Please fill this field
Rovana PLUMB Rovana PLUMB
Rovana PLUMB

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Vice-présidente

Roumanie - Partidul Social Democrat (Roumanie)

Date de naissance : , Bucureşti

Explications de vote écrites Rovana PLUMB

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs (A9-0209/2020 - David Cormand) EN

25-11-2020

. – I voted the report on sustainable single market for consumers and businesses, because now more than ever, there is the need to reform the Single Market in a way that it promotes sustainable production and consumption and workers´ rights, improves the Union’s strategic resilience and autonomy and enhances technological leadership, through more cooperative and sustainable new business models and fundamental changes to existing ones. It needs to progress towards a reinforced integration between the non-toxic Circular Economy, the industrial strategy and consumer protection, ensuring environmental and social sustainability on the entire supply chain, to raising the public awareness and ensuring availability and easy access to information. It sought to emphasize that the transition to climate neutrality by 2050 at the latest and the transition to a sustainable single market create new business opportunities and jobs, assuring robust financial support through Recovery Plan, paying more attention to business as well as to consumers, guided by the spirit of European solidarity and respect for the principles of the Green Deal. Also, it is indicated that the global value chains need to be diversified, through the new rules for e-commerce, enhancing application of Green Public Procurement and stimulating the use of EMAS and eco-labeling.

Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe (A9-0197/2020 - Carlo Calenda) RO

25-11-2020

Am votat acest raport deoarece consider că Uniunea are nevoie de o strategie industrială care să contribuie la redresarea industrială în urma crizei economice actuale, să atragă investiții, să faciliteze accesul la capital și să stimuleze concurența efectivă. Deoarece industria reprezintă peste 20 % din economia UE, angajând aproximativ 35 milioane de persoane, Comisia este invitata să stimuleze cererea internă a Uniunii și creșterea pe termen lung prin atragerea mai multor investiții, atât publice, cât și private, în cercetare și inovare, în dezvoltarea de noi tehnologii sustenabile și digitale, inclusiv în industriile cu utilizare intensivă a forței de muncă, în noi rețele de infrastructură și în proiecte compatibile cu obiectivele Pactului verde european, ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă si ale Acordului de la Paris privind clima. Salut propunerea Comisiei de a crea un nou instrument de redresare denumit Next Generation EU (NGEU), în valoare de 750 de miliarde EUR. In acest context, consider că mecanismele economice create de fiecare stat membru pentru a ajuta IMM-urile, întreprinderile nou-înființate și întreprinderile să facă față crizei de lichidități pe termen scurt, sunt utile. La nivel global este nevoie de o strategie industrială vastă, care să includă toate politicile UE și care poate juca un rol însemnat în diplomația economică și „industrială”.

Le système Schengen et les mesures prises pendant la crise du coronavirus (B9-0362/2020) RO

23-11-2020

Spațiul fără controale la frontiere este un element important pentru piața unică europeană. O revenire rapidă la o zonă Schengen pe deplin funcțională este foarte importantă și depinde atât de voința politică a statelor membre, cât și de angajamentul lor de a-și coordona măsurile în temeiul acquis-ului Schengen. Finalizarea spațiului Schengen va garanta că toți cetățenii UE pot beneficia în mod egal de acquis-ul UE.
În calitate de stat membru care nu face parte deplin din Spațiul Schengen, cu controale permanente la frontierele noastre interne, România se confruntă cu blocaje la frontierele sale, în ciuda tuturor eforturilor autorităților noastre de frontieră. Acest lucru are impact asupra liberei circulații a mărfurilor și persoanelor.
Criza ne-a arătat că libera circulație este un pilon esențial al pieței interne. Am votat pentru un spațiu Schengen funcțional și extins care să consolideze garanția că între noi nu există bariere și că acționăm toți pentru a ne consolida acțiunea comună.
În acestă perioadă vorbim despre încredere reciprocă, solidaritate și cooperare între statele noastre membre. Decizia de ridicare a frontierelor interne pentru țara noastră va reprezenta semnalul politic necesar pentru obiectivele noastre comune ca Uniune întărită și va spori încrederea cetățenilor noștri în proiectul european.

Programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 (programme «UE pour la santé») (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) RO

13-11-2020

. – Am votat acest raport deoarece, EU4Health este un program complex, care urmărește, în conformitate cu abordările de tip „Sănătatea în toate politicile” și, după caz, „O singură sănătate”, consolidarea sistemelor de sănătate și a sustenabilității acestora, precum și a forței de muncă din domeniul sănătății, inclusiv prin transformarea digitală și printr-o activitate integrată și coordonată sporită a statelor membre, la nivel național, regional și local, prin punerea în aplicare susținută a celor mai bune practici și prin schimbul de date comparabile și interoperabile, cu scopul de a crește nivelul general de sănătate publică, de a îmbunătăți cunoștințele în materie de sănătate și de a face sistemele de sănătate mai reziliente și mai reactive. De asemenea, EU4Health va contribui la consolidarea capacității Uniunii de prevenire, pregătire și răspuns rapid la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și gestionarea crizelor sanitare, inclusiv prin coordonarea, furnizarea și desfășurarea capacității de asistență medicală de urgență, colectarea de date și supravegherea, coordonarea testelor de rezistență a sistemelor naționale de sănătate și elaborarea unor standarde pentru o asistență medicală de calitate. Totodată se urmărește consolidarea pieței europene a medicamentelor pentru a asigura în mod sustenabil disponibilitatea, accesibilitatea și prețul abordabil ale medicamentelor, soluțiilor de e-sănătate, dispozitivelor medicale și ale altor materiale sanitare necesare și produse medicale relevante pentru situații de criză. Activitățile de gestionare a riscurilor legate de factorii de mediu și de bolile umane se numără printre acțiunile care pot beneficia de finanțare. De aceea, salut triplarea bugetului multianual, alocat domeniului sănătății, la 5,1 miliarde euro.

L'égalité des genres dans la politique étrangère et de sécurité de l’Union (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) EN

23-10-2020

Achieving gender equality requires the full awareness and firm commitment by the EU and its Member States. The report goes into all the different aspects such as: why and how women and girls are particularly affected by violence, poverty, armed conflicts and the impact of climate change but also by analysing gender equality and equal opportunities in the EU and Member States institutions and bodies with regard to foreign and security policy.
I voted in favor of the report calling on the European External Action Service, the European Commission, European agencies and Member States to take greater account of gender inequalities and to integrate the gender dimension into EU foreign policy. It is important to ensure equal participation of women in EU foreign policy negotiations and peace and security processes.
Mainstreaming gender equality is the necessary tool to delivering the vision of an EU’s foreign and security policy that is fit for everybody and that truly leaves no one behind.

Déforestation (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt) RO

22-10-2020

Gestionarea durabilă a pădurilor, multifuncționalitatea acestora, stoparea pierderii biodiversității și promovarea lanțului de valori durabile în silvicultură sunt obiective strategice ale politicii atât la nivel european, al fiecărui stat membru UE, cât și la nivel global. Rapoartele naționale voluntare privind punerea în aplicare a Planului Strategic al ONU pentru Păduri, sunt esențiale pentru evaluarea tendințelor actuale și pentru schimbul de experiențe cu privire la gestionarea durabilă a pădurilor. Am convingerea fermă că toate părțile implicate in acest proces, trebuie să colaboreze pentru a menține funcțiile ecosistemului forestier și pentru a optimiza oferta de bunuri și servicii forestiere, evidențiindu-se importanța promovării de măsuri destinate stopării pierderii biodiversității, defrișărilor și degradării pădurilor, prin consolidarea cooperării, a coordonării și a angajamentului politic la toate nivelurile.
Schimbările climatice și creșterea riscurilor biotice și abiotice, combinate cu dezvoltarea conservării biodiversității, necesită o adaptare a modului de gestionare a pădurilor în vederea atenuării efectelor acestora. Recunoscând responsabilitatea globală de promovare a unei gestionări durabile a pădurilor și combaterea exploatării forestiere ilegale și a comerțului aferent, în vederea promovării producției durabile și consumului de produse din lemn, susțin promovarea de către Comisie și implementarea la nivel de stat membru, a actelor legislative pentru atingerea acestor obiective. Iată de ce am votat acest raport.

Loi européenne sur le climat (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) EN

07-10-2020

The Commission’s European Green Deal Communication sets out a new growth strategy that aims to transform the Union into a fair and prosperous society, with a modern, resource-efficient and competitive economy, where there are no net emissions of greenhouse gases by 2050 at the latest and where economic growth is decoupled from resource use. It also aims to protect, conserve and enhance the Union’s natural capital, and protect the health and well-being of citizens from environment-related risks and impacts.
For every year we fail to take action, the level of difficulty and the costs of reducing emissions will increase. We are now at the brink of permanently overshooting the 1.5° target (goal set out in Article 2 of the Paris Agreement), which would bring enormous social, economic and environmental consequences.
We need an ambitious Climate Law followed by concrete measures if we really want to achieve our climate goals, save and restore our ecosystems and enable future generations to have a planet to live on, based on the partnership principle and the role of citizens and communities in driving the transformation at central level, as well as at regional and local levels. These are the justifications for my vote.

La stratégie forestière européenne: la voie à suivre (A9-0154/2020 - Petri Sarvamaa) EN

07-10-2020

I voted on this report having in mind that the EU’s internal and international commitments to, for example, the European Green Deal, the UN Sustainable Development Goals (SDGs), the Kyoto Protocol, the Paris Agreement and the creation of a zero-emission society, will be impossible to achieve without the climate benefits and other ecosystem services provided by forests and the forest-based sector. We are aware of the progress made on valuing ecosystem services under the Mapping of Ecosystems and their Services (MAES) initiative. However, there is currently no adequate remuneration for the provision of ecosystem services such as CO2 sequestration or fostering biodiversity or soil improvement, and foresters who focus on converting their forests accordingly currently might be managing their forests at a loss despite the provision of substantial ecosystem services. This strategy calls on the Commission and the Member States to explore options to incentivise and remunerate climate, biodiversity and other ecosystem services appropriately in order to permit an economically viable forest conversion, creating jobs and fighting against climate change effects.

Approche stratégique concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement RO

17-09-2020

Substanțele farmaceutice joacă un rol esențial în asigurarea unui nivel ridicat de sănătate a oamenilor și a animalelor. Pe piața europeană există în prezent peste 3 000 de ingrediente farmaceutice active. În acest context, informațiile privind prezența substanțelor farmaceutice în mediu, cum ar fi impactul asupra apei, comportamentul în mediu, degradabilitatea și posibilele efecte de cocktail, joacă un rol esențial în gestionarea riscurilor, iar acest tip de informații ar trebui să fie transparente și puse la dispoziția părților interesate relevante.
Am votat această rezoluție, deoarece consider că ar trebui instituit un cadru legislativ solid pentru a spori transparența de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, întrucât acest lucru ar permite un control adecvat și ar garanta tragerea la răspundere a întreprinderilor în cazul eliminării substanțelor farmaceutice în mediul înconjurător. Cetățenii trebuie să fie informați, permanent, cu privire la toate sursele de poluare a mediului.

Pénurie de médicaments — comment faire face à un problème émergent RO

17-09-2020

Am votat acest raport întrucât asigurarea accesului pacienților la medicamente esențiale reprezintă unul dintre obiectivele de bază ale UE și ale OMS, precum și un obiectiv de dezvoltare durabilă (ODD nr. 3). Consider că accesul universal la medicamente depinde de disponibilitatea la timp a acestora și de accesibilitatea lor pentru toți, fără discriminare.
Asigurarea aprovizionării în interesul pacienților, garantarea accesului la tratamente medicale pentru toți pacienții din UE și recâștigarea independenței Uniunii în materie de sănătate sunt esențiale pentru redresarea din criza generată de pandemia COVID-19.
În acest context, consider că Pactul verde european reprezintă o oportunitate majoră de a încuraja producătorii de medicamente să participe la planul de redresare ecologică, printr-o activitate de producție care respectă standardele de mediu și ecologice. Comisia trebuie să propună măsuri de stimulare pentru a integra mai bine întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) din UE în lanțul de aprovizionare cu medicamente, dat fiind rolul lor esențial în cercetare și inovare și capacitatea lor inerentă de a-și adapta rapid orientarea producției, cu scopul de a face față mai bine șocurilor neprevăzute, de a asigura locuri de muncă decente.

Contact

Bruxelles

Strasbourg