Please fill this field
Fredrick FEDERLEY Fredrick FEDERLEY
Fredrick FEDERLEY

Grúpa Renew Europe

Leas-Chathaoirleach

an tSualainn - Centerpartiet (an tSualainn)

Dáta Breithe : , Köping

Baile Fredrick FEDERLEY

Comhalta

ENVI
An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
PECH
An Coiste um Iascach
ANIT
An Coiste Fiosrúcháin um Chosaint Ainmhithe agus iad á nIompar
DEEA
An Toscaireacht don chomhar ó Thuaidh agus don chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Íoslainn agus chun Comhchoiste Parlaiminteach an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE)

Comhalta ionadaíoch

ITRE
An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
AGRI
An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
D-CN
An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne

Gníomhaíochtaí is déanaí

OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the agreement between the European Union and the Government of the People’s Republic of China on cooperation on, and protection of geographical indications EN

13-10-2020 PECH_AD(2020)657257 PE657.257v02-00 PECH
Tuairimí - mar scáthrapóirtéir
Nuno MELO
08-10-2020
Written explanations of vote

Centerpartiet ser med oro på utvecklingen vad gäller situationen för de grundläggande rättigheterna i Bulgarien. Bristande rättssäkerhet, upprepade men otillräckligt utredda anklagelser rörande storskalig korruption samt en allt mer inskränkt media bidrar till att urgröpa demokratins fundament och medborgarnas förtroende för detsamma. Detta påverkar på både kort och lång sikt EU-samarbetet, inte minst då stora summor årligen förskingras från unionens budget. Följaktligen har jag ställt mig bakom denna resolution, där Europaparlamentet kräver att bulgariska myndigheter agerar och utreder nämnda problematik samt uttrycker vårt stöd för det bulgariska folket i deras kamp för att de rättigheter vilka de som EU-medborgare tillerkänns också ska åtnjutas i praktiken.

08-10-2020
Written explanations of vote

Kapitalmarknaden är en viktig byggsten för Europas ekonomi och en förutsättning för många företags finansiering. Denna rapport tangerar gränsöverskridande investeringar och möjligheten att attrahera kapital från tredje land in i EU. Rapporten adresserar även vikten av en fungerande infrastruktur för kapitalmarknaden i ljuset av de pågående Brexitförhandlingarna. Centerpartiet har röstat emot förslag och formuleringar i rapporten som tydligt ämnar att överskrida EUs kompetens vad gäller skatter och skattesystem. Centerpartiet har även röstat emot initiativ som ålägger EU och dess medlemmar ett utökad finansiellt ansvar vad gäller civilsamhället och konsumentorganisationer. Finansiell stabilitet och stringens bör vara vägledande vad gäller det framtida arbetet med kapitalmarknadsunionen. Centerpartiet har därför ställt sig bakom formuleringar som betonar vikten av balanserade räntenivåer som ett verktyg för att kontrollera skuldsättning och det allmänna risktagandet bland investerare. Sammantaget är denna rapport ett välkommet inlägg i det fortsatta arbetet för att förbättra och fördjupa den europeiska kapitalmarknaden.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg