Helga STEVENS
Helga STEVENS
Belgija

Datum rođenja : , Sint-Truiden

8. parlamentarni saziv Helga STEVENS

Klubovi zastupnika

 • 01-07-2014 / 26-11-2014 : Europski konzervativci i reformisti - Članica
 • 27-11-2014 / 12-12-2016 : Europski konzervativci i reformisti - Potpredsjednica
 • 13-12-2016 / 04-07-2017 : Europski konzervativci i reformisti - Potpredsjednica
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Europski konzervativci i reformisti - Potpredsjednica

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgija)

Zastupnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Posebni odbor za terorizam

Zamjenica

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Korejskim poluotokom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i o izmjeni Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica

28-02-2017 LIBE_AD(2017)600925 PE600.925v01-00 LIBE
Helga STEVENS

MIŠLJENJE o određenim dopuštenim upotrebama djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

09-02-2017 EMPL_AD(2017)595498 PE595.498v02-00 EMPL
Helga STEVENS

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u pristupačnim formatima određenih djelâ i drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta

08-02-2017 EMPL_AD(2017)595501 PE595.501v02-00 EMPL
Helga STEVENS

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013

04-12-2018 EMPL_AD(2018)628472 PE628.472v02-00 EMPL
Emilian PAVEL

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti

21-11-2018 EMPL_AD(2018)627615 PE627.615v02-00 EMPL
Jean LAMBERT

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije

08-11-2018 LIBE_AD(2018)626976 PE626.976v02-00 LIBE
Maite PAGAZAURTUNDÚA

Usmena pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Program Pravosuđe (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) NL

17-04-2019

De N-VA steunt het algemeen doel van de verordening en stemde daarom voor. Zolang het programma de justitiële samenwerking over de grenzen heen ondersteunt en zich niet zal inmengen in de nationale rechtsordes, is dit volgens ons perfect in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.
Toch zijn er nog enkele bemerkingen, bijvoorbeeld over de transparantieplicht. Zoals deze nu is geformuleerd, lijkt ze erg inhoudsloos en niet streng genoeg voor juridische entiteiten die belastinggeld zullen ontvangen voor hun werking. Dit kan beter. Gezien we hier stemden over een gedeeltelijk akkoord met de Raad, zijn we van mening dat verder overleg deze elementen kan verbeteren. Eens het eindresultaat er ligt, zullen wij dit opnieuw aan een grondige evaluatie onderwerpen.

Program Prava i vrijednosti (A8-0468/2018 - Bodil Valero) NL

17-04-2019

De voorgestelde wettekst wil meer dan 600 miljoen euro belastinggeld gebruiken om de Europese waarden actief uit te dragen en de burger te scholen over de Europese geschiedenis, identiteit en cultuur. Wij begrijpen die reflex, gezien de aanhoudende schendingen van de rechtsstaat in Europa. Maar deze nieuwe geldstroom is het antwoord niet.
De nadruk ligt op het subsidiëren van ngo’s. De wet kwam er ook op verzoek van die ngo’s. De Europese Rekenkamer concludeerde nochtans dat de Commissie onvoldoende transparant werkt op het gebied van het gebruik van fondsen door ngo’s; zo mogen organisaties zichzelf het label ‘ngo’ opplakken zonder noemenswaardige controle. De sector verloor onlangs ook krediet door opeenvolgende schandalen, en dus vinden wij dat eerst orde op zaken moet worden gesteld.
Wij stellen ons ook de vraag waarom het Europagevoel bij de burger moet worden aangewakkerd. De burger beseft dat Europa medeverantwoordelijk is voor de malaise op het vlak van de vluchtelingencrisis en is ontevreden over diens spilzucht en achterkamerpolitiek. Is het de bedoeling om kiezers terug te winnen met een goednieuwsshow? Wij geloven niet dat de burger er een boodschap aan heeft. Maar een sterk middenveld blijft voor de N-VA belangrijk. Daarom willen wij de tekst evenmin tegenhouden.

Rješavanje problema širenja terorističkih sadržaja na internetu (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) NL

17-04-2019

De N-VA is voorstander van het aanpakken van terroristische inhoud online. Terrorisme heeft volgens ons geen plek in onze samenleving: niet offline en ook niet online. Daarom zijn er maatregelen nodig om dit te bestrijden. Er zijn echter enkele elementen in dit verslag waar nog aan gesleuteld moet worden. Zo is de definitie van terroristische inhoud erg vaag. Het moet volgens ons gaan om boodschappen die ook strafbaar zijn naar Belgisch recht: pas dan kan hun verwijdering worden gevraagd. De Europese definitie van terroristische inhoud gaat echter verder dan dat en gaat zo in tegen onze wetten.
Ook is de deadline van één uur erg strikt, zelfs met de voorgestelde langere termijn bij eerste inbreuk. In geen geval mag deze verordening betekenen dat kleine en nieuwe spelers disproportionele lasten ondervinden en gehinderd worden in hun economische activiteiten. Hiervoor moet een betere oplossing gezocht worden. Daarnaast zullen we nooit toelaten dat dergelijke wetgeving uploadfilters in de hand werkt.
Daarom onthoudt de N-VA zich op dit verslag. We staan achter het principe, maar er kan nog sterk gesleuteld worden aan de manier waarop. Gelukkig stemmen we over een voorlopige tekst zonder kracht. We kijken uit naar toekomstige onderhandelingen met de Raad om deze zaken te verbeteren.

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pitanja za Predsjedništvo, Konferenciju predsjednika i kvestore

Zastupnici mogu podnijeti pitanja predsjedniku o dužnostima Predsjedništva, Konferencije predsjednika i kvestora. Članak 32. stavak 2. Poslovnika

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom

Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Odgovori na pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom

Odgovori na pitanja zastupnika postavljena ESB-u te na pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

PISANA IZJAVA o dostupnim urbanim područjima i uključivim gradovima za sve

12-09-2016 P8_DCL(2016)0083 Ne razmatra se
Ramon TREMOSA i BALCELLS Marian HARKIN Ádám KÓSA Gesine MEISSNER Izaskun BILBAO BARANDICA Mark DEMESMAEKER Ivan JAKOVČIĆ Davor ŠKRLEC Igor ŠOLTES Helga STEVENS
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 68 - 13-12-2016

PISANA IZJAVA o poticanju uvođenja većeg broja WC-a za osobe s invaliditetom u EU-u

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Ne razmatra se
Daniel DALTON Mairead McGUINNESS Marian HARKIN Olga SEHNALOVÁ Anthea McINTYRE Anneleen VAN BOSSUYT Antanas GUOGA Felix REDA Brando BENIFEI Lucy ANDERSON Helga STEVENS
Datum otvaranja : 27-04-2016
Datum isteka roka : 27-07-2016
Broj potpisnika : 124 - 28-07-2016

PISANA IZJAVA o poboljšanju suradnje u hitnim slučajevima za pronalazak nestale djece koja se nalaze u opasnosti i o poboljšavanju sustava upozoravanja na nestanak djece u državama članicama EU-a

01-02-2016 P8_DCL(2016)0007 Usvojeno
Tomáš ZDECHOVSKÝ Catherine STIHLER Lefteris CHRISTOFOROU Kinga GÁL Sophia IN 'T VELD Renate WEBER Jeroen LENAERS Anna Maria CORAZZA BILDT Indrek TARAND Philippe DE BACKER Roberta METSOLA Dubravka ŠUICA Eleonora EVI Caterina CHINNICI Jana ŽITŇANSKÁ Miriam DALLI Theodoros ZAGORAKIS Patricija ŠULIN Helga STEVENS
Datum otvaranja : 01-02-2016
Datum isteka roka : 01-05-2016
Usvojeno (dana) : 02-05-2016
Popis potpisnika : P8_PV(2016)05-09(ANN-1)
Broj potpisnika : 465 - 02-05-2016

Izjave

Zastupnik je potpisao sve izjave u nastavku, čak i ako potpis nije vidljiv na internetskom primjerku.