Please fill this field
Franc BOGOVIČ Franc BOGOVIČ
Franc BOGOVIČ

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport

Tag

Szlovénia - Slovenska ljudska stranka (Szlovénia)

Születési idő : , Senovo

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások Franc BOGOVIČ

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei (A9-0187/2020 - József Szájer) SL

17-12-2020

Pri poročilu o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije sem se vzdržal, saj je bilo med glasovanjem o amandmajih sprejetih kar nekaj spornih amandmajev, katerih v politični skupini EPP nismo mogli podpreti.
Cilj predloga uredbe je sicer zagotoviti širšo politično preglednost in odgovornost nad izvedbenimi akti s strani držav članic. Izraz „komitologija“ je okrajšava za način, kako Komisija izvaja izvedbena pooblastila, ki jih podeljuje zakonodajalec EU. Ta proces se s strani držav članic nadzoruje v odborov za komitologijo, ki podajajo mnenje o osnutkih izvedbenih aktov, ki jih pripravijo službe Komisije.
V skladu s sedanjimi pravili lahko Komisija sprejme izvedbene akte, razen če v odboru obstaja kvalificirana večina „proti“ osnutku izvedbenega akta.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 szójabab (B9-0411/2020) SL

17-12-2020

Predlagani ugovor Evropskega parlamenta o avtorizaciji gojenja gensko spremenjene soje z oznakami MON 87751 x MON 87701 x MON 87708 x MON 89788 sem podprl, saj zagovarjam stališče, da gojenje gensko spremenjenih organizmov za pridelavo hrane ne sodi na evropska tla.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 kukorica, valamint a MON 87427, MON 89034, MIR162 és MON 87411 egyszeres genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (B9-0413/2020) SL

17-12-2020

Predlagani ugovor Evropskega parlamenta o avtorizaciji gojenja gensko spremenjene koruze z oznakami MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x MON 87411 in MON 87427, MON 89034, MIR162 and MON 87411 sem podprl, saj zagovarjam stališče, da gojenje gensko spremenjenih organizmov za pridelavo hrane ne sodi na evropska tla.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) kukorica (B9-0414/2020) SL

17-12-2020

Predlagani ugovor Evropskega parlamenta o avtorizaciji gojenja gensko spremenjene koruze z oznako MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) sem podprl, saj zagovarjam stališče, da gojenje gensko spremenjenih organizmov za pridelavo hrane ne sodi na evropska tla.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított MON 88017 (MON-88Ø17-3) kukorica (B9-0415/2020) SL

17-12-2020

Predlagani ugovor Evropskega parlamenta o avtorizaciji gojenja gensko spremenjene koruze z oznako MON 88017 (MON-88Ø17-3) sem podprl, saj zagovarjam stališče, da gojenje gensko spremenjenih organizmov za pridelavo hrane ne sodi na evropska tla.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított MON 89034 (MON-89Ø34-3) kukorica (B9-0416/2020) SL

17-12-2020

Predlagani ugovor Evropskega parlamenta o avtorizaciji gojenja gensko spremenjene koruze z oznako MON 89034 (MON-89Ø34-3) sem podprl, saj zagovarjam stališče, da gojenje gensko spremenjenih organizmov za pridelavo hrane ne sodi na evropska tla.

A „Minority Safepack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” című európai polgári kezdeményezés (B9-0403/2020, B9-0405/2020) SL

17-12-2020

Tudi resolucijo o evropski državljanski pobudi Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope sem podprl. Resolucija izraža podporo narodnostnim in jezikovnim manjšinam v državah članicah EU.
V politični skupini EPP podpiramo instrument evropske državljanske pobude kot orodja za participativno demokracijo in izražanje glasu državljanov. Resolucija o zaščiti manjšin poziva k ukrepanju Komisije na področju zaščite manjšin in v skladu z načelom subsidiarnosti pripravi skupni okvir za minimalne standarde EU za varstvo pravic pripadnikov manjšin, ki so močno vključene v pravni okvir, ki ureja temeljne pravice državljanov EU.
Resolucija med drugim tudi poziva države članice k izmenjavi primerov dobrih praks o varstvu in podpori pravic pripadnikov manjšin, Komisijo pa ob tem poziva, da tovrstne izmenjave olajša.

A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius) SL

17-12-2020

Pri glasovanju o poročilu o močni socialni Evropi za pravičen prehod sem se vzdržal, saj se nisem mogel strinjati z vsem navedenim v poročilu.
Poročilo sicer je dobrodošlo in odpira številna pomembna vprašanja na področju delavskih in socialnih pravic, a enostavno vsebuje preveč predlogov ureditve na ravni EU, ki bi morali biti zavezujoči za države članice, pri čemer zanemarja načelo subsidiarnosti. Poročilo tako vsebuje nekatere pozive k zakonodajnim pobudam, kot npr. o dostojnih delovnih pogojih v digitalnem okolju, o delu na daljavo, o trajnostnemu upravljanju podjetij itd. Poziva pa tudi k prožnosti fiskalnih pravil EU zaradi pandemije in krepitvi ukrepov na ravni držav članic na področju dolgotrajne oskrbe, kar vsekakor velja pozdraviti. Moti pa me, da so se v poročilo „prikradle“ tudi določbe o obveznih ciljih in njihovi izvršljivosti, pripravi pravnega okvira o prepovedi neplačanih pripravništev, zahtevi za pravni okvir o preglednosti plač itd.
Vse več pravnih predpisov ne bo rešilo vseh težav evropskih delavcev, ključno je dogovarjanje v okviru socialnega dialoga in njegova krepitev.

Fenntartható vállalatirányítás (A9-0240/2020 - Pascal Durand) SL

17-12-2020

Žal sem moral glasovati proti poročilu o trajnostnemu upravljanju podjetij, saj vsebuje prekomerne predloge in ukrepe, ki lahko zmanjšajo konkurenčnost podjetij in uveljavijo vpliv politike oz. nacionalnih administracij na sestavo upravnih odborov podjetij.
Na to morajo namreč imeti vpliv izključno lastniki in zaposleni. Strinjam se, da je treba med skrbno ravnanje upravljanja podjetij vključiti tudi vidik trajnosti, a v primeru neustreznega izvajanja trajnostnih strategij je treba okrepiti vlogo nadzornih organov v podjetjih, ki predstavljajo interese lastnikov.
Kolektivno določanje odgovornosti za vse upravljavske in nadzorne organe podjetij v primeru nespoštovanje trajnostnih strategij, ki bi bilo določeno s strani politike in kot to predvideva to poročilo, ni ustrezna pot za krepitev trajnosti gospodarstva EU.

Tanácsi ajánlás a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről (B9-0400/2020) SL

17-12-2020

Resolucijo o priporočilu Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost sem podprl.
Resolucija vključuje poziv Evropske komisije državam članicam za podporo spodbujanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, digitalni nadgradnji in učenju na daljavo, ki zagotavlja dostopnost in pridobivanje potrebnih veščin, zlasti med krizo COVID-19 in za v prihodnje.
Resolucija med drugim poziva k večjemu povezovanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja s splošnim izobraževalnim sistemom, poziva pa tudi k upoštevanju potreb trgov dela, krepitvi izpopolnjevanja in usposabljanja, izboljšanju kakovosti izobraževalnega procesa ter krepitvi pozornosti ranljivim skupinam uporabnikov tovrstnega izobraževanja.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg