Marco ZANNI : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport - Tag
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : független képviselők
 • 20-10-2014 / 10-01-2017 : Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája képviselőcsoport - Tag
 • 11-01-2017 / 01-07-2019 : Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 17-01-2017 : Movimento 5 Stelle (Olaszország)
 • 18-01-2017 / 14-05-2018 : Independent (Olaszország)
 • 15-05-2018 / 01-07-2019 : Lega Nord (Olaszország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 04-04-2017 : A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 10-01-2017 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 14-07-2014 / 15-11-2014 : Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán és EU-Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 10-01-2017 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 05-04-2017 / 01-07-2019 : A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)  
- BUDG_AD(2017)597582 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY az uniós áttelepítési keret létrehozásáról, valamint az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2017)601018 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2017)600929 -  
-
BUDG 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A tagállamok közötti kereskedelem adóztatására alkalmazandó végleges héarendszer (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) IT  
 

L'intento di questa proposta, parte del pacchetto di riforma IVA presentato nei mesi scorsi dalla Commissione europea, sarebbe quello di ridurre i rischi di frodi IVA trasfrontaliere e semplificare le procedure relative all'IVA, con la creazione di una sorta di spazio unico IVA a livello UE. Presentato in questa maniera, appare un fine legittimo e chiaramente condivisibile, a maggior ragione se si tiene in considerazione il fatto che, secondo diverse stime, le frodi IVA causano mancati introiti per circa 50 miliardi di euro annui ai Paesi UE. Tuttavia, ciò che mi lascia più perplesso è la volontà di procedere verso un'armonizzazione a livello UE, con il rischio di perdere ulteriore margine di manovra anche in ambito di tassazione indiretta. La relazione in oggetto, in effetti, tocca solo in minima parte quest'ultima criticità, che resta però parte di un disegno più ampio su cui ho espresso i miei dubbi fin dal principio.
Alla luce di quanto detto e mantenendo sempre la posizione già espressa per le altre relazioni riguardanti la modifica IVA, ho scelto di astenermi.

A Parlament eljárási szabályzatának módosítása (A8-0462/2018 - Richard Corbett) IT  
 

La maggioranza ha presentato questa relazione come semplice "aggiustamento" del regolamento. Tuttavia, impossibile non denunciare come in realtà è chiaro si tratti di un tentativo dei principali gruppi europeisti di acquisire maggior controllo sui gruppi di opposizione: una proposta che rischia di esautorare dall'attività parlamentare i gruppi e i deputati che non si attengono scrupolosamente ai canoni e alle prescrizioni del "politicamente corretto" europeista.
I principali gruppi europeisti, infatti, potranno decidere se un gruppo debba essere sciolto per carenza di affinità politica sulla base di prove fornite da loro stessi. Inoltre, la relazione presenta tutta una serie di limiti e sanzioni nei confronti dell'utilizzo di "linguaggio offensivo", irrogate in maniera arbitraria e inquisitoria; modifiche sulle votazioni in blocco e su votazioni a scrutinio segreto.
Alla luce di questo, ho deciso di esprimermi con voto negativo nei confronti di suddetta proposta.

A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet) (A8-0009/2018 - Roberto Gualtieri) IT  
 

L'obiettivo della relazione in oggetto è delineare modalità uniformi di definizione e calcolo del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL), soprattutto in funzione dell'utilizzo di questa risorsa come principale quota delle entrate del Bilancio dell'UE.
È in sostanza un regolamento di natura tecnica, nei confronti del quale ho ritenuto opportuno astenermi. Sebbene io condivida gli obiettivi generali della proposta, ritengo siano presenti delle criticità per la sua realizzazione pratica. Inoltre, quello che mi lascia più perplesso è un ampio potere lasciato alla Commissione europea per l'adozione di atti delegati in questo ambito, un tipo di strumento di difficile controllo che spesso può avere un impatto significativo in ambito di applicazione legislativa.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok 
Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a Lyon és Torino közötti nagy sebességű vasútvonal megépítésének újbóli megfontolásáról  
- P8_DCL(2016)0111 - Elévült  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 43 - 25-01-2017
Írásbeli nyilatkozat az adósság átütemezéséről  
- P8_DCL(2016)0043 - Elévült  
Miguel VIEGAS , João FERREIRA , Fabio DE MASI , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Nikolaos CHOUNTIS , Isabelle THOMAS , Ernest MARAGALL , Tiziana BEGHIN , Marco ZANNI , Notis MARIAS  
Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 75 - 28-07-2016
Írásbeli nyilatkozat a kőolaj-kitermelés és az emberi fogyasztásra szánt víz minőségének összeegyeztethetőségéről  
- P8_DCL(2015)0021 - Elévült  
Piernicola PEDICINI , Giovanni LA VIA , Pavel POC , Kateřina KONEČNÁ , Bas EICKHOUT , Michèle RIVASI , David BORRELLI , Marco AFFRONTE , Marco ZULLO , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Daniela AIUTO  
Kiosztás dátuma : 18-05-2015
Lejárat időpontja : 18-08-2015
Aláírók száma : 68 - 24-08-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat