Please fill this field
Jörgen WARBORN Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an tSualainn - Moderaterna (an tSualainn)

Dáta Breithe : , Varberg

Written explanations of vote Jörgen WARBORN

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

19-06-2020

Moderaterna valde att rösta mot betänkandet i sin helhet, då riktlinjerna angav att flerårsbudgeten för 2021 ska innebära en höjning av nuvarande utgifter om 30 procent och finansieras av flera nya egna medel. Däremot välkomnar vi flera av prioriteringarna i betänkandet för årsbudgeten för 2021, såsom vikten av forskning för att stärka konkurrenskraften och att EU:s budget ska bidra till våra gemensamma miljömål.

19-06-2020

Vi stödde resolutionen om återstart av transport- och turismnäringarna eftersom att den på ett bra sätt beskrev hur EU-koordinering behöver ske för att snabbt och tryggt kunna öppna inre gränser och återuppta gränsöverskridande transporter och turistresor. Resolutionen innehöll efter Moderaternas påtryckningar tydliga krav om att framtida åtgärder ska fokusera på småföretagens villkor, minska regelbördan som tynger dem och stärka deras konkurrenskraft. Åtgärder av det slaget skulle inverka mycket positivt på företag inom transport- och turismnäringarna. Vi stödjer däremot inte uppmaningarna att anslå mer omfattande budgetmedel på EU-nivå för att stötta sektorn, utan menar att dess långsiktiga utveckling måste bygga på genuint konkurrenskraftsbyggande åtgärder i form av regelförenklingar, fördjupade internationella transportrelationer och ett gynnsammare företagsklimat. Som helhet övervägde de positiva delarna i resolutionen avsevärt de negativa, vilket föranledde vårt stöd.

19-06-2020

Moderaterna röstade för den gemensamma resolutionen för att markera mot och ta avstånd från främlingsfientlighet och mot rasism. Black Lives Matter-demonstrationerna har på kort tid blivit en global rörelse för att manifestera alla människors lika värde och kritiken mot polisvåldet i USA är berättigad. Att George Floyds död väcker avsky är självklart. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Sverige och Europa inte har samma historia av rasism inom rättsväsendet som USA har. Det är också centralt att tydligt ta avstånd från de problem och våld som varit kopplat till den senaste tidens demonstrationer. Vissa demonstranter har förstört privat egendom, brukat våld mot polisen och vandaliserat statyer. Därför röstade Moderaterna ja till ett antal ändringsförslag som syftade till att lyfta fram även dessa perspektiv i resolutionen. Det bör även understrykas att den pågående pandemin gör det högst olämpligt att anordna stora demonstrationer i dagsläget.

18-06-2020

Moderaterna vill se ett omfattande avtal mellan EU och Storbritannien, baserat på konstruktivitet och flexibilitet från båda parter. Vi vill undvika att ett avtal inte ingåtts vid övergångsperiodens slut, då Storbritannien är en viktig partner för både Sverige och EU gällande handel och säkerhet. Vi vill därför att EU i detta läge undviker att sätta upp nya röda linjer eller icke konstruktiva villkor utan vilka EU inte vill gå med på ett avtal. Vi stöttar inte heller nyttjandet av handelssanktioner för bestämmelser om hållbar utveckling. Handelsavtalet bör bygga på tidigare, ambitiösa frihandelsavtal och bestämmelser om konkurrens på lika villkor bör vara proportionerliga mot den ekonomiska integration som avtalet skapar. Vi uppmanar parterna att förhandla även om samarbete inom utrikes, säkerhet och försvar.

18-06-2020

Moderaterna har röstat för initiativbetänkandet om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik. Vi stödjer en konkurrenspolitik som är välbalanserad, rättvis och som inte missgynnar vissa medlemsländer. För oss är det emellertid viktigt att nya EU-skatter inte införs, som förslag om bolagsskattebaser. Enhälligheten i rådet vad gäller skattefrågor måste därför värnas. Vi är också emot överimplementering av redan antagen lagstiftning.

12-02-2020

Vi röstade nej till invändningen mot kommissionens delegerade akt om unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse, som fastslår 151 energiprojekt berättigade till EU-finansiering (varav 68 % el, 21 % gas, 11 % övriga). Projekten är av gemensamt intresse givet att de bidrar till färdigställandet av energiunionen, exempelvis genom ökad sammanlänkning, ökat oberoende gentemot tredje land samt effektivare resursutnyttjande. Moderaterna ser positivt på att antalet gasprojekt har minskat betydligt jämfört med föregående förteckning men understryker samtidigt att riktlinjerna för hur förteckningen fastställs snarast bör uppdateras i linje med EU:s klimat- och miljöpolitiska ramverk.

12-02-2020

Vi stödde denna resolution som sätter riktlinjer för en europeisk strategi för att avskaffa all kvinnlig könsstympning. I ett ändringsförslag röstade vi för att de som gjort sig skyldiga till kvinnlig könsstympning ska utvisas. Vi står bakom detta under förutsättning att det inte rör medborgare i den egna staten och att utvisningen sker som följd av lagakraftvunnen dom om det grova brott som kvinnlig könsstympning utgör.

12-02-2020

När Storbritannien nu har lämnat Europeiska unionen vill vi se en så nära framtida relation som möjligt. Storbritannien har varit en viktig bundsförvant i EU-samarbetet, är Sveriges sjunde största exportpartner och 100 000 svenskar bor i landet.
I förhandlingarna om de framtida handelsrelationerna vill vi att kommissionen utgår från prioriteringar som bygger på nyligen slutna, ambitiösa frihandelsavtal och inkluderar regler om tjänster och dataflöden, så att svenska företag fortsatt kan exportera till Storbritannien. Krav på en jämn spelplan ska vara proportionerliga mot djupet i de ekonomiska delarna av avtalet och inte mer långtgående än de är för andra handelspartners. Givet våra gemensamma säkerhetsutmaningar anser vi det viktigt att värna ett utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete med Storbritannien och samrådsmekanismer inom exempelvis sanktionspolitiken. Av liknande skäl bör vi sträva efter samarbetsarrangemang inom brottsbekämpning och informationsutbyte.

30-01-2020

Vi ser positivt på intentionen att minska onödigt elektroniskt avfall och förenkla för konsumenterna. Tvingande standardiseringslagstiftning i detta fall riskerar emellertid att få en hämmande effekt på innovation och teknikutveckling, vilket i slutändan får negativa konsekvenser för både konsumenterna och den gröna omställningen. Därför valde vi att rösta emot resolutionen.

30-01-2020

Vi värnar om att EU tar en aktiv roll i jämställdhetsarbetet, och Moderaterna driver på för att öka jämställdheten i Europa. Moderaterna anser att resolutionen innehåller bra förslag som uppmanar medlemsstaterna att avskaffa diskriminering på grund av kön i sammanhang som har med lika lön för likvärdigt arbete att göra, och att öka sina ansträngningar för att få bort lönegapet mellan kvinnor och män. Därför röstade vi för resolutionen.
Däremot motsätter vi oss förslag om lagstiftning som går in i den svenska arbetsmarknadspolitiken, som införandet av bindande och lagstiftande åtgärder för lönetransparens. Vi motsätter oss även kvotering i bolagsstyrelser.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg