Bas BELDER
Bas BELDER
Pays-Bas

Date de naissance : , Ridderkerk

8ème législature Bas BELDER

Groupes politiques

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre

Partis nationaux

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Staatkundig Gereformeerde Partij (Pays-Bas)

Vice-président

  • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec Israël

Membre

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des affaires étrangères
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Délégation pour les relations avec Israël
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des affaires étrangères
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec l'Iran

Membre suppléant

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'agriculture et du développement rural
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'agriculture et du développement rural
  • 11-07-2017 / 01-07-2019 : Commission des budgets

Activités parlementaires principales

Contributions aux débats en séance plénière

Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur

Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III - Commission et agences exécutives

24-01-2019 AGRI_AD(2019)629594 PE629.594v02-00 AGRI
Marijana PETIR

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, et des statistiques européennes et abrogeant les règlements (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014, (UE) nº 258/2014, (UE) nº 652/2014 et (UE) 2017/826

15-01-2019 AGRI_AD(2019)623920 PE623.920v02-00 AGRI
Sofia RIBEIRO

AVIS sur le rapport annuel sur la politique de concurrence

23-11-2018 AGRI_AD(2018)626781 PE626.781v02-00 AGRI
Angélique DELAHAYE

Proposition(s) de résolution

Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Grandes interpellations

Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Décharge 2015: Budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives (A8-0150/2017 - Joachim Zeller) NL

27-04-2017

Rapporteur Zeller heeft een goed verslag opgesteld. Gezien de vele verbeteringen die noodzakelijk zijn in het financieel beheer door de Commissie en met name de lidstaten is het echter onverstandig dat het EP nu al kwijting verleent.
Een aantal gewenste verbeteringen zijn genoemd in mijn voorstellen, opgenomen in het rapport.
Ten eerste is een financiële prikkel onmisbaar voor de lidstaten om het financieel beheer te verbeteren. Dat kan door een koppeling te leggen tussen de prestaties door de lidstaten bij de besteding en de hoeveelheid geld dat die lidstaat aan een activiteit kan besteden.
Ten tweede zijn er betere nationale controles nodig. Die vormen een belangrijke voorwaarde voor een single audit waarbij de Europese controle voortbouwt op de nationale controles. Dat vermindert de controlelast voor eindgebruikers.
Ten derde moet de Europese Commissie onderzoeken hoe een betere prioriteitstelling in de EU-begroting kan bijdragen aan vereenvoudiging en daling van de controledruk .
Tot slot dient de verlening van kwijting afhankelijk te zijn van een substantieel beter financieel beheer van EU-middelen door de lidstaten. De nationale verklaring is een nuttig middel hiervoor.
In het verslag wordt dus gevraagd om deze noodzakelijke verbeteringen, maar door de kwijting nu al te verlenen, zullen de lidstaten geen urgentie ervaren voor een koersverandering.

Cadre financier pluriannuel pour 2014-2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) NL

05-04-2017

De verslagen Thomas-Olbrycht kunnen niet op mijn volledige instemming rekenen. De Raad en het Parlement verhogen de uitgaven voor de resterende looptijd van het meerjarig financieel kader (MFK), de jaren 2017-2020. De EU zal 6 miljard euro extra aan financiële verplichtingen kunnen aangaan, waarvan 3,9 miljard euro voor uitgaven op humanitair en veiligheidsgebied. Het resterende bedrag wordt besteed aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (1,2 miljard euro) en economische steunmaatregelen (0,9 miljard euro).
Hogere uitgaven als gevolg van de vluchtelingencrisis zijn begrijpelijk, maar zouden moeten worden gecompenseerd door verlaging van uitgaven op andere terreinen. Dat gebeurt helaas nauwelijks (voor minder dan een miljard euro). Bovendien bouwt men meer flexibiliteit in via speciale instrumenten, waardoor het gemakkelijker wordt om verplichtingen aan te gaan die de in het MFK vastgestelde maxima overschrijden.
Daarom onthoud ik mij bij de stemming over deze verslagen.

Orientations pour le budget 2018 - Section III (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan) NL

15-03-2017

Dit verslag over de begroting van de Europese Commissie voor 2018 krijgt mijn steun niet.
Ten eerste pleit het voor eigen middelen voor de EU, zoals belastingen. Daar verzet ik me tegen, omdat de EU ten dienste moet staan van de lidstaten en dat moet blijken in de wijze waarop zij wordt gefinancierd.
Ten tweede vraagt het verslag om een verdere stijging van de begroting. Nieuwe prioriteiten zoals migratie en veiligheid zijn een goede zaak, maar er is helaas geen politieke bereidheid dit te compenseren door verlagingen bij andere begrotingslijnen.
Mijn voorstel voor thematische concentratie is in het verslag opgenomen, wat betekent dat de financiële middelen besteed moeten worden aan een beperkt aantal prioriteiten. Dit is echter niet terug te zien in de strekking van het verslag. Prioritering wordt met de mond beleden, maar niet in de praktijk gebracht.
Dat leidt onvermijdelijk tot loze beloften, bijvoorbeeld van groei en werkgelegenheid. Die worden met name gecreëerd in de private sector, geflankeerd door beleid op lidstaatniveau, onder meer voor de nodige hervormingen. Irreële EU-doelstellingen resulteren slechts in teleurstelling en frustratie bij burgers en bedrijven.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017)

***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

DÉCLARATION ÉCRITE sur la commémoration des victimes de l’Holocauste et le soutien à la création du mémorial de l’Holocauste de Babi Yar

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Caduque
Ioan Mircea PAŞCU Frédérique RIES Bas BELDER Timothy Charles Ayrton TANNOCK Rebecca HARMS Hannu TAKKULA Boris ZALA Janusz ZEMKE Petras AUŠTREVIČIUS Michał BONI
Date d'ouverture : 12-12-2016
Échéance : 12-03-2017
Nombre de signataires : 135 - 13-03-2017

DÉCLARATION ÉCRITE sur les régions sans OGM en Europe

12-09-2016 P8_DCL(2016)0072 Caduque
Marijana PETIR Bas BELDER Elisabetta GARDINI Pavel POC Andrej PLENKOVIĆ Ivana MALETIĆ Norbert ERDŐS Ulrike MÜLLER Franc BOGOVIČ Barbara KAPPEL
Date d'ouverture : 12-09-2016
Échéance : 12-12-2016
Nombre de signataires : 80 - 13-12-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur le détournement de l'aide de l'Union européenne en faveur d'organisations terroristes

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Caduque
Michael THEURER Bas BELDER Geoffrey VAN ORDEN Monika BEŇOVÁ Ryszard CZARNECKI Tunne KELAM Johannes Cornelis VAN BAALEN Indrek TARAND Antanas GUOGA Petras AUŠTREVIČIUS Lars ADAKTUSSON
Date d'ouverture : 09-02-2015
Échéance : 09-05-2015
Nombre de signataires : 65 - 11-05-2015

Déclarations

Toutes les déclarations ci-après ont été signées par le député, même si la signature n’est pas visible dans la version en ligne.