Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Groupe de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique

Membre

Tchéquie - Komunistická strana Čech a Moravy (Tchéquie)

Date de naissance : , Nový Jičín

8ème législature Kateřina KONEČNÁ

Groupes politiques

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique - Membre
 • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique - Trésorière

Partis nationaux

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Komunistická strana Čech a Moravy (Tchéquie)

Vice-présidente

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile
 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : Commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union

Membre

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation au comité parlementaire de partenariat UE-Arménie, à la commission de coopération parlementaire UE-Azerbaïdjan et à la commission parlementaire d’association UE-Géorgie
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
 • 08-02-2018 / 11-03-2018 : Commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union

Membre suppléante

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des transports et du tourisme
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des transports et du tourisme

Activités parlementaires principales

Contributions aux débats en séance plénière

Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur

Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur

Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion

26-10-2018 ENVI_AD(2018)625333 PE625.333v02-00 ENVI
Kateřina KONEČNÁ

AVIS sur la gestion transparente et responsable des ressources naturelles dans les pays en développement: le cas des forêts

23-05-2018 ENVI_AD(2018)618209 PE618.209v02-00 ENVI
Kateřina KONEČNÁ

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil mettant fin aux changements d’heure saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE

25-02-2019 ENVI_AD(2019)631995 PE631.995v03-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

AVIS sur la mise en œuvre des dispositions légales et de la déclaration commune assurant le contrôle parlementaire des agences décentralisées

22-01-2019 ENVI_AD(2019)628575 PE628.575v02-00 ENVI
Ivo BELET

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/... et abrogeant les règlements (CE) nº 78/2009, (CE) nº 79/2009 et (CE) n° 661/2009

15-01-2019 TRAN_AD(2019)627562 PE627.562v02-00 TRAN
Matthijs van MILTENBURG

Proposition(s) de résolution

Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Petites interpellations

Les petites interpellations avec demande de réponse écrite, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 130 bis et annexe III du règlement intérieur.

Grandes interpellations

Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

NAIADES II – programme d'action pour le développement du transport par voies navigables (B8-0079/2019) CS

14-02-2019

Návrh usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. února 2019 o NAIADES II – akčním programu na podporu vnitrozemské vodní dopravy jsem ve svém hlasování dne 14. února 2019 podpořila. Evropská komise přijala již v roce 2013 balíček NAIADES II. Tento balíček chce realizovat nevyužitý potenciál 37 000 km vnitrozemských vodních cest v EU a umožnit snadnější přepravu zboží i cestujících, vést ke zlepšení životního prostředí, podporovat inovace a pracovní příležitosti. Usnesení naléhavě vyzývá Komisi, aby aktualizovala a prodloužila program NAIADES do roku 2020 s cílem zajistit, aby potenciál vnitrozemské vodní dopravy, která v rámci multimodálního dopravního systému představuje bezpečný, udržitelný a efektivní způsob dopravy, byl plně využit díky dlouhodobé strategii EU zaměřené na úspěšný přechod na jiný druh dopravy. Usnesení také apeluje na Komisi a členské státy, aby integrovaly vnitrozemskou plavbu do městské a přístavní politiky a plně využily potenciálu pro přepravu zboží a cestujících, neboť mnoho měst EU je umístěno podél vodních cest. Tak by se zvýšila kvalita života a snížila by se úroveň dopravního přetížení. V usnesení se rovněž klade důraz na přechod na nízkouhlíkovou dopravu, zvýšení účinnosti zdrojů a zavedení nezbytných infrastruktur pro doplňování paliva.

Renforcer la compétitivité du marché intérieur en développant l'union douanière de l'UE et sa gouvernance (A8-0059/2019 - Virginie Rozière) CS

14-02-2019

Jednotný trh EU by nebyl možný bez bezcelního prostředí, které celní unie poskytuje, a bez úlohy, již celní unie plní v dohledu nad dovozem a vývozem. Je důležité vytvořit v celé Unii jednotné celní postupy založené na reformované infrastruktuře informačních technologií. Digitalizace má potenciál učinit výměnu informací a placení cel transparentnější a přístupnější, zejména pro malé a střední podniky a pro hospodářské subjekty třetích zemí, a poskytuje příležitosti ke zjednodušení celních pravidel a postupů. Usnesení apeluje na Komisi a členské státy, aby vypracovaly účinnější, nákladově efektivnější a jednodušší přístup k řízení systémů IT pro celní orgány, a vyzývá zejména k přesnějšímu a realističtějšímu odhadu doby a zdrojů, které budou zapotřebí, a rozsahu jednotlivých projektů IT pro digitalizaci celních postupů (při zavádění nových IT systémů pro celní unii došlo k řadě zpoždění). Proto jsem návrh usnesení Evropského parlamentu o posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy v hlasování podpořila.

Accord de libre-échange UE-Singapour (résolution) (A8-0048/2019 - David Martin) CS

13-02-2019

Návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu dohody o volném jsem v hlasování nemohla podpořit. Jednání o Dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem byla zahájena již v prosinci roku 2009 a předložení této dohody k ratifikaci mělo velké zpoždění i díky tomu, že Komise požádala Evropský soudní dvůr o posudek ohledně pravomocí spojených s touto dohodou. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem je mezi prvními dvoustrannými obchodními dohodami uzavřenými mezi EU a členským státem Asociace národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Singapur je zdaleka největším ASEAN partnerem EU. Avšak dohoda o volném obchodu neobsahuje dostatečnou ochranu veřejných služeb a opatření k předcházení finanční krize. Je nutné dodat i to, že v kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji chybí mechanismus sankcí. Největším problémem je ale fakt, že Singapur je znám jako daňový ráj s mnoha fiktivními/krycími společnostmi a hraje velkou roli na poli s daňovými úniky.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Questions à la BCE et concernant le MSU et le MRU

Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite à la BCE ainsi que des questions portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique. Ces questions sont d’abord soumises au président de la commission compétente. Articles 140 et 141 ainsi qu’annexe III du règlement intérieur.

Propositions d’actes de l’Union

Les députés peuvent demander à la Commission européenne de proposer un acte de l’Union (acte nouveau ou modification d’un acte existant). Article 47 du règlement intérieur.

Proposition d'acte de l'Union PROPOSITION D’ACTE DE L’UNION sur l’amélioration de la collecte de plasma dans l’Union européenne

18-12-2018 B8-0591/2018

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017)

***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

Déclaration écrite sur les maladies respiratoires chroniques

24-10-2016 P8_DCL(2016)0115 Caduque
Alberto CIRIO Karin KADENBACH Catherine STIHLER Kateřina KONEČNÁ Biljana BORZAN Eva KAILI Piernicola PEDICINI David BORRELLI Damiano ZOFFOLI Sirpa PIETIKÄINEN Nessa CHILDERS Cristian-Silviu BUŞOI
Date d'ouverture : 24-10-2016
Échéance : 24-01-2017
Nombre de signataires : 249 - 25-01-2017

Déclaration écrite sur la prévention de l’utilisation du plomb

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Caduque
Monika BEŇOVÁ Tibor SZANYI Davor ŠKRLEC Nessa CHILDERS Ivan JAKOVČIĆ József NAGY Zigmantas BALČYTIS Biljana BORZAN Karin KADENBACH Nikos ANDROULAKIS Tomáš ZDECHOVSKÝ Jan KELLER Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Jo LEINEN Michèle RIVASI Bogusław LIBERADZKI Sergei STANISHEV Stanislav POLČÁK Margrete AUKEN Marc TARABELLA
Date d'ouverture : 03-10-2016
Échéance : 03-01-2017
Nombre de signataires : 94 - 04-01-2017

Déclaration écrite sur les différences en matière de composition et de qualité entre les produits commercialisés sur les marchés de l'ouest et de l'est de l'Union européenne

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Caduque
Dubravka ŠUICA Zigmantas BALČYTIS Zoltán BALCZÓ Franc BOGOVIČ Biljana BORZAN Daniel BUDA Nicola CAPUTO Pál CSÁKY Andor DELI Georgios EPITIDEIOS Norbert ERDŐS Tanja FAJON Anna FOTYGA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE György HÖLVÉNYI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Artis PABRIKS Emilian PAVEL Alojz PETERLE Marijana PETIR Georgi PIRINSKI Julia PITERA Jozo RADOŠ Liliana RODRIGUES Dariusz ROSATI Jacek SARYUSZ-WOLSKI Branislav ŠKRIPEK Monika SMOLKOVÁ Csaba SÓGOR Michaela ŠOJDROVÁ Renate SOMMER Ivan ŠTEFANEC Davor Ivo STIER Patricija ŠULIN Pavel SVOBODA Jana ŽITŇANSKÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Marian-Jean MARINESCU Andrejs MAMIKINS Ivana MALETIĆ Eduard KUKAN Kateřina KONEČNÁ Krišjānis KARIŅŠ Olga SEHNALOVÁ Milan ZVER Tomáš ZDECHOVSKÝ Iuliu WINKLER Ivo VAJGL Inese VAIDERE Traian UNGUREANU Adam SZEJNFELD Tibor SZANYI Eleftherios SYNADINOS Ruža TOMAŠIĆ Merja KYLLÖNEN Czesław Adam SIEKIERSKI Monica MACOVEI
Date d'ouverture : 09-05-2016
Échéance : 09-08-2016
Nombre de signataires : 141 - 28-07-2016

Déclarations

Déclaration originale, signée/datée, archivée par le Parlement européen

Contact

Bruxelles

Strasbourg