Veuillez remplir ce champ
Valdemar TOMAŠEVSKI Valdemar TOMAŠEVSKI
Valdemar TOMAŠEVSKI

Groupe des Conservateurs et Réformistes européens

Membre du bureau

Lituanie - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Lituanie)

Date de naissance : , Vilnius

Explications de vote écrites Valdemar TOMAŠEVSKI

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Protocole à l’accord entre l’Union européenne, l’Islande et la Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) LT

15-01-2020

Balsavau už Europos Parlamento narės J. Wiśniewskos pranešimą, nes jame yra teigiamas Sąjungos ir Norvegijos bei Islandijos bendradarbiavimo aspektas. Visų pirma, tai suteikia teisę teisėsaugos institucijoms tikrinti duomenų bazes siekiant užkirsti kelią teroristiniams nusikaltimams ir kitiems sunkiems nusikaltimams, ypač tarpvalstybinio pobūdžio. Tai taip pat padės juos aptikti ir atlikti parengiamuosius veiksmus per daug trumpesnį laiką nei dabar.
Iš dalies pakeistas reglamentas taip pat leis teisėsaugos institucijoms prašyti palyginti pirštų atspaudų duomenis su duomenimis, saugomais centrinėje „Eurodac“ duomenų bazėje. Tai bus taikoma tais atvejais, kai šios institucijos siekia nustatyti tikslią susijusio asmens tapatybę arba gauti papildomos informacijos nusikalstamumo prevencijos tikslais, daugiausia teroristinio ar kitų sunkių nusikaltimų, nustatymui ar tyrimui.

Mise en œuvre et suivi des dispositions sur les droits des citoyens dans l'accord de retrait (B9-0031/2020) LT

15-01-2020

Parėmiau rezoliuciją, kadangi nuostatų dėl piliečių teisių įgyvendinimas ir stebėjimas Jungtinės Karalystės Išstojimo susitarime yra labai svarbus Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems ES piliečiams. „Brexitas“ neturėtų ir negali apriboti jų įgytų teisių nuo tos dienos, kai jie gyvena JK.
Būtų gerai, jei ES ir Jungtinė Karalystė pagal Išstojimo susitarimą įsipareigotų pateikti išsamų ir abipusį požiūrį į Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES piliečių ir JK piliečių, gyvenančių 27 ES valstybėse narėse, teises.
Tai suteiktų mūsų piliečiams didesnį pasitikėjimą savimi ir saugumo jausmą. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, jie taip pat turėtų gauti fizinį dokumentą, patvirtinantį jų teisę gyventi Jungtinėje Karalystėje. Fizinių įrodymų apie teisę apsigyventi neturėjimas tik padidins būsimų darbdavių 27 ES valstybių narių piliečių diskriminaciją iš būsimų darbdavių pusės. Europos Komisija turėtų užtikrinti, kad šie klausimai būtų išspręsti teigiamai.

Initiative européenne sur les pollinisateurs (B9-0233/2019) LT

18-12-2019

Pone Pirmininke,
palaikau rezoliuciją ir išreikštą joje ES iniciatyvą dėl apdulkintojų. Vien tik ES 78 proc. laukinių gėlių rūšių, bent iš dalies, yra priklausomos nuo gyvūnų atliekamo apdulkinimo.
Apdulkintojų sveikata – tai būtina žemės ūkio veiklos Sąjungoje sąlyga, nes 84 proc. augalų rūšių ir 76 proc. maisto gamybos Europoje priklauso nuo vabzdžių atliekamo apdulkinimo. Siekiant tinkamai apsaugoti apdulkintojus ir atkurti jų populiaciją, reikėtų labai sumažinti pesticidų, kurie kenkia apdulkintojams ir jų maistui, naudojimą.
Biologinės įvairovės, taigi ir apdulkintojų buveinių kūrimosi žemės ūkio paskirties žemėje ir jų kokybės, skatinimas turi tapti vienu iš pagrindinių tikslų plėtojant būsimą bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), kuria visų pirma turi būti siekiama remti didelės gamtinės vertės ūkininkavimo vietovių išsaugojimą ir gamtai atidedamų žemės plotų kūrimą, ir pesticidų ir mineralinių trąšų naudojimo mažinimą, taip pat skatinti mišriųjų kultūrų auginimą ir sėjomainą.

Permettre la transformation numérique des services de santé et de soins (B9-0239/2019) LT

18-12-2019

Pone Pirmininke,
palaikiau rezoliuciją, kadangi sveikatos apsauga ir visi su tuo susiję aspektai turėtų tapti prioritetu mūsų Parlamentui. Naujų technologijų atsiradimas sukuria ir galimybių, ir iššūkių tobulinant geresnę sveikatos apsaugą. Senstant gyventojams, Europos sveikatos ir socialinės priežiūros sistemos susiduria su dideliais iššūkiais. Sveikatos priežiūros sistemos turi kuo labiau padidinti prieinamų, atsparių ir tvarių sveikatos priežiūros paslaugų ir ilgalaikės slaugos veiksmingumą ir efektyvumą ir užtikrinti sąžiningą priėjimą prie jų, taip pat teikti naujas paslaugas, kurios atitiktų visuomenės pokyčius. Reikėtų užtikrinti, kad priežiūra, nepriklausomai nuo paslaugos rūšies ir paslaugų teikėjo, būtų teikiama nenutrūkstamai, taip pat reikia pristatyti svarbius tobulinimus pacientams ir jų besikeičiantiems bei augantiems sveikatos ir priežiūros poreikiams. O skaitmeninis sveikatos ir socialinės priežiūros pertvarkymas turi remti į piliečius orientuotas paslaugas ir suteikti piliečiams galimybę aktyviau dalyvauti užkertant kelią ligoms ir skatinant sveikatą.

Accord UE-Suisse sur l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) LT

17-12-2019

Pone Pirmininke, ryžtingai palaikiau pranešimą dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo su Šveicarija gerinimo kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje.
Naujausi „Eurobarometro“ rezultatai rodo, kad piliečiai vis labiau nerimauja dėl savo saugumo. Žmonių, pripažįstančių terorizmą pagrindiniu saugumo iššūkiu ES, procentas padidėjo nuo 33 % 2013 m. iki 49 % šiandien. Dėl šių priežasčių Europos Komisija sukūrė Europos saugumo darbotvarkę 2015–2020 metams, kad paremtų valstybių narių bendradarbiavimą kovojant su saugumo grėsmėmis ir padidintų mūsų bendrą įsipareigojimą kovoti su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir elektroniniais nusikaltimais, taip pat konsultuojantis su ES nepriklausančiomis šalimis. Susitarimas su Šveicarija įgyvendina šias nuostatas. Turime bendrą interesą užtikrinti, kad valstybių narių ir Šveicarijos policijos bendradarbiavimas vyktų greitai ir veiksmingai, laikantis pagrindinių nacionalinių teisinių sistemų principų. Mūsų piliečių saugumas visada turi būti prioritetas, taip pat ir tarptautiniuose santykiuose.

Mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA (A9-0047/2019 - Lídia Pereira) LT

17-12-2019

Pone Pirmininke, balsavau už pranešimą dėl priemonių, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM. Tai yra labai svarbu kiekvienos Sąjungos valstybės narės požiūriu. Kovos su PVM sukčiavimu strategija turėtų būti plėtojama lygiagrečiai didėjant ekonomikos modernizavimui ir skaitmeninimui, kartu stengiantis kuo labiau supaprastinti PVM sistemą įmonėms ir piliečiams. Šiuo atžvilgiu ypač svarbu, kad valstybės narės toliau investuotų į pažangių technologijų mokesčių surinkimo sistemas, ypač į sistemas, kurios kasos aparatus ir pardavimo sistemas automatiškai derina su PVM deklaracijomis. Be to, mokesčių institucijos turėtų toliau stengtis glaudžiau bendradarbiauti ir keistis geriausia praktika, be kita ko, per ES mokesčių administracijos viršūnių susitikimą ir valstybių narių mokesčių administracijų vadovų tinklą. Šio bendradarbiavimo tikslas turėtų būti geresnis mokesčių administravimo organų veiklos koordinavimas strateginiu lygmeniu.

Mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Grèce (A9-0040/2019 - Eva Kaili) LT

27-11-2019

Parėmiau europarlamentarės Eva Kaili pranešimą, kadangi manau, jog valstybės narės nukentėjusios nuo gaivalinių nelaimių turi teisę į Europos Sąjungos pagalbą. Komisija teisingai pasiūlė iš Europos Sąjungos solidarumo fondo suteikti finansinę paramą, susijusią su ekstremaliomis oro sąlygomis, 2019 m. pasireiškusiomis Graikijoje.
Juk prisimename, kaip vakarinė Kretos dalis nukentėjo nuo ciklono ir itin smarkių liūčių. Dėl po to kilusių potvynių ir nuošliaužų buvo daug mirtinų aukų. Taip pat buvo padaryta didelė žala infrastruktūrai, ypač kelių tinklui, ir ekonominei veiklai, visų pirma žemės ūkio gamybai. Taip pat labai apgadinti pylimai, drenavimo sistemos, elektros energijos tinklas ir daugiausia finansiškai nepalankioje padėtyje esančių namų ūkių nuosavybėje esantys namai. Todėl pagalba Graikijai yra labai pragrįsta.

Objection formulée en vertu de l’article 112: coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (B9-0170/2019) LT

14-11-2019

Pone Pirmininke, palaikiau rezoliuciją, kuri pagrįstai yra Parlamento prieštaravimas Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektui dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės, atnaujinimo.
Aštuntosios kadencijos metu Europos Parlamentas iš viso priėmė 36 rezoliucijas, kuriose nepritarė tam, kad į rinką būtų įvedami genetiškai modifikuoti organizmai, kurių naudojimo paskirtis maistui ir pašarui, o taip pat tam, kad genetiškai modifikuoti organizmai būtų auginami visoje Sąjungoje. Vis dėlto, Komisija pradėjo leidimų atnaujinimo procedūrą, kas yra skandalinga. Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas peržengia jos vykdymo įgaliojimus.
Palaikau prašymą, kad Komisija neleistų auginti herbicidams atsparios genetiškai modifikuotos kultūros, kol pavojus žmonių ir gyvūnų sveikatai nebus išsamiai ištirtas kiekvienu konkrečiu atveju.

Criminalisation de l'éducation sexuelle en Pologne (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) LT

14-11-2019

Pone Pirmininke, balsavau prieš rezoliuciją, kadangi Europos Parlamentas buvo ciniškai suklaidintas jos iniciatorių. Paaiškėjo, kad nei vyriausybė, nei Lenkijos Parlamentas šiuo metu neplanuoja įvesti įstatymų draudžiančių lytinį švietimą, nei bausti už jo vykdymą. O tokia melaginga informacija buvo pateikta europarlamentarams. Šiuo metu yra aptariamas pilietinis įstatymo projektas, paremtas virš 250 tūkstančių parašų, kuriame besikreipiantys piliečiai siūlo pedofilijos skatinimo tarp vaikų kriminalizavimą. O su tuo turbūt visi šiame Parlamente sutinka, nes pedofilija tai vienas iš sunkiausių nusikaltimų vaikų atžvilgiu, už kurį privalo būti griežtai baudžiama.

Aide financière aux États membres en vue de faire face à la lourde charge financière occasionnée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) LT

24-10-2019

Balsavau už pranešimą, kadangi manau, jog reikia be jokių abejonių sušvelninti Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos be susitarimo ekonominį ir socialinį poveikį. Šiomis ypatingomis aplinkybėmis privalome parodyti solidarumą su valstybėmis narėmis, ypač naujomis tokiomis kaip Lietuva, kurios ypač pajus šį poveikį. Reikėtų kuo greičiau įvesti atitinkamus ES reglamentų pakeitimus, kad būtų suteikta pagalba susijusi su viešosiomis išlaidomis dėl „Brexit“. Gera mintis yra galimybė Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas panaudoti gaivalinių nelaimių atveju siekiant padėti joms sumažinti pradinį, finansinį „Brexit“ poveikį. O ateityje valstybėms narėms turėtų būti skirtas papildomas biudžetas, kad būtų kompensuotas neigiamas galimo JK pasitraukimo iš ES poveikis. Laiko yra nedaug, todėl Parlamentas turėtų daryti didesnį spaudimą Europos institucijoms šiuo klausimu, kad nebūtų vėluojama išmokėti tikslinę pagalbą valstybėms narėms.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Adresse postale

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Wiertz 04U045
    1047 Brussels