Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

An Grúpa den Chlé Aontaithe Eorpach/den Chlé Ghlas Nordach

Comhalta

an tSeicia - Komunistická strana Čech a Moravy (an tSeicia)

Dáta Breithe : , Nový Jičín

Written explanations of vote Kateřina KONEČNÁ

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

26-03-2020

. – Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství jsem v hlasování podpořila. Jedná se o velmi logický a rozumný krok ze strany EU, která chce zamezit tzv. letům duchů – tedy letadlům bez (či zcela minimálním počtem) pasažérů na palubě. Podle letištních pravidel musí letecké společnosti pravidelně využívat časy vzletů a přistání. V opačném případě jim hrozí, že o tyto časy přijdou. Toto pravidlo by mělo být během pandemie koronaviru pozastaveno. V polovině března poslanci Evropského parlamentu (včetně mě jako členky Výboru pro dopravu a cestovní ruch) upozornili na nesmyslnost vynucování pravidla – buď letíš, nebo slot ztrácíš – u evropských aerolinek, které jsou nuceny létat kvůli koronaviru s prázdnými letadly, aby nepřišly o své linky. Ještě týž den Evropská komise oznámila, že toto pravidlo nebude vynucovat a že okamžitě předloží návrh, který jej změní. Je potřeba především zdůraznit, že s touto situací nikdo předem nepočítal a náprava přišla téměř okamžitě.

26-03-2020

. – Dne 26. 3. 2020 jsme na dálku hlasovali na zvláštním dodatečném plenárním zasedání Evropského parlamentu v Bruselu o uvolnění 37 miliard EUR z Fondů soudržnosti na pomoc členským státům v boji s epidemií koronaviru. Na Českou republiku z této částky vychází celkem 1,163 miliardy EUR (cca 31 miliardy korun), které může použít na boj s koronavirem, aniž by musela sáhnout na peníze z národního rozpočtu. Zejména díky panu premiérovi Babišovi, který prohlásil, že ,,na boj s COVID-19 nedává EU ani o korunu víc, než na kolik měl stát nárok už před pandemií“, je potřeba některé věci týkající se toho hlasování vyjasnit. V případě Česka se u celkem 294 milionů EUR (přibližně 8 miliard korun) jedná nevyužité předfinancování v rámci kohezních fondů na období 2014–2020, které má již ČR dnes na svých účtech. V běžném případě by je Česko muselo do unijního rozpočtu vrátit do června 2020, kvůli koronavirové krizi však nemusí. O „nové peníze“ se tedy v tomto případě nejedná. „Naše“ peníze to ale také nejsou a nikdy nebyly, neboť jde o peníze ze společného unijního rozpočtu, které bychom museli normálně vrátit, protože jsme je nezvládli smysluplně utratit. Kromě již zmíněných 294 milionů EUR má ale Česko na boj s koronavirem k dispozici dalších 869 milionů EUR (cca 24 miliard korun), které EU uvolnila ze svých strukturálních fondů. Jedná se přitom o spolufinancování z rozpočtu EU, které může Česko využít v případě, že zmíněných 294 milionů EUR využije na opatření proti koronaviru. Celkem má tedy Česko k dispozici 1,163 miliardy EUR (cca 31 miliardy korun), které může použít na boj s koronavirem, aniž by muselo sáhnout na peníze z národního rozpočtu. Jedná se sice o peníze, které byly Česku přiděleny na období 2014–2020, podléhaly by ale spolufinancování z národního rozpočtu. Pokud by je tedy Česko využilo na běžný projekt, muselo by k tomu připojit i vlastní peníze! Takto můžeme peníze, které bychom normálně vraceli, utratit ihned a bez jakéhokoliv doplácení vlastních prostředků. Proto jsem ve hlasování toto opatření podpořila. Jsem si plně vědoma, že tyto peníze na řešení krize nemohou stačit a musí přijít další opatření a další peníze, ale uznávám, že je potřeba postupovat logicky, tedy nejprve spotřebovat peníze, které jsme ještě nespotřebovali, a poté až vyplácet nějaké nové.

26-03-2020

. – Dne 26. 3. 2020 jsme na dálku hlasovali na zvláštním dodatečném plenárním zasedání Evropského parlamentu v Bruselu návrh na rozšíření Fondu solidarity EU tak, aby pokrýval i mimořádné události v oblasti veřejného zdraví. Fond solidarity vznikl jako reakce na rozsáhlé povodně ve střední Evropě v roce 2002. O pomoc z něj můžou žádat všechny členské země, které postihne přírodní katastrofa. Současná pravidla za takové katastrofy uznávají například lesní požáry, zemětřesení, bouře nebo sucho. Mimořádné události typu pandemie Covid-19 do jeho působnosti však dosud bohužel nespadaly. Pravidla mají nadále umožnit z fondu pokrýt třeba obnovu infrastruktury, vyklízení oblastí nebo poskytnutí dočasného ubytování pro lidi v nouzi. Mají se ale také rozšířit tak, aby zahrnovala i pomoc lidem v případě zdravotních krizí a opatření proti šíření infekčních nemocí. Na boj s touto krizí musíme hledat prostředky všude, kde je to možné, proto jsem i tento návrh v hlasování podpořila.

12-02-2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2020 o strategii EU pro vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů ve světě jsem v hlasování podpořila. Souhlasím s tím, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je hrubé a systematické porušování lidských práv, forma násilí páchaného na ženách a dívkách a projev genderové nerovnosti, které není spojeno s žádným náboženstvím nebo kulturou a v současnosti je považováno za globální problém, který se podle statistických zpráv týká nejméně 200 milionů žen a dívek ve 30 zemích. Vyzývám proto Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby zintenzivnily spolupráci se třetími zeměmi s cílem povzbudit je k přijetí vnitrostátních zákonů, které budou kriminalizovat mrzačení ženských pohlavních orgánů, aby podporovaly donucovací orgány při vymáhání těchto zákonů a aby boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů a dalším krutým praktikám prováděným na ženách a dívkách zařadily mezi priority své vnější politiky v oblasti lidských práv, zejména při dvoustranných a mnohostranných jednáních o lidských právech a v dalších formách diplomatického styku. Věřím, že EU může pomoci vymýtit tento fenomén ve světě tím, že zavede a bude podporovat osvědčené postupy zde v EU.

12-02-2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2020 o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2018 jsem v hlasování nepodpořila. Text usnesení totiž „zdůrazňuje nezvratitelnou povahu jednotné měny“, s čímž se naprosto neztotožňuji. Jsem bytostně přesvědčena, že záleží primárně na občanech České republiky, zda (a případně kdy) se budou chtít k jednotné evropské měně připojit. Program KSČM do evropských voleb 2019 v tomto směru hovořil zcela jasně: „Euro je dnes především nástrojem mocných zemí. Zásadně proto odmítáme přijmout euro, pokud nedojde k demokratizaci Evropské centrální banky a další debatě o tom, jak má měnová politika vypadat. Chceme položit důraz na hospodářskou soudržnost, vyrovnávání regionů a trvale udržitelný rozvoj. Do té doby je přijetí eura naprosto nemyslitelné. A to především s ohledem na vysoké riziko ztráty zbylé ekonomické a politické suverenity, která se nedá vyvážit nejistými výhodami pro byznys. Chování tzv. euroskupiny vůči Řecku je nám dostatečnou výstrahou.“

12-02-2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2020 o ochraně vnitřního trhu EU a práv spotřebitelů před negativními dopady nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém chovu jsem v hlasování podpořila. Nezákonný obchod se psy a kočkami má ničivý dopad, nejen pokud jde o životní podmínky zvířat, ale představuje rovněž riziko z hlediska veřejného zdraví a ochrany spotřebitele. Věřím, že celounijní harmonizovaný systém povinné identifikace a registrace koček a psů je zásadním a nezbytným prvním krokem v boji proti nezákonnému obchodu se zvířaty v zájmovém chovu a že registrace a identifikace jsou klíčovými podmínkami pro kontrolu, prosazování práva a sledovatelnost. Kvalitní systém identifikace a registrace zvířat v domácím chovu v celé EU přinese výhody nejen pro boj s nezákonným obchodem, ale navíc výhody zahrnují schopnost vysledovat zdroj epidemií a řešit problém týrání zvířat a další otázky spojené s životními podmínkami zvířat.

30-01-2020

Zprávu o ověřování pověřovacích listin jsem nemohla v hlasování podpořit. Nedávné evropské volby znamenaly úspěch i pro trojici politiků, kteří se podíleli na referendu o katalánské nezávislosti na Španělsku. Carles Puigdemont, Antoni Comín a Oriol Junqueras byli zvoleni hlasy Katalánců, aby je reprezentovali v Evropském parlamentu. Tím se dostávám ke dvěma důvodům, proč jsem zprávu nepodpořila. Zaprvé, chyběla zde jména dvou demokraticky zvolených europoslanců, kterým bylo až do nedávna bráněno ve vykonávání funkce, Carlese Puigdemonta a Antoniho Comína. Zadruhé, nebylo umožněno hlasování o pozměňovacím návrhu, ve kterém stálo, že se Evropský parlament „domnívá, že postavení Oriola Junquerase i Viese z hlediska práva je stále předmětem probíhajících soudních řízení; zavazuje se, že se v průběhu těchto řízení zdrží přijetí konečného rozhodnutí, které by mohlo vést k ukončení funkce uvedené osoby jako zvoleného poslance Evropského parlamentu; zavazuje se, že v souladu s článkem 12 aktu z roku 1976 a v zájmu právní srozumitelnosti bude věnovat náležitou pozornost sporným případům, k nimž došlo v souvislosti s mandátem a ověřovacími listinami Oriola Junquerase i Viese, a že v těchto věcech rozhodne uplatněním čl. 3 odst. 3, čl. 3 odst. 6 a čl. 4 odst. 7 jednacího řádu. “

30-01-2020

Usnesení Evropského parlamentu o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení jsem podpořila, jelikož jsem byla i jeho spoluautorkou. V mnoha každodenních situacích, a zvláště v mimořádných situacích nebo při cestování, jsou lidé nyní závislí na mobilních zařízeních. Kdo z nás nezažil, že se mu ve velmi nevhodnou chvíli vybil mobilní telefon či jiný v danou chvíli zásadní přístroj. Kdo z nás pak také nezažil, že měl problém s tím, že neměl k danému zařízení příslušnou nabíječku. Tyto situace by měla vyřešit univerzální nabíječka.
Podporuji tedy Evropský parlament, který již více než 10 let požaduje zavedení univerzální nabíječky pro mobilní rádiová zařízení, včetně mobilních telefonů, tabletů, čteček elektronických knih, inteligentních kamer, nositelné elektroniky a dalších malých nebo středně velkých elektronických zařízení. Nevidím nejmenší důvod k tomu, aby spotřebitelé byli nadále nuceni kupovat s každým novým zařízením nové nabíječky, což by mělo vést i k poklesu ceny zařízení. Domnívám se tedy, že je třeba urychleně přijmout normu pro jednotnou nabíječku pro mobilní rádiová zařízení. Jsem rovněž přesvědčena, že je nezbytné přijmout regulační opatření EU s cílem snížit množství elektronického odpadu, posílit postavení spotřebitelů, aby mohli přijímat udržitelná rozhodnutí, a umožnit jim, aby se plně podíleli na účinném a dobře fungujícím vnitřním trhu.

30-01-2020

Usnesení Evropského parlamentu o rozdílech v odměňování žen a mužů jsem v hlasování podpořila. Rozdíly v odměňování považuji v současnosti za jeden z největších problémů, který v EU máme. Považuji to za problém v rámci jednotlivých zemí, v samotných firmách a v neposlední řadě mezi pohlavími. Být například v České republice, kde je rozdíl mezi platy žen a mužů druhý nejvyšší v Evropské unii, matkou samoživitelkou je nesmírně náročné a stresující. Platové rozdíly mohou zejména tyto ženy vést do chudoby, a to během pracovního a zejména důchodového života. Podle statistiky Eurostatu musí ženy pracovat o více než dva a půl měsíce déle než muži, aby dosáhly stejné úrovně v odměňování. Pro rozdíly v odměňování žen a mužů přitom není žádný racionální důvod. Pokud chce Evropský parlament bojovat za práva občanů, musí jasně podporovat stejnou mzdu za stejnou práci. Já budu tento princip vždy hájit.

29-01-2020

Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii jsem v hlasování v Evropském parlamentu podpořila. Moje hlasování neznamená, že se domnívám, že referendum ve Velké Británii probíhalo standardně, že souhlasím s výsledkem, a už vůbec neznamená, že souhlasím s politikou Borise Johnsona. Mé hlasování bylo pouze odrazem přesvědčení, že pokud Velká Británie neodejde z Evropské unie spořádaně (tedy s dohodou), bude to mít nedozírné důsledky pro evropskou i britskou ekonomiku, práva našich občanů ve Velké Británii a mír na irském ostrově. Odchod s dohodou znamená, že si obě strany stále věří a dokážou navzájem spolupracovat. EU ztratila členský stát, ale doufám, že neztrácí spojence a blízkého partnera, což by se stalo, kdyby dohoda Evropským parlamentem neprošla. Nic to nemění na mém přesvědčení, že chaos, který brexit provázel, nebyl ostrovního státu hoden. EU byla na jednání lépe připravena a Británie se utápěla v politické krizi. EU přišla o čas a Británie o politický kredit. Teď se bude jednat znovu, a to o budoucích vztazích a obchodní dohodě, a pokud by mezi oběma subjekty nepanovala důvěra a vzájemný respekt, odnesli by to zejména ti, kteří za nic nemohou – zaměstnanci.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg