Vladimir URUTCHEV
Vladimir URUTCHEV
Bulgarie

Date de naissance : , Bukovo

8ème législature Vladimir URUTCHEV

Groupes politiques

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) - Membre

Partis nationaux

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgarie)

Membre

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Membre suppléant

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'agriculture et du développement rural
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Albanie
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'agriculture et du développement rural

Activités parlementaires principales

Contributions aux débats en séance plénière

Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur

Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Proposition(s) de résolution

Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Grandes interpellations

Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Instrument européen en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) BG

17-01-2019

. – Авариите в Чернобил (1986 г.) и Фукушима (2011 г.) ясно показаха трансграничните последици за гражданите и околната среда. Това предопределя необходимостта от най-високи стандарти и гаранции за ядрената безопасност в световен мащаб, както и ангажираността на ЕС за подпомагане на тези цели в трети страни.
Съществуващите регулаторни рамки и най-добри практики в Съюза са надеждна основа за насърчаване на създаването на ефективна ядрена безопасност и радиационна защита, както и ефикасни гаранции за ядрените материали в трети страни.
Новият инструмент за сътрудничество с трети страни в сферата на ядрената безопасност предвижда съгласуваност с конвенциите за ядрена безопасност и управление на радиоактивните отпадъци, както и взаимно допълване с други международни организации и проекти в трети страни, с което се разширява обхватът на мерките и се избягва дублирането на разходите.
От особена важност е използването на резултатите от партньорски проверки от реномирани международни организации за планиране на сътрудничеството с трети страни.
Докладът препоръчва да се използват цялостни оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на съществуващите инсталации и новоизграждащите се централи за откриване на недостатъци и прилагане на най-високите стандарти за ядрена безопасност.
Инструментът също така насърчава по-голяма прозрачност и откритост на органите в трети страни в процесите на вземане на решения, свързани с безопасността на ядрените инсталации.

Programme Euratom complétant le programme-cadre Horizon 2020 (A8-0258/2018 - Rebecca Harms) BG

11-09-2018

Уважаеми колеги,
Днес ЕП одобри с голямо мнозинство продължаването на програмата на Евратом за научни изследвания и обучение с внушителната сума от 770 млн. евро за следващите две години до новия период за планиране, който започва от 2021 г.
По този начин Парламентът показа, че сигурността на ядрените материали, ядрената безопасност и радиационната защита трябва да се поддържат на възможно най-високо ниво и постоянно да се подобряват с оглед защитата на човешкото здраве и околната среда, за което е необходима сериозна научно-изследователска дейност.
Специален акцент на програмата са изследванията, свързани с безопасното управление на радиоактивните отпадъци и по-нататъшното развитие на ядрените технологии, които предоставят изпитана възможност за ограничаване на климатичните промени и дългосрочното намаляване на изхвърляните парникови газове от енергийните инсталации.
Изследванията в областта на термоядрения синтез, целящи създаването на нов енергиен източник без въглеродни емисии, също са застъпени в програмата в нужния обем.
Необходима е съгласуваност на дейностите по Програмата на Евратом и програма „Хоризонт 2020“, което ще спомогне за по-силно взаимодействие между ядрените и неядрените изследвания и трансфер на знания в области като радиационната защита и медицинските научноизследователски програми или дейностите за подкрепа на мобилността на научните изследователи, което да допринесе за привлекателността на научноизследователската професия в ядрената област.

L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) BG

30-05-2018

Днес Европейският парламент прие своя ключов доклад относно бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г., броени дни преди Европейската комисия да представи законодателните предложения по ОСП за следващия програмен период 2020 – 2027 г. в началото на месец юни.
Подкрепям така представената позиция на Европейския парламент, която призовава към запазване на общностния характер на политиката при съхраняване поне на сегашните нива на финансиране в следващата Многогодишна финансова рамка, за да се постигнат заложените амбициозни цели.
Предлаганият „нов модел“ на прилагане, при който на държавите членки се предоставя много по-голяма гъвкавост, следва да бъде ориентиран към постигането на конкретни резултати по отношение на ресурсната ефективност, околната среда и климата, както и да води до съществено опростяване за земеделските стопани.
Разпределението на директните плащания между държавите членки трябва да бъде справедливо и да отчита обективните критерии. В тази връзка е необходимо преразглеждане на настоящата система с оглед стимулиране на земеделските стопани, които активно упражняват селскостопанска дейност, за да изкарват прехраната си.
Ето защо предлаганите мерки, свързани с обвързване на подкрепата с постигането на допълнителни обществени ползи, по-висока ставка за първите хектари, постепенно намаляваща подкрепа за по-големите стопанства, както и въвеждане на задължителен таван на помощта на ниво Европейски съюз, биха спомогнали за постигане на тази цел.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Questions au Bureau, à la Conférence des présidents et aux questeurs

Les députés peuvent poser des questions concernant l’exercice par le Bureau, la Conférence des présidents et les questeurs de leurs fonctions respectives. Article 32, paragraphe 2, du règlement.

Questions à la BCE et concernant le MSU et le MRU

Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite à la BCE ainsi que des questions portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique. Ces questions sont d’abord soumises au président de la commission compétente. Articles 140 et 141 ainsi qu’annexe III du règlement intérieur.

Réponses aux questions à la BCE et concernant le MSU et le MRU

Réponse aux questions des députés à la BCE ainsi qu’aux questions portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique. Articles 140 et 141 ainsi qu’annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017)

***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

DÉCLARATION ÉCRITE sur le droit des consommateurs à faire des choix éclairés sur les aliments

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Caduque
Marijana PETIR Alojz PETERLE Vladimir URUTCHEV Giovanni LA VIA Karin KADENBACH Tibor SZANYI Benedek JÁVOR Eleonora EVI Claudia ȚAPARDEL Fulvio MARTUSCIELLO Nicola CAPUTO Daniel BUDA Patricija ŠULIN
Date d'ouverture : 12-12-2016
Échéance : 12-03-2017
Nombre de signataires : 46 - 13-03-2017

DÉCLARATION ÉCRITE sur la promotion de la consommation de fruits et de légumes

11-04-2016 P8_DCL(2016)0034 Caduque
Daniel BUDA Hannu TAKKULA Marc TARABELLA Cristian-Silviu BUŞOI Vladimir URUTCHEV Viorica DĂNCILĂ Norica NICOLAI Nuno MELO Norbert ERDŐS Sofia RIBEIRO Franc BOGOVIČ Mihai ŢURCANU
Date d'ouverture : 11-04-2016
Échéance : 11-07-2016
Nombre de signataires : 142 - 12-07-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur l'initiative européenne sur le miel au petit-déjeuner et la Journée mondiale des abeilles

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Caduque
Franc BOGOVIČ Karl-Heinz FLORENZ James NICHOLSON Françoise GROSSETÊTE Frédérique RIES Jo LEINEN Bart STAES Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Mairead McGUINNESS Albert DESS Anneli JÄÄTTEENMÄKI Marc TARABELLA Vladimir URUTCHEV Sirpa PIETIKÄINEN Viorica DĂNCILĂ Pavel POC Giovanni LA VIA Elisabeth KÖSTINGER Paolo DE CASTRO Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Jozo RADOŠ Mark DEMESMAEKER Dubravka ŠUICA Miroslav POCHE Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ György HÖLVÉNYI Benedek JÁVOR Sofia RIBEIRO Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Renata BRIANO Rosa D'AMATO Nicola CAPUTO Igor ŠOLTES Annie SCHREIJER-PIERIK Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Patricija ŠULIN Romana TOMC Bronis ROPĖ Mihai ŢURCANU
Date d'ouverture : 11-04-2016
Échéance : 11-07-2016
Nombre de signataires : 224 - 12-07-2016

Déclarations

Toutes les déclarations ci-après ont été signées par le député, même si la signature n’est pas visible dans la version en ligne.