Please fill this field
Erik BERGKVIST Erik BERGKVIST
Erik BERGKVIST

Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa

Comhalta

an tSualainn - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (an tSualainn)

Dáta Breithe : , Norsjö

Baile Erik BERGKVIST

Comhalta

REGI
An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach

Comhalta ionadaíoch

BUDG
An Coiste um Buiséid
ITRE
An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
D-RU
An Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus Rúis
D-CN
An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne

Gníomhaíochtaí is déanaí

13-11-2020
Written explanations of vote

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för initiativbetänkadet om investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansiering av den gröna given. Betänkandets innehåll rymmer konkreta förslag om hur den gröna given kan finansieras med både offentliga och privata medel, samt säkerställer att EU inte ska finansiera aktiviteter som vållar skada för människor eller klimatet. Att säkra en realistisk och konkret finansiering är avgörande för att lyckas med den gröna omställningen, varför vi i valde att ställa oss bakom betänkandet. Av detta skäl valde vi också att avstå i omröstningarna på några punkter, som om de antagits hade äventyrat betänkandet som helhet.
Betänkandet innehåller emellertid skrivningar om introducerandet av nya egna medel som vi anser är problematiska och vänder oss emot. Som huvudregel anser vi att nya prioriteringar i huvudsak ska finansieras genom omprioriteringar inom befintlig budgetram, och att närhetsprincipen ska tillämpas på budgetområdet. Mot den bakgrunden avböjer vi betänkandets samlade förslag av skatter på unionsnivå som föreslås gå in som egna medel i EU:s budget.
Vi svenska socialdemokrater kommer fortsättningsvis vara pådrivande för klimatomställningen på unionsnivå. Därtill måste även medlemsstaterna ta ett betydande ansvar för att ställa om i hållbar riktning, exempelvis genom införandet av en ambitiös och effektiv beskattning av koldioxid.

21-10-2020
Written explanations of vote

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020. Vi instämmer i oron att Covid-19 krisen sannolikt kommer att öka de nuvarande ojämlikheterna.
Vi reserverar oss dock för vissa delar i betänkandet och avstod i omröstningar som handlar om att undersöka eller införa instrument på EU-nivå för exempelvis arbetslöshetsåterförsäkring. Vi välkomnar kommissionens fokus att stärka barns förutsättningar genom EU:s barngaranti men vi ställer oss kritiska till att införa gratis barnomsorg. För oss socialdemokrater är det viktigt att barnomsorgen är tillgänglig och har ett överkomligt pris, samtidigt anser vi att fokus i första hand bör vara att bygga ut barnomsorgen i Europa. På samma sätt ställer vi oss också frågande till utarbetandet av en EU-ram för omsorgstjänster. För oss är det viktigt att varje medlemsland kan tillhandahålla omsorgstjänster av hög kvalité som kommer många till del. Vi vill påminna om att dessa frågor i huvudsak är nationell kompetens. Vad gäller uppmaningen om att presentera en europeisk ram om minimilöner vill vi påminna om att löner och lönebildning är en nationell kompetens och ska hanteras enligt nationell praxis och att nationella system för relationerna på arbetsmarknaden ska respekteras fullt ut.

20-10-2020
Written explanations of vote

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik. Betänkandet är omfattande och lyfter på ett bra sätt fram möjligheterna som artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik medför men belyser också utmaningarna. EU behöver på ett övergripande plan stärka sin kapacitet för användning av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik och vi är positiva till att just etiska riktlinjer lyfts fram i diskussionen.
En viktig del av betänkandet handlar om integritet och biometrisk igenkänning. Betänkandet betonar de möjligheter som teknikens utveckling medför också inom detta område men understryker samtidigt vikten av att grundläggande principer såsom dataskydd, integritetsskydd och att strikt ändamålsbaserad begränsning måste respekteras. Vi valde dock att rösta emot ett ändringsförslag som bland annat yrkar på att kommissionen i sitt kommande lagstiftningsförslag ska föreslå ett förbud mot spridning och användning av teknik för ansiktsigenkänning på offentlig plats, så länge som riskerna med tekniken inte åtgärdats. Även om ändringsförslaget lyfter fram många viktiga aspekter som vi delar, såsom brister och farhågor med tekniken för ansiktsigenkänning, är ändringsförslaget långtgående och dessa saker behandlas också på ett bra sätt på andra ställen i betänkandet.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg