Please fill this field
Luke Ming FLANAGAN Luke Ming FLANAGAN
Luke Ming FLANAGAN

An Grúpa den Chlé Aontaithe Eorpach/den Chlé Ghlas Nordach

Comhalta

Éire - Independent (Éire)

Dáta Breithe : , Roscommon

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir Luke Ming FLANAGAN

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies EN

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

TUAIRIM ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt chun críche an Chomhaontaithe idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an tAontas Eorpach i ndáil leis an Leithdháileadh ar na Stáit Aontaithe, Sciar sa Chuóta Ráta Taraife le haghaidh Mairteoil Ardcháilíochta dá dtagraítear sa Mheabhrán Tuisceana Athbhreithnithe Maidir le hAllmhairiú Mairteola ó Ainmhithe nár Cóireáladh le Hormóin Fás-Spreagthacha Áirithe agus Maidir le Dleachtanna Méadaithe arna gcur i bhfeidhm ag na Stáit Aontaithe ar Tháirgí Áirithe de chuid an Aontais Eorpaigh

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00 AGRI
Herbert DORFMANN

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg