Please fill this field
Romana TOMC Romana TOMC
Romana TOMC

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Članica

Slovenija - Slovenska demokratska stranka (Slovenija)

Datum rođenja : , Ljubljana

Obrazloženja glasovanja (napisan.) Romana TOMC

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019. (A9-0081/2020 - David Cormand) SL

09-07-2020

Poročilo sem podprla. Poudarja pomen dejavnosti Evropske investicijske banke (EIB) kot banke Unije v zvezi s povečanjem trenutnih ravni naložb v EU, ki so pod zgodovinskimi povprečji in nezadostne za izpolnitev ambicij EU glede trajnosti, gospodarstva, socialne politike in ustvarjanja delovnih mest.
Poročilo ugotavlja, da je EIB leta 2018 v 854 projektov vložila 64 milijard EUR, in ponovno poudarja potrebo po bolj uravnoteženi geografski porazdelitvi financiranja EIB. Poziva EIB, naj okrepi trajnostno financiranje v Evropi in zunaj nje, tako da sprosti naložbe v socialne, zelene in trajnostne projekte.
Posveti naj se tehnološkemu prehodu z izboljšano podporo digitalizaciji. Pozdravlja podporo EIB za kohezijske cilje, ki je med letoma 2009 in 2018 znašala več kot 200 milijard EUR, ter za inovacije in veščine z 12,5 milijarde EUR v letu 2018.
Parlament spodbuja EIB, naj podpre projekte, katerih cilj je olajšati pravičen prehod v državah članicah, in pozdravlja močno finančno podporo malim in srednjim podjetjem s skupno naložbo v letu 2018 v višini 23,27 milijarde EUR, kar je koristilo 374 000 podjetjem, ki zaposlujejo 5 milijonov ljudi. Podpora malim in srednjim podjetjem in srednjim kapitalom mora ostati temeljni cilj EIB.

Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2018. (A9-0118/2020 - Bas Eickhout) SL

09-07-2020

Podprla sem poročilo, ki obravnava letni zapis dejavnosti financiranja Evropske investicijske banke (EIB) ter glavne prednostne naloge naložbene politike EIB in trajnost njenega poslovnega modela.
Poročilo obravnava vlogo EIB pri financiranju evropskega zelenega sporazuma, prihajajoči premik EIB, prihodnji poudarek na pravičnem prehodu in dejavnosti EIB, ki se izvajajo v okviru njegovega zunanjega posojilnega mandata.
Poročilo je sprožilo tudi več vprašanj v zvezi z Evropskim skladom za strateške naložbe (EFSI), hkrati pa spodbuja boljše sodelovanje med EFSI, nacionalnimi promocijskimi bankami in naložbenimi platformami.
Poleg tega poročilo ponovno poudarja izjemen pomen etike, integritete, preglednosti in odgovornosti skupine EIB v vseh njenih dejavnostih.
Parlament se zavzema za optimizacijo korporativnega upravljanja EIB, potrebo po razvoju preglednosti z okrepljenimi mehanizmi za boj proti goljufijam in korupciji ter poziva k strožjemu zunanjemu nadzoru EIB s strani Računskega sodišča.

Zaštita financijskih interesa Europske unije - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2018. (A9-0103/2020 - Joachim Kuhs) SL

09-07-2020

Podprla sem poročilo, katerega namen je oceniti, v kolikšni meri so sredstva EU ali prihodki proračuna EU ogroženi zaradi zlorabe nepravilnosti, in opisati ukrepe, sprejete za reševanje tega vprašanja. Predstavlja ukrepe za boj proti goljufijam na ravni EU in držav članic.
Poročilo poudarja dejstvo, da je bilo v letu 2018 Komisiji prijavljenih skupno 11638 goljufivih in negoljufivih nepravilnosti (25 % manj kot leta 2017), ki znašajo približno 2,5 milijarde EUR, in je stabilno v primerjavi s preteklim letom.
Poročilo pozdravlja nove prednostne naloge nove strategije Komisije za boj proti goljufijam, kot je izboljšanje razumevanja vzorcev goljufij in sistemskih ranljivosti, ki vplivajo na proračun EU, ob upoštevanju, da je le enajst držav članic sprejelo nacionalno strategijo za boj proti goljufijam.
Nazadnje poročilo priznava pomen člena 61 finančne uredbe in njegovo ponovno opredelitev navzkrižja interesov ter poziva Komisijo, naj oblikuje vseevropsko strategijo za proaktivno izogibanje navzkrižju interesov za vse finančne akterje, ki izvršujejo proračun EU.

Humanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička kriza (RC-B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020) SL

09-07-2020

Resolucijo sem podprla. Parlament je globoko zaskrbljen zaradi resnosti izrednih humanitarnih razmer v Venezueli, ki močno ogrožajo življenja njenih prebivalcev.
Izraža solidarnost z vsemi Venezuelci, ki so bili svojo državo prisiljeni zapustiti, ker so želeli imeti zagotovljene vsaj najosnovnejše pogoje za življenje, kot so dostop do hrane in pitne vode, zdravstvenih storitev in zdravil. Odločno zavrača kršitve demokratičnega, ustavnega in preglednega delovanja državnega zbora ter ustrahovanja, nasilje in samovoljne odločitve svojih poslancev.
Resolucija poziva venezuelske oblasti, naj priznajo sedanjo humanitarno krizo, preprečijo njeno nadaljnje poglabljanje ter se zavzamejo za politične in gospodarske rešitve, s katerimi bi zagotovili varnost vsega civilnega prebivalstva ter stabilnost države in regije.
Ustvarijo naj pogoje za svobodne, pregledne in verodostojne predsedniške in parlamentarne volitve, ki bodo izvedene po vnaprej določenem časovnem razporedu, pod poštenimi pogoji za vse akterje, na pregleden način in v navzočnosti verodostojnih mednarodnih opazovalcev, saj je to edina možnost za izhod iz krize, s čimer bi preprečili, da bi prišlo do kakršnega koli nasilja ali vojaškega posredovanja.
Evropski parlament poziva EU in druge mednarodne akterje, naj sprožijo odziv mednarodne skupnosti, s katerim bi prispevali k prepotrebni vrnitvi demokracije in vladavine prava v Venezuelo.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih (A9-0111/2020 - Younous Omarjee) SL

08-07-2020

edlagano spremembo uredbe sem podprla. Komisija je 25. maja 2020 vložila nov predlog za spremembo veljavne uredbe o skupnih določbah glede financiranja pobude za zaposlovanje mladih v letu 2020.
Ta pobuda podpira mlade iz regij, kjer je brezposelnost mladih leta 2012 presegala 25 %. Leta 2017 so se povečala sredstva za regije, kjer je brezposelnost mladih leta 2016 presegala 25 %. V okviru pobude prejemajo podporo mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, tudi dolgotrajno brezposelni in tisti, ki niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve. To zagotavlja, da so mladi v tistih delih Evrope, kjer se spopadajo z največjimi izzivi, deležni namenske podpore. Na splošno se s sredstvi pobude za zaposlovanje mladih omogočajo pripravništvo, vajeništvo, delovna praksa in nadaljnji izobraževalni tečaji za pridobitev kvalifikacije.
V okviru letnih pogajanj za leto 2020 je proračunski organ odločil, da poveča dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih za leto 2020.
Poleg tega Komisija predlaga, da se določbe iz leta 2019, na podlagi katerih se omogoči načrtovanje dodatnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih s prenosom do 50 % dodatnih sredstev v Evropski socialni sklad, uporabljajo tudi v letu 2020.

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2454 u pogledu datumâ početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 (A9-0123/2020 - Luděk Niedermayer) SL

08-07-2020

Resolucijo sem podprla. Novi sistem e-trgovanja in DDV bo potrošnikom in podjetjem, zlasti zagonskim ter malim in srednjim podjetjem, olajšal spletni čezmejni nakup in prodajo. Državam članicam bo tudi pomagal povrniti približno 5 milijard EUR, kolikor po ocenah vsako leto znašajo izgube DDV za spletne prodaje, tako da podjetja iz tretjih držav pri prodaji potrošnikom EU ne bodo deležna prednostne obravnave – niti pri neposredni prodaji niti na spletnih trgih.
Kot datum začetka uporabe glavnega dela svežnja o DDV pri e-trgovanju je bil soglasno sprejet 1. januar 2021, kar daje državam članicam dovolj časa za prilagoditev zakonodaje in IT sistemov. Ker je večina držav članic zaradi koronavirusne krize izrazila pomisleke glede zaključka priprav in posledično uporabe novih pravil do 1. januarja 2021, se je Komisija odločila, da predlaga šestmesečno odložitev datuma uporabe svežnja o DDV pri e-trgovanju. Glede na podatke Komisije bi šestmesečna zamuda za države članice pomenila vsaj 2,5 do 3,5 milijard izgub v dohodkih, zato resolucija predlaga trimesečno odložitev datuma uporabe. Države članice se morajo zavedati posledic teh zamud in njihovega učinka na javne finance v EU ter konkurenčnost trga EU.

Međunarodna i domaća roditeljska otmica djece iz EU-a u Japanu (B9-0205/2020) SL

08-07-2020

Podprla sem resolucijo, katera izraža zaskrbljenost zaradi otrok, ki trpijo zaradi starševske ugrabitve na Japonskem in dejstva, da se ne izvajajo povsod ustrezni zakoni in sodne odločbe. Opozarja, da morajo otroci iz EU na Japonskem uživati zaščito, ki je zagotovljena z mednarodnimi sporazumi, ki varujejo njihove pravice. V zvezi s tem poziva japonske organe, naj upoštevajo mednarodna priporočila za uvedbo potrebnih sprememb v pravni sistem države in uvedejo možnost deljenega ali skupnega skrbništva po koncu razmerja med staršema, da bi uskladili domače zakone s svojimi mednarodnimi obveznostmi in zagotovili, da pravice do obiskov in stikov odražajo njihove obveznosti v skladu s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah.
Parlament opominja japonske oblasti, naj spoštujejo obveznosti in določbe Dunajske konvencije o konzularnih odnosih, da bi lahko predstavniki držav EU opravljali svoje konzularne dolžnosti, zlasti zaradi interesov otrok in pravic njihovih staršev, ki so EU državljani.

Prava osoba s intelektualnim teškoćama u krizi uzrokovanoj bolešću COVID-19 (B9-0204/2020) SL

08-07-2020

Resolucijo sem podprla. Parlament je zaskrbljen zaradi ljudi z motnjami v duševnem razvoju, ki nimajo dostopa do svojih običajnih zdravstvenih postopkov ali osebne asistence v času koronavirusa, kar je poslabšalo zapiranje struktur, ki nudijo pomoč njim in njihovim družinam. Resolucija opozarja na glavna tveganja, s katerimi so se soočale osebe z motnjami v duševnem razvoju v prvih mesecih pandemije. Evropsko komisijo poziva, naj pripravi celovito, ambiciozno in dolgoročno evropsko strategijo o invalidnosti po letu 2020, da na podlagi izkušenj, pridobljenih med krizo COVID-19, zagotovi skupne protokole za morebitne bodoče ogrožene situacije in sprejme nove ukrepe in vire za zagotovitev neprekinjene oskrbe in podpornih storitev.
Pri razvoju virov, ki bodo dostopni učencem z motnjami v duševnem razvoju, je treba upoštevati načela univerzalnega oblikovanja in možnosti, ki jih ponujajo digitalne in inovativne tehnologije in aplikacije, ter zagotavljati dejavnosti učenja na daljavo. V zvezi s prednostnimi naložbami je treba razmisliti o prehodu iz institucionalne oskrbe na storitve v skupnosti za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Posebna pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i zahtjevi za provedbu (A9-0114/2020 - Kateřina Konečná) SL

08-07-2020

Stališče Sveta sem podprla. Socialna pravila Unije v sektorju cestnega prevoza bi morala prispevati k doseganju ciljev politike v zvezi z izboljšanjem delovnih pogojev za voznike, zagotavljanjem poštene konkurence med podjetji za cestni prevoz ter z izboljšanjem varnosti v cestnem prometu za vse uporabnike cest.
Ključna socialna pravila, ki veljajo za cestni prevoz, vključujejo določbe o urejanju delovnega časa voznikov, minimalne zahteve za izvrševanje, pravila glede časa vožnje, odmorov in časa počitka ter določbe o napotitvi delavcev na delo. Ti pravni akti so del širših prizadevanj za izboljšanje delovnih pogojev za voznike, zagotavljanje poštene konkurence med prevozniki in izboljšanje varnosti na evropskih cestah ter tudi za zagotavljanje ravnovesja med socialno zaščito voznikov in svobodo prevoznikov, da opravljajo čezmejne storitve.
Cilji sprememb so zagotoviti sorazmerno in ustrezno uporabo pravil o napotitvi, izboljšati izvrševanje in zagotoviti bolj strukturirano in učinkovito upravno sodelovanje med državami članicami.

Dnevna i tjedna vremena vožnje, minimalne stanke te razdoblja odmora i pozicioniranje s pomoću tahografa (A9-0115/2020 - Henna Virkkunen) SL

08-07-2020

Predlagane spremembe sem podprla. Cestni prevoz je pomembno področje skupne prometne politike, saj daje delo več kot 11 milijonom ljudi, poleg tega pa skoraj polovica vsega prevoza blaga v EU poteka po cesti. Socialna zakonodaja na področju cestnega prevoza ima tri dopolnjujoče se cilje: povečati varnost v cestnem prometu, preprečiti izkrivljanje konkurence in izboljšati delovne pogoje voznikov. Splošni namen predloga o spremembi Uredbe o času vožnje in počitka ter Uredbe o tahografih je pojasniti določene določbe in nekatera pravila prilagoditi spreminjajočim se potrebam v sektorju ter pospešiti pametno izvrševanje socialnih pravil v cestnem prevozu.
Ob izvajanju uredbe, ki določa pravila o času vožnje, odmorih in času počitka za voznike, se je pokazalo več pomanjkljivosti, kot so razlike pri izvrševanju v različnih državah članicah, jasnost besedila in različne izjeme, ki jih uredba dovoljuje. Zaradi vsega tega je harmonizacija cestnega prevoza otežena in pravna varnost manjša, cilj uredbe pa je le delno izpolnjen.
Da bi se spoprijeli s temi pomanjkljivostmi, je Komisija sprejela sklop zakonodajnih predlogov, ki zajemajo socialne vidike in vidike notranjega trga v cestnem prevozu v EU. Cilj svežnja je zagotoviti pošteno konkurenco in poenostaviti veljavna pravila, hkrati pa ohraniti notranji trg in zaščititi pravice delavcev v sektorju cestnega prevoza.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg