Monika
BEŇOVÁ

Obrazloženja glasovanja (napisan.) - 8. parlamentarni saziv Monika BEŇOVÁ

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) SK

04-04-2019

V tomto prípade ide o žiadosť o zrušenie imunity poslanca Európskeho parlamentu.

Zahtjev za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) SK

04-04-2019

V tomto prípade ide o žiadosť o zrušenie imunity poslanca Európskeho parlamentu.

Zahtjev za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) SK

04-04-2019

V tomto prípade ide o žiadosť o zrušenie imunity poslanca Európskeho parlamentu.

Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) SK

04-04-2019

V tomto prípade ide o technickú úpravu týkajúcu sa vízového styku s Veľkou Britániou po jej odchode s EÚ. Z tejto správy vyplýva, že občania Veľkej Británie budú môcť cestovať do EÚ bez víz. Bezvízový styk sa vzťahuje na pobyt, ktorý netrvá viac ako 90 dni. V prípade, že Veľká Británia zavedie víza pre občanov EÚ, tak sa aktivuje princíp reciprocity a rovnako budú musieť aj obyvatelia Británie žiadať o víza pri vstupe do EÚ.

Ravnoteža između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika (A8-0270/2018 - David Casa) SK

04-04-2019

Je treba privítať, že rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom sa pripisuje čoraz väčší význam. Je potrebné, aby sme prostredníctvom opatrení a návrhov v rámci Európskeho piliera sociálnych práv prispievali k zlepšovaniu kvality života obyvateľov Európskej únie. Mali by sme ísť príkladom zvyšku sveta a zavádzať nové opatrenia v rámci rodičovskej, opatrovateľskej, prípadne otcovskej starostlivosti. Musíme poskytnúť rodičom čas venovať sa svojim deťom po narodení a vytvoriť si s nimi silné puto napríklad podporou návrhu o 10 pracovných dňoch voľna pre otcov v období okolo narodenia dieťaťa. Je potrebné ísť v rámci rodičovskej dovolenky ešte ďalej. Bude však potrebné dohliadať dôkladne nato, aby zamestnanec dal v jasne vymedzenom čase vedieť svojmu zamestnávateľovi, že má záujem o čerpanie rodičovskej dovolenky, aby neboli ohrozené najmä mikropodniky, kde pracuje malé množstvo zamestnancov. Smernica prinesie aj výrazné zmeny v oblasti opatrovateľskej dovolenky.

Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) SK

04-04-2019

Toto hlasovanie predstavuje procedurálny krok uzavretia prvého čítania. To znamená, že v novom pracovnom období Európskeho parlamentu sa na tejto správe začne pracovať v druhom čítaní. Kontroverzné aspekty aj naďalej v tejto správe zostávajú, a preto predpokladáme, že bude náročne túto správu uzavrieť. Je to už minimálne tretí mechanizmus priameho konania proti členskému štátu za porušenie rule of law princípov. Mechanizmus konania o porušení povinnosti v zmysle článku 258 je najpoužívanejší mechanizmus porušovania právnych noriem EÚ. Tento článok sa aktivuje v prípade, že dochádza k nesprávnemu aplikovaniu zákonov EÚ do národnej legislatívy. Druhý mechanizmus je známy aj ako proces v zmysle článku 7 a vzťahuje sa na situácie, keď dochádza k vážnemu porušeniu princípov právneho štátu v zmysle článku 2 Lisabonskej zmluvy.

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) SK

04-04-2019

Schengenský priestor nepochybne patrí k najväčším výdobytkom modernej histórie Európskej únie a častokrát zabúdame nato, aké obrovské výhody nám prináša. Európska únia a schengenský priestor samotný však v posledných rokoch čelia obrovskému tlaku a výzvam ako migrácia, ktorým sme nemohli čeliť inak ako obmedzením tohto priestoru zavedeným kontrol na vnútorných hraniciach. Avšak treba pamätať na fakt, že zrušenie schengenského priestoru by znamenalo náklady vo výške 5-18 miliárd EUR ročne, ktorú si nemôžeme dovoliť zaplatiť. Musíme spoločnými silami pracovať na zlepšení ochrany života a zdravia našich občanov, avšak viacero výsledkov ukázalo, že kontroly na schengenských hraniciach s tým majú málo spoločné. Musíme sa preto zamerať na zefektívnenie a zlepšenie fungovania Frontexu a iných nástrojov na ochranu našich spoločných hraníc a nekomplikovať občanom život kontrolou na vnútorných hraniciach schengenského priestoru.

Sredstva za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) SK

27-03-2019

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je sociálne nariadenie zameriavajúce sa na regióny, ktoré trpia nezamestnanosťou 25 % a viac. Táto iniciatíva sa zameriava predovšetkým na mladých ľudí, ktorým chýba vzdelanie alebo iné kvalifikácie použiteľné na trhu práce. V roku 2019 sa bude navyšovať rozpočet na túto iniciatívu do výšky 350 miliónov. Pozitívne hodnotím, že sa Európsky parlament zameriava na mladých nezamestnaných ľudí.

Opći aranžmani za trošarine (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) SK

27-03-2019

Komisia vykonala hodnotenie smernice 2008/118/ES v rámci svojho programu REFIT a 21. apríla 2017 predložila Rade a Európskemu parlamentu správu o vykonávaní a hodnotení smernice Rady 2008/118/ES. V zmysle tohoto procesu správa identifikuje oblasti, kde by mohlo nastať zlepšenie.

Proizvodi na koje se mogu primjenjivati izuzeća od poreza ili smanjenja poreza „octroi de mer” (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) SK

27-03-2019

Na základe článku 349 ZFEÚ Rada prijala rozhodnutie s cieľom rozšíriť osobitný režim oslobodenia od dane nazývanej „octroi de mer“. V zmysle toho rozhodnutia požiadalo Francúzsko v roku 2018 o prehodnotenie nastavenia spomenutých daní v zmysle meniacej sa hospodárskej situácie v Európe. Táto výnimka je mechanizmus ekonomickej podpory regiónov a produktov, ktoré sú prirodzene znevýhodnené. Ide napríklad o znevýhodnenie na základe odľahlej polohy, a teda aj s vyššími nákladmi spojenými s prepravou alebo iných mimoriadnych výrobných nákladov. Cieľom správy je upresniť tento mechanizmus podpory hospodárskej a ekonomickej činnosti tak, aby presnejšie odzrkadľoval dnešnú situáciu.

Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) SK

27-03-2019

Cieľom návrhu je zhrnúť väčšinu súčasných nástrojov vonkajšieho financovania. Celkovým cieľom je zvýšiť flexibilitu pri financovaní iniciatív v oblasti vonkajšej činnosti. Okrem toho sa Európsky parlament usiluje o posilnenie svojho mandátu v rozhodovacom procese vonkajšieho financovania.

Instrument pretpristupne pomoći (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) SK

27-03-2019

Predvstupová pomoc je hlavným finančným nástrojom pre krajiny mimo Európskej únie, ktoré sú v prístupovom procese. Rozpočet na roky 2021 – 2027 by mal byť okolo 14,5 miliardy eur. Cieľom tohto nástroja je pomôcť krajinám v prístupovom procese harmonizovať svoje pravidlá smerom k pravidlám Európskej únie. Celkovým cieľom je vytvoriť pozitívne a nezvrátiteľné zmeny. Neoddeliteľnou súčasťou tohoto nástroja sú prísne kontroly a mechanizmy monitorovania poskytnutých finančných prostriedkov. Je nevyhnutné, aby sme mali presné informácie o vykonávaných reformách v krajinách, kde prebieha prístupový proces.

Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (A8-0382/2018 - Laura Agea) SK

27-03-2019

Základným nástrojom, ktorým sa riadia členské štáty v kontexte bezpečnosti pracovníkov z hľadiska ochrany pred karcinogénmi alebo mutagénmi pri práci, je smernica 2004/37/ES. Tento dokument bol aktualizovaný dvakrát – v rokoch 2016 a 2017. Toto bude tretia aktualizácia tejto smernice a bude zahŕňať 5 nových karcinogénnych zlúčenín. Ide o pozitívne sociálne orientované kroky a plne podporujem zlepšovanie štandardov a povinnosti na ochranu pracovníkov pred karcinogénmi a mutagénmi v pracovnom priestore.

Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) SK

27-03-2019

Daňová optimalizácia ziskov veľkými korporáciami alebo firmami je pretrvávajúci problém v celej Európe, ale aj problém, na ktorý sú občania Európskej únie obzvlášť citliví. Súčasťou takýchto tzv. optimalizácií sú napríklad schémy využívajúce schránkové firmy. Cieľom správy o zverejňovaní informácií o daniach z príjmu určitými podnikmi a pobočkami je zameriavať sa na daňové priznania takýchto firiem. Cieľom je zaviesť akúsi databázu každej krajiny EÚ, kde budú musieť veľké firmy a korporácie publikovať svoje zisky a odvod daní. Takýmto spôsobom začneme vnášať transparentnosť do oblasti, kde si to občania vyžadujú. Pokladám to za pozitívny vývoj a plne podporujem, aby veľké korporácie a firmy publikovali informácie o tom, kde platia dane.

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirana soja MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) SK

27-03-2019

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej sóje. Z technických dôvod táto úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie sóje.

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) SK

27-03-2019

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej kukurice. Z technických dôvod táto úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie kukurice.

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) SK

27-03-2019

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu. Z technických dôvod táto úprava nie je žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu.

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) SK

27-03-2019

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu. Z technických dôvod táto úprava nie je žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu.

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene uporabe kromovog trioksida (B8-0221/2019) SK

27-03-2019

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa použitia oxidu chrómového. Z technických dôvod táto úprava nie je žiadaná. Ide predovšetkým o procedurálne pochybenie Komisie. Európsky parlament odporúča Komisii doplniť chýbajúce informácie a nanovo pripraviť relevantnú správu tykajúcu sa oxidu chrómového.

Zahtjev za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) SK

26-03-2019

V tomto prípade ide o formálnu požiadavku zbavenia imunity poslanca Jorna Dohrmanna.