Please fill this field
Miroslav ČÍŽ Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ

Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa

Comhalta

an tSlóvaic - SMER-Sociálna demokracia (an tSlóvaic)

Dáta Breithe : , Bratislava

Written explanations of vote Miroslav ČÍŽ

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

13-11-2020

Parlament schválil svoju rokovaciu pozíciu k návrhu EK na vytvorenie nového samostatného programu v oblasti zdravia nazvaný „EU4Health“, ktorým by sa mali posilniť systémy zdravotnej starostlivosti EÚ a odstrániť nedostatky odhalené pandémiou COVID-19. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby EÚ mala k dispozícii všetky dostupné nástroje na riešenie výziev v oblasti zdravia tak na vnútroštátnej úrovni a ako aj na úrovni EÚ. Zlepšiť by mal okrem iného proces vývoja a výroby liekov, ako aj zásobovanie nemocníc liekmi a vybavením, ale aj dostatočnými ľudskými zdrojmi v zdravotníctve. Cieľom je tiež zaviesť digitálne nástroje a služby, ktoré umožňujú kontinuitu starostlivosti a zabezpečiť dostupnosť základných tovarov a služieb počas krízy. EÚ tak bude mať k dispozícii viac nástrojov na spoluprácu s členskými štátmi v oblasti prípravy, ako aj riadenia kríz.

13-11-2020

Touto iniciatívnou správou Parlament predložil návrhy akým spôsobom by mala byť financovaný Európsky ekologický dohovor, keďže na naplnenie jeho cieľov bude potrebné adekvátne financovanie. Správa víta investičný plán pre udržateľnú Európu a zameriava sa na investície ktoré by mali zabezpečiť prechod z environmentálne neudržateľných hospodárskych aktivít k udržateľným. V tomto kontexte ide aj o postupné zastavenie investícií do znečisťujúcich a škodlivých hospodárskych činností ak existujú iné realizovateľné zelené alternatívy. Aj z pohľadu Slovenska je dobré, že správa rešpektuje právo členských štátov na voľbu vlastného energetického mixu. Pozitívne hodnotím dôraz na znižovanie hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi východom a západom EÚ. Je však otázne, či sa vzhľadom na negatívny hospodársky výhľad v dôsledku pandémie COVID-19 podarí investičnému plánu mobilizovať bilión EUR do roku 2020, a preto je potrebné, aby bola Komisia absolútne transparentná v otázkach financovania.

13-11-2020

V tomto prípade schválil Parlament svoje stanovisko k rokovaniam o programe InvestEÚ, ktorého cieľom je podpora zámerov politík EÚ prostredníctvom mobilizácie verejných a súkromných investícií v rámci EÚ. Tie budú mať za dôsledok zníženie nedostatku investícií a budú riešiť zlyhania trhu, ktoré bránia plneniu cieľov EÚ týkajúcich sa udržateľnosti, konkurencieschopnosti a inkluzívneho rastu, ako aj strategickej autonómie Únie. Pozícia parlamentu požaduje opätovné zavedenie segmentu podpory platobnej schopnosti, ktorý môže pomôcť spoločnostiam pristúpiť k obnove, zabezpečiť úroveň zamestnanosti a vyvážiť predpokladané narušenia jednotného trhu.

12-11-2020

Týmto hlasovaním schválil EP svoju pozíciu k návrhu rozpočtu na rok 2021. Keďže pozícia EP sa líši od pozície Rady, presunulo sa rokovanie o rozpočte v rámci riadneho legislatívneho procesu do tzv. zmierovacieho konania ktoré trvá maximálne 21 dní počas ktorých sa Rada s EP sa bude snažiť docieliť dohodu. Situácia je tento rok špecifická aj preto, že rokovanie o rozpočte na rok 2021 prebiehajú paralelne s rokovaniami o viacročnom finančnom rámci pre roky 2021-2027, od ktorých samozrejme závisí aj rozpočet na budúci rok. Parlament vo svojej pozícii pripomína, že budúcoročný rozpočet by sa mal hlavne venovať zmierneniu dopadov pandémie a podpore oživenia a aby podporoval spravodlivý, inkluzívny a udržateľný rast a tvorbu kvalitných pracovných miest.

12-11-2020

V tomto prípade ide o sprievodné uznesenie k odporúčaniu v ktorom EP udelil súhlas s dohodou o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu so Seychelami. Parlament v ňom zdôrazňuje dôležitosť podpory vedeckej spolupráce a výmeny informácii s cieľom zvýšiť udržateľnosť rybolovu v seychelských vodách. V tejto súvislosti EP tiež vyzdvihol potrebu lepšej selektívnosti za cieľom zníženia vedľajších a nechcených úlovkov všetkých druhov. Ďalej vyzýva EK a seychelské orgány na prijatie potrebných opatrení za cieľom obnovy populácie tuniaka žltoplutvého, ktorého rybolov je veľmi dôležitou súčasťou seychelského hospodárstva.

11-11-2020

Napriek tomu, že názov tohto spisu hovorí o zavedení výnimočných obchodných opatrení pre krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k EÚ, nie je tomu celkom tak. V tomto prípade ide o predĺženie už existujúcich výhod - bezcolného prístupu na trh EÚ pre takmer všetky tovary krajín západného Balkánu, ktoré pôvodne mali vypršať koncom tohto roka a EP súhlasil s návrhom EK na ich predĺženie do konca roka 2025. Ide o jeden z nástrojov na vykonávanie politiky EÚ voči krajinám západného Balkánu v súlade s procesom stabilizácie a pridruženia. Predĺženie platnosti opatrení predstavuje najvhodnejší spôsob na zabezpečenie trvalého hospodárskeho rozvoja partnerov západného Balkánu a zabráni narušeniu trhu.

11-11-2020

Týmto uznesením vzniesol Európsky parlament námietku proti prijatiu návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie ktorým by sa povolilo uviesť na trh produkty obsahujúce určité druhy geneticky modifikovanej kukurice. Dôvodom je, že dovoz takýchto produktov by mohol viesť k neprijateľným rizikám pre bezpečnosť potravín a zdravie ľudí, a zároveň by mohol viesť k negatívnym dopadom na záväzky EÚ v oblasti dosahovania cieľov udržateľného rozvoja. Viaceré štúdie preukázali, že geneticky modifikované plodiny odolné voči herbicídom podporujú zvýšenie používania týchto herbicídov, no ich zdravotné a environmentálne dopady neboli dostatočne zohľadnené. V tejto súvislosti Parlament tiež vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované plodiny odolné voči herbicídom, kým sa v jednotlivých prípadoch komplexne neprešetria zdravotné riziká spojené s rezíduami.

11-11-2020

Európsky parlament vzniesol týmto uznesením námietku proti prijatiu návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie ktoré povoľuje uviesť na trh produkty obsahujúce určité druhy geneticky modifikovanej sóje. Dôvody na vznesenie námietky sú v tomto prípade rovnaké ako v prípadoch geneticky modifikovanej kukurice. Predmetná geneticky modifikovaná sója bola vyvinutá tak, aby bola odolná voči herbicídu glufosinátu amónnemu ako aj iným herbicídom, ktorých dopady na zdravie ľudí ako aj na životné prostredie neboli dostatočne preskúmané a zohľadnené.

11-11-2020

V tomto prípade ide tiež o námietku voči prijatiu návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie ktoré by umožnilo dovoz produktov s obsahom geneticky modifikovanej kukurice, tento krát však s inými kombináciami jej druhov. Dôvody vznesenia námietky sú rovnaké ako v predošlom prípade geneticky modifikovanej kukurice - obava z možných rizík pre bezpečnosť potravín a zdravie ľudí a taktiež potenciálne negatívne environmentálne dopady.

11-11-2020

EÚ má s viacerými tretími krajinami uzatvorené či už dohody o partnerstve alebo protokoly v sektore rybolovu. Na ich základe vymieňa finančnú a technickú podporu za rybolovné práva. Týmto dohodami sa EÚ snaží aj ochraňovať zdroje a environmentálnu udržateľnosť a taktiež zabezpečuje, aby všetky plavidlá EÚ podliehali rovnakým pravidlám kontroly a transparentnosti. V tomto prípade ide o dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Senegalom a protokol o vykonávaní tejto dohody. Ostatný protokol vstúpil do platnosti 20. novembra 2014 a jeho platnosť uplynula 19. novembra 2019. Európska komisia rokovala v mene EÚ s vládou Senegalu o novom protokole k dohode, pričom nový protokol bol parafovaný v júli 2019 a začal sa predbežne uplatňovať v deň jeho podpísania 18. novembra 2019. Týmto hlasovaním udelil EP formálny súhlas s uzatvorením nového protokolu.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg