Comhlánaigh an réimse seo le do thoil
Radka MAXOVÁ Radka MAXOVÁ
Radka MAXOVÁ

Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa

Comhalta

an tSeicia - Independent (an tSeicia)

Dáta Breithe : , Pardubice

Written explanations of vote Radka MAXOVÁ

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

08-07-2021

. – Pandemie COVID-19 ukázala naši nepřipravenost na krize globálního rozměru. Zejména klíčové agentury jako Evropská agentura pro léčivé přípravky nedisponovaly dostatečným mandátem a zdroji. Proto jsem hlasovala pro zprávu, v níž voláme po posílení kapacit agentury, aby mohla efektivně řešit budoucí krizové situace. Součástí těchto změn by například bylo vytvoření interoperabilní digitální EU databáze, která by detekovala, předpovídala a předcházela nedostatku medicínských výrobků. Databáze by zároveň permanentně zprostředkovávala přístup a výměnu informací mezi agenturou a odpovídajícími národními úřady. Věřím, že tyto změny zajistí lepší koordinaci, prevenci a transparentnost.

08-07-2021

. – Akční program Unie pro životní prostředí formoval unijní environmentální politiku už od sedmdesátých let minulého století. Těší mě, že jsem svým hlasem mohla podpořit již osmý akční program, který bude určovat směr evropské politiky v této oblasti do roku 2030. Jedná se o zásadní a velmi ambiciózní plán, jehož cílem bude urychlit přechod Evropské unie na klimaticky neutrální, zdrojově účinnou, čistou a cirkulární ekonomiku v souladu s cíli evropské zelené dohody v oblasti klimatu, biologické rozmanitosti a udržitelnosti. Věřím, že akční program pomůže Evropě v oblasti životního prostředí nastavit správný směr.

08-07-2021

. – Podpora výzkumu a inovací je klíčová, zejména v aktuálním období přechodu na digitální a zelenou ekonomiku a v období posilování udržitelnosti a konkurenceschopnosti Evropské unie. Kromě toho také pandemie COVID-19 značně ovlivnila vyhlídky mladých výzkumnic a výzkumníků, kteří byli ochuzeni o příležitost dokončit své projekty. Proto jsem hlasovala pro usnesení, v němž s mými kolegy a kolegyněmi vítáme návrh Evropské komise zvýšit investice do výzkumu a inovací a také vyzýváme členské státy, aby výzkum a inovace finančně podporovaly na národní úrovni. Považuji také za důležité, abychom přispívali ke genderové rovnosti ve výzkumu, kde jsou, zejména ve vědních oborech, ženy stále nedostatečně zastoupené. Naší prioritou proto musí být nejen podpora vědy a výzkumu jako takových, ale také podpora žen v těchto oblastech.

08-07-2021

. – Aktivace takzvané obecné únikové doložky fiskálního rámce EU umožnila členským státům odchýlit se od rozpočtových požadavků, které by se musely za normálních okolností uplatňovat, a efektivně tak bojovat s pandemickou krizí. Po její aktivaci však musí také přijít její deaktivace, což by bez revize znamenalo návrat ke starému modelu ekonomického řízení. To však považuji za nebezpečný krok, který by mohl ohrozit pokrok, který jsme učinili v rámci ekonomické obnovy, ale také v rámci přechodu na digitální a zelenou ekonomiku. Proto jsem hlasovala pro zprávu, v níž voláme po revizi makroekonomického rámce, který dále posílí udržitelnou, inkluzivní, zelenou a digitální obnovu, která bude v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu a evropského pilíře sociálních práv.

08-07-2021

. – Nový maďarský zákon zakazující obsah s tématikou LGBTIQ ve školách, vzdělávacích materiálech a televizním vysílání pro osoby mladší 18 let představuje nejen jasné porušení základních lidských práv ukotvených v Listině základních práv a Smlouvách EU, ale také další příklad systematického narušování zásad demokracie a právního státu ze strany aktuální maďarské vlády. Proto jsem hlasovala pro usnesení, které vyzývá Evropskou komisi, aby vůči Maďarsku bezprostředně zahájila zrychlené řízení o nesplnění povinnosti a případně využila dalších možných nástrojů, včetně případné aktivace nařízení o podmíněnosti přístupu k prostředkům EU dodržováním zásad právního státu. Abychom však předešli podobným krokům do budoucna, je klíčové, aby Evropská komise a Rada EU urychleně odblokovaly antidiskriminační směrnici a začaly jednat o iniciativě Evropského parlamentu pro vytvoření stálého mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva. Jsem přesvědčena, že v nejlepším zájmu dětí v Evropě je vyrůstat ve společnosti, která bude tolerantní a rozmanitá a ve které se děti a mladiství nebudou muset bát veřejně projevit svou genderovou identitu či sexuální orientaci.

07-07-2021

. – Vízový informační systém (VIS) usnadňuje postup při krátkodobých vízech. Pomáhá vízovým, hraničním, azylovým a migračním orgánům kontrolovat státní příslušníky třetích zemí, kteří potřebují krátkodobé vízum k cestě do schengenského prostoru. Spojuje konzuláty členských států po celém světě a všechny vnější hraniční přechody. Hlasovala jsem pro toto nařízení, jehož cílem je další posílení bezpečnosti tohoto postupu a zajištění interoperability mezi touto databází a dalšími příslušnými systémy a databázemi EU.

07-07-2021

. – O Evropské unii se často hovoří jako o instituci, která by toho měla dělat méně, ale lépe. V této souvislosti považuji za důležité, aby se Evropská unie více otevřela a naslouchala těm, kterým má sloužit, tedy svým občanům. Hlasovala jsem proto pro zprávu, v níž se svými kolegy a kolegyněmi vyjadřujeme podporu vytvoření nových mechanismů, které by přivedly občany blíže evropské normotvorbě. Klíčová je zde především Konference o budoucnosti Evropy, jejíž závěry mohou posloužit k hlubší proměně Evropské unie, včetně možnosti změny Smluv EU, a která by se sama o sobě mohla stát trvalým mechanismem zapojení občanů. Těší mě, že jsme se v Evropském parlamentu shodli ve snaze udělat Evropu demokratičtější a bližší občanům.

07-07-2021

. – Zpráva o spolupráci mezi Evropskou unií a Severoatlantickou aliancí zdůrazňuje silné partnerství mezi těmito dvěma organizacemi, které je v kontextu aktuálních hrozeb v podobě kybernetických útoků, zahraničního vměšování a dezinformačních kampaní obzvlášť důležité. V souvislosti s agresivní politikou ze strany Ruska a vzrůstajícím vlivem Číny bude však nutné koordinovat společnou transatlantickou strategii. I proto mě těší obnovené partnerství mezi Evropskou unií a Spojenými státy, které je základním pilířem úspěšné spolupráce EU–NATO. Tyto důležité aspekty zpráva zohledňuje, a proto jsem ji svým hlasem podpořila.

07-07-2021

. – V důsledku snižující se plodnosti, úmrtnosti a vyšší předpokládané délky života zažívá Evropa stárnutí populace, které může mít závažné sociální a ekonomické dopady a značně zatížit zdravotní a penzijní systémy členských států Evropské unie. Stárnutí je však problémem i pro starší lidi samotné. Senioři často čelí vyloučení ze společnosti či znevýhodňování na základě jejich věku. Hlasovala jsem proto pro zprávu, v níž s kolegy a kolegyněmi zdůrazňujeme důležitost mezigenerační solidarity a sociální inkluze starších lidí. Považuji za důležité, aby se podporoval pozitivní obraz stárnutí a staršího věku, a proto ve zprávě například voláme po stanovení roku mezigenerační solidarity a aktivního stárnutí. Žádáme také Komisi a členské státy, aby vyvinuly dostatečné snahy v boji proti diskriminaci na základě věku, zejména proti té, které čelí převážně ženy v důsledku rozdílných penzí, a aby zajistily rovný přístup k zdravotním a pečovatelským službám. Tento přístup by mohlo posílit vzdělávání seniorů v oblasti digitálních schopností, které by jim zároveň umožnilo vzdělávat se v různých oborech a přineslo další benefity. Věřím, že podpora a rozvoj schopností seniorů je klíčovou součástí jejich inkluze do společnosti.

07-07-2021

. – Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv je důležitým nástrojem pro reakci na závažné porušování lidských práv. I přesto v něm vidím mezery, na které jsme v Evropském parlamentu upozornili v tomto usnesení, které jsem svým hlasem podpořila. Hlavní změna, kterou požadujeme, je zahrnutí korupce do seznamu trestuhodných činů. I přesto, že je korupce zahrnuta do amerického globálního Magnitského zákona, Evropská unie o tuto oblast rozsah unijního režimu sankcí nerozšířila. Korupce přitom podkopává právní stát a legitimitu státních institucí a může mít proto závažný dopad na lidskoprávní situaci v dané zemi. Považuji tedy za důležité, aby byla v novém globálním režimu sankcí zohledněna.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg

Seoladh poist

  • Local office address:
    V Jámě 1

    110 00 Praha