Dorien ROOKMAKER

Membre

TRAN
Commission des transports et du tourisme

Dernières activités

Mesures temporaires concernant la validité de certains certificats, licences et agréments (omnibus) NL

15-05-2020
Explications de vote écrites

. – Je zou willen dat de termijn verbonden aan licenties en certificaten, zoals rijbewijzen en paspoorten, maar ook vergunningen structureel wordt verlengd. De geldigheid verlengen van dergelijke documenten brengt veel gedoe en kosten met zich mee, voor burgers en overheden. Omdat overheden nu in de knel komen door Covid-19 en niet tijdig kunnen leveren worden de termijnen verlengd op voorstel van de Commissie. Als dat in tijden van Covid-19 zonder risico kan, kan het na deze crisis ook. Daarom zijn we nu vóór de tijdelijke verlenging van termijnen en zullen we werken aan een structurele verlenging van de termijnen, zodat de burger niet op kosten wordt gejaagd en de bureaucratie tot een minimum wordt beperkt.

Projet de budget rectificatif nº 1/2020: Assistance à la Grèce en réponse à la pression migratoire accrue - Mesures immédiates dans le contexte de la pandémie de COVID-19 - Soutien à la reconstruction après le séisme en Albanie - Autres ajustements NL

17-04-2020
Explications de vote écrites

. – Het falende immigratiebeleid van de EU maakt dat we in Griekenland geconfronteerd worden met een dubbele crisis: een immigratiecrisis in combinatie met de coronacrisis. In Griekenland is de immigrantenopvangcrisis structureel geworden. Het wordt tijd dat de EU dit probleem aanpakt op een wijze die voor alle betrokken partijen voordeel oplevert.
Wereldburgers willen zich om diverse redenen vestigen in Europa, om een economisch zeker bestaan op te bouwen of vanwege een noodzakelijke vlucht voor oorlog of vervolging. Zij die over de middelen beschikken, kunnen zich vestigen door een nationaliteit te kopen. Lidstaten bieden de mogelijkheid voor nationalisatie onder bepaalde financiële voorwaarden. Zij die niet over de middelen beschikken, melden zich aan de EU-buitengrenzen, met alle gevolgen voor de lidstaten met buitengrenzen zoals Griekenland en Italië. De huidige aanpak levert sommige lidstaten voordeel op, en een aantal andere geen.
Daarom bepleit GO de volgende maatregelen: versterkte grensbewaking, alleen toegang tot de EU met geldige papieren, behandeling van asielaanvraag in het land van herkomst, opvang van vluchtelingen in de regio, opbrengsten van individuele aanvragen van nationalisaties in een gemeenschappelijk fonds voor regionale opvang. De in het voorstel geformuleerde aanpak heeft een aanzuigeffect en vergroot het probleem. GO steunt daarom dit voorstel niet.

Règlement modifiant le cadre financier pluriannuel 2014-2020 NL

16-04-2020
Explications de vote écrites

. – De coronacrisis, met nu nog onoverzienbare gevolgen, grijpt diep in. In het MFK worden financiële middelen bij besluit vastgelegd voor een bepaald doel. Dit zogenaamde oormerken van geld, dat we ook op nationaal en lokaal niveau kennen, is zoals nu blijkt in sommige omstandigheden onpraktisch. Vooral wanneer prioriteiten wijzigen.
In tijden van crisis moet het mogelijk zijn om snel financiële middelen in te zetten. Het oormerken van geld leidt in de normale situatie al vaak tot inefficiënt en ineffectief gebruik van geld dat door de belastingbetaler is opgebracht. Vaak worden overbodige projecten gefinancierd om het geld “op te maken”, terwijl op andere terreinen de noodzakelijke middelen ontbreken.
In tijden van crisis blijkt het nadeel van het oormerken van geld des te sterker. Om Europese fondsen te kunnen gebruiken in tijden van nood zijn ingewikkelde besluitvormingsprocessen, zoals vandaag, noodzakelijk, gegeven de wijze van begroten. Bureaucratische beperkingen staan in de weg van snelle, adequate reacties ten tijde van echte crisis. De voorgestelde wijziging beschouwen wij daarom als een geval van “common sense and logic”. Wij stemmen daarom voor dit voorstel, maar plaatsen de kanttekening dat de besteding van de vrijgekomen gelden naar onze mening in de voorstellen die nu voorliggen rationele onderbouwing ontberen.

Contact

Bruxelles

Strasbourg