Please fill this field
Johan DANIELSSON Johan DANIELSSON
Johan DANIELSSON

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Membre

Suède - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Suède)

Date de naissance : , Borlange

Accueil Johan DANIELSSON

Membre

TRAN
Commission des transports et du tourisme
BECA
Commission spéciale sur la lutte contre le cancer
DEEA
Délégation pour la coopération septentrionale et pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission parlementaire mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l’Espace économique européen (EEE)

Membre suppléant

EMPL
Commission de l'emploi et des affaires sociales
DKOR
Délégation pour les relations avec la Péninsule coréenne

Dernières activités

Stratégie européenne pour les données (A9-0027/2021 - Miapetra Kumpula-Natri) SV

25-03-2021
Explications de vote écrites

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för initiativbetänkandet om upprättandet av en EU-strategi för hållbar turism. Detta eftersom betänkandet innehåller angelägna åtgärder för att stödja turismsektorn under pandemin, liksom i dess återhämtning. I betänkandet redogörs det även för viktiga moderniseringsinsatser syftande till att skapa en mer hållbar turismsektor.
Vi ställer oss dock kritiska till att betänkandet förespråkar att en europeisk byrå för turism ska inrättas. Betänkandet föreslår även ett införande av en EU-märkning för hygiencertifiering och fastställande av hälsostandarder inom EU. Vi vill poängtera att hälsofrågor är en nationell kompetens. Förslagen får därför inte leda till en onödig detaljreglering på EU-nivå.
Betänkandet förespråkar också en specifik budgetpost för turism i den kommande fleråriga budgetramen. I sammanhanget vill vi understryka att detta istället måste ske genom en omfördelning av medel inom nuvarande budgetramar.

Orientations pour le budget 2022 - section III (A9-0046/2021 - Karlo Ressler) SV

25-03-2021
Explications de vote écrites

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2022, avsnitt III – kommissionen.
Rapporten fastställer Europaparlamentets prioriteringar inför budgetprocessen för unionens budget 2022, och innehåller angelägna överväganden i det fortsatta arbetet. Budgeten bör fortsatt bidra till återhämtningen i ekonomin men samtidigt främja en hållbar omställning och en inkluderande och mer jämställd union. Vidare efterfrågas ett snabbt antagande av EU:s jämställdhetsstrategi, inklusive en jämställdhetsintegrerad EU-budget. Rapporten betonar särskilt behovet av stöd till små- och medelstora företag, utbildning, kultur- och ungdomssatsningar, inklusive den kreativa sektorn, klimat och biologisk mångfald, samt satsningar inom unionens utvecklingssamarbete.
Pandemin har utsatt medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem för stora påfrestningar, och samtidigt blottlagt en otillräcklig produktionskapacitet för vaccinationer. Samtidigt motsätter vi oss fler EU-befogenheter på hälsoområdet, vilket är medlemsstaternas kompetensområde.
Vidare röstade vi emot ett ändringsförslag inom ramen för EU:s klimatlag som förordade en minskning av växthusgasutsläpp med minst 60 procent jämfört med 1990 års nivå senast 2030. Vi stödjer till fullo ambitiösa utsläppsminskningar till 2030. Dock vill vi inte i denna rapport föregripa de pågående förhandlingarna om EU:s klimatlag.

Renforcement du rôle international de l’euro (A9-0043/2021 - Danuta Maria Hübner) SV

25-03-2021
Explications de vote écrites

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om att stärka eurons internationella roll. Betänkandet berör bland annat den Europeiska centralbankens penningpolitik, eurosamarbetets utformning och funktion, konkurrensfrågor och handel.
I syfte att stärka eurons internationella roll, förordar rapporten en fördjupning av det monetära samarbetet, inklusive ett färdigställande av bankunionen och kapitalmarknadsunionen. Europaparlamentet betonar att en starkare internationell roll för euron kommer att skapa djupare, mer likvida och integrerade europeiska finansmarknader och göra dem mindre sårbara för växelkurschocker, samt ge företag och medlemsstater mer tillförlitlig tillgång till finansiering.
Vidare betonar rapporten behovet av en trovärdig finanspolitisk ram som främjar långsiktig tillväxt och säkerställer stabilitet och hållbarhet i de offentliga finanserna. Vi anser således att en översyn av stabilitets- och tillväxtpaktens regelverk krävs i syfte att värna hållbara statsskuldsnivåer i medlemsstaterna, samtidigt som åtstramande åtgärder bör undvikas i direkta krissituationer.
Vi vill understryka att fördjupningen av valutasamarbetet i första hand är en angelägenhet för euroländerna, men att ett välfungerande eurosamarbete även ligger i icke-euroländers intresse. Den fördjupade integrationen får dock inte leda till att den inre marknaden skadas, eller till att icke-euroländernas ställning försvagas. Den svenska folkomröstningen om euron måste respekteras, och en svensk anslutning till valutasamarbetet är därför inte aktuell.

Contact

Bruxelles

Strasbourg