Veuillez saisir du texte
Johan DANIELSSON Johan DANIELSSON
Johan DANIELSSON

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Membre

Suède - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Suède)

Date de naissance : , Borlange

Accueil Johan DANIELSSON

Membre

TRAN
Commission des transports et du tourisme
BECA
Commission spéciale sur la lutte contre le cancer
DEEA
Délégation pour la coopération septentrionale et pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission parlementaire mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l’Espace économique européen (EEE)

Membre suppléant

EMPL
Commission de l'emploi et des affaires sociales
DKOR
Délégation pour les relations avec la Péninsule coréenne

Dernières activités

Application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux (A9-0193/2021 - Sven Giegold) SV

16-09-2021
Explications de vote écrites

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om EU:s krav på utbyte av skatteinformation. Betänkandet reflekterar på ett bra sätt hur vi kan förbättra transparensen mellan medlemsländernas skattemyndigheter och på så vis bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt. Däremot kan vi inte stödja förslag som tar bort förtydligande om medlemsstaternas befogenheter på skatteområdet eller innebär en övergång till ett beslutsförfarande med kvalificerad majoritet på skatteområdet.

Des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes pour les travailleurs de plateformes - nouvelles formes d'emploi liées au développement numérique (A9-0257/2021 - Sylvie Brunet) SV

15-09-2021
Explications de vote écrites

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen.
I takt med den ökande digitaliseringen har plattformsekonomin växt och blivit en allt viktigare del av den europeiska ekonomin. Tyvärr sammanfaller utvecklingen med en viktig debatt om arbetsvillkoren inom sektorn. För även om plattformsekonomin öppnar upp nya möjligheter, finns det tyvärr otaliga exempel på missbruk, osäkra förhållanden och kringgående av gällande regler och standarder på arbetsmarknaden. Detta är fullständigt oacceptabelt.
Betänkandet lyfter på ett bra sätt fram de utmaningar som finns i plattformsekonomin. Självklart behövs också åtgärder på EU-nivå för att hantera gränsöverskridande problem. Däremot ställer vi oss tveksamma till om bindande EU-lagstiftning på området är rätt väg att gå. Skulle det trots allt bli aktuellt med bindande regler vill vi lyfta fram vikten av att dessa regler respekterar de nationella arbetsmarknadsmodellerna och parternas autonomi, samt att arbetstagarbegreppet fortsättningsvis regleras på nationell nivå.

Plans et mesures visant à accélérer le passage à une innovation sans recours aux animaux dans la recherche, les essais réglementaires et l’enseignement (RC-B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021, B9-0432/2021) SV

15-09-2021
Explications de vote écrites

. – Vi svenska Socialdemokrater valde att rösta för Europaparlamentets resolution om planer och åtgärder för att påskynda övergången till innovation utan djurförsök inom forskning, lagstadgad testning och utbildning. Vi ser idag en positiv utveckling där djurförsök ersätts med andra metoder; något vi vill påskynda och uppmuntra. Vi stödjer resolutionens uppmaning till kommissionen om att utarbeta en EU-omfattande handlingsplan i syfte att driva på en avveckling av förfaranden för levande djur för vetenskapliga ändamål.
Verktygslådan med testmodeller utan djurförsök utvecklas kontinuerligt och innehåller teknik för organ-på-chip, sofistikerade datorsimuleringar, 3D-kulturer av mänskliga celler för läkemedelstestning och annan modern teknologi. Vi röstade för begäran om att handlingsplanen ska innehålla tydliga minskningsmål och riktade medel för att säkerställa tillgången till metoder utan djurförsök inom alla forskningsområden i syfte att avveckla alla djurförsök senast 2030. Det är emellertid helt avgörande att en utfasning av djurförsök inte på något vis äventyrar människors hälsa och miljön. Därför är slutdatumet 2030 avhängigt av att alternativa metoder understöds och fortsätter att utvecklas. En fullständig avveckling 2030 kräver dock fullgoda alternativ till djurförsök. Djurförsök som likväl utförs på grund av brist på alternativa metoder, måste genomföras under optimala förhållanden som minimerar smärta, ångest och lidande och skyddar de berörda djurens välbefinnande.

Contact

Bruxelles

Strasbourg