Please fill this field
Franc BOGOVIČ Franc BOGOVIČ
Franc BOGOVIČ

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport

Tag

Szlovénia - Slovenska ljudska stranka (Szlovénia)

Születési idő : , Senovo

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások Franc BOGOVIČ

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A 2021–2027-es időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU az egészségügyért program”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) SL

13-11-2020

Podprl sem tudi poročilo »Program EU za zdravje«, ki določa okvir evropskega mehanizma za odzivanje na zdravstvene razmere, s katerim želimo okrepit sodelovanje na ravni EU in izboljšali pripravljenost v primeru zdravstvene krize. Strinjam se tudi z osnovno premiso poročila, da je treba vzpostaviti komunikacijski portal za javnost, na katerem bo EU objavljala preverjene informacije, obveščala državljane in se borila proti dezinformacijam. Prav tako podpiram okrepitev pristojnosti Evropskemu centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Evropski agenciji za zdravila (EMA).
Pandemija Covid-19 je namreč razkrila številne pomanjkljivosti nacionalnih zdravstvenih sistemov, med njimi njihovo odvisnost od tretjih držav pri dobavi zdravil, medicinskih pripomočkov in osebne zaščitne opreme. Zato moramo v EU okrepiti podporo razvoju evropskega sistema spremljanja, poročanja in obveščanja o pomanjkanju zdravil, medicinskih pripomočkov, cepiv, diagnostičnih instrumentov in drugih medicinskih izdelkov. S tem bomo preprečili razdrobljenost enotnega trga in zagotovili večjo razpoložljivost in cenovno dostopnost teh izdelkov, dobavne verige pa bi bile manj odvisne od tretjih držav.
Več pozornosti je treba nameniti tudi preprečevanju bolezni in nezdravih navad, med njimi škodljivim posledicam uživanja alkohola in tobaka, prav tako pa okrepiti načrt EU proti raku v skladu z evropskim načrtom za premagovanje raka.

Fenntartható Európa beruházási terv – a zöld megállapodás finanszírozásának módja (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SL

13-11-2020

Glasoval sem tudi za poročilo o Naložbenemu načrtu za trajnostno Evropo ‒ financiranje zelenega dogovora, ki predstavlja politični odziv Evropskega parlamenta na financiranje ozelenitve evropskega gospodarstva. V poročilu izražamo zadovoljstvo nad oblikovanjem evropskega načrta za okrevanje po covidu-19 in nacionalnimi načrti za okrevanje in odpornost, ki morajo biti oblikovani tako, da bo EU do l. 2050 lahko dosegla podnebno nevtralnost, kot je to zapisano v podnebni zakonodaji EU.
Poročilo med drugim določa, da naj javne naložbe prejmejo samo tisti nacionalni in regionalni programi, ki imajo največ možnosti za izpolnitev zastavljenih ciljev, za kar pa potrebujemo usklajene kazalnike trajnosti in ustrezno metodologijo za merjenje učinka. Da lahko naložba izpolnjuje merila zelenega prehoda, je namreč treba upoštevati tudi merila, določena v uredbi o taksonomiji. Poleg tega je treba nacionalne načrte za okrevanje uskladiti z nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti. V poročilu pozivamo tudi k postopni opustitvi javnih in zasebnih naložb v gospodarske dejavnosti, ki so škodljive za okolje ali ga onesnažujejo, če so na voljo ekonomsko izvedljive nadomestne rešitve. Kot ključno ocenjujem določilo, ki državam članicam daje izključno pristojnost za določanje mešanice virov energije, saj države same najbolj vedo, kateri viri energije so zanje najbolj primerni, cenovno ugodni in socialno vzdržni.

InvestEU program (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) SL

13-11-2020

Podprl sem tudi poročilo o predlogu vzpostavitve programa InvestEU, ki nadgrajuje investicijski program prejšnje Komisije, t.i. Junckerjev načrt.
Program InvestEU združuje Evropski sklad za strateške naložbe s 13 različnimi finančnimi instrumenti EU, ki so trenutno na voljo in predstavlja podlago za mobilizacijo naložb v višini 650 milijard EUR ter tako dodatno spodbuditi naložbe, inovacije in ustvarjanje delovnih mest v Evropi. Z glasovanjem v Evropskem parlamentu smo ponovno potrdili delni dogovor, ki sta ga Svet in Parlament o tej uredbi dosegla aprila 2019 ter podpira in izboljšuje novi predlog Komisije »Strateško evropsko naložbeno okno« za odziv na gospodarske učinke krize. Dodajamo tudi šesto okno za podporo solventnosti podjetij.

A Covid19 kapcsán bevezetett intézkedések hatása a demokráciára, az alapvető jogokra és a jogállamiságra (B9-0343/2020) SL

13-11-2020

Z nekoliko zadržki sem podprl predlagano resolucija o vplivu ukrepov za spopad z novim koronavirusom na demokracijo, temeljne pravice in vladavino prava. Gre z resolucijo, ki je bila predložena odboru LIBE na zahtevo skupine za spremljanje demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic, ki je od marca 2020 svoje delo osredotočila na učinke ukrepov COVID 19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo. Opozarjam, da so bili vplivi ukrepov COVID 19 na pravno državo tudi del prvega letnega poročila o pravni državi, ki ga je Komisija izdala oktobra 2020. Komisija je na zadeve pogledala bistveno bolj objektivno kot jih obravnava navedena resolucija, zato bi v prihodnje morali razprave o kršenju načel vladavine prava prestaviti izključno na institucije, ki so postavljene za njihovo strokovno obravnavo in prenehati s politiziranjem tega področja v Evropskem parlamentu.

Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) SL

12-11-2020

Podprl sem tudi stališče Evropskega parlamenta do splošnega proračuna EU za l. 2021, ki sicer še vedno vključuje stališče Evropskega parlamenta med pogajanji o večletnem finančnem okviru o 15 vodilnih programih EU in določila, da Evropski parlament v predlogu proračuna Komisije odšteje 15 milijard EUR. Ker se proračunski postopek razlikuje od običajnega zakonodajnega postopka in ni tehnične možnosti za nove plenarne predloge sprememb, dogovora o večletnem finančnem okviru 2021–2027, sprejetega v minulem tednu, ni bilo mogoče vključiti v stališče EP. Z omenjenim stališčem Evropski parlament krepi financiranje svojih prednostnih nalog, med drugim na področju varnosti, migracij, temeljnih pravic in zunanje politike. Povečujemo tudi sredstva za boj proti podnebnim spremembam in varstvo biotske raznovrstnosti. Sedaj je “žogica” na Komisiji, ki mora pripraviti uskleditev proračuna za l. 2021 s sporazumom o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, ki bo podlaga za razpravo v spravnem postopku, ki se prične prihodnji teden.

EU–Seychelle-szigetek halászati partnerségi megállapodás és végrehajtás. Jegyzőkönyv (2020–2026) (állásfoglalás) (A9-0184/2020 - Caroline Roose) SL

12-11-2020

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Sejšeli, ki ga naslavlja poročilo kolegice Caroline Roose, sem podprl. Sporazum bo zagotavljal, da bodo evropska plovila z dovoljenjem za ribolov v sejšelskih vodah lovila v skladu s cilji trajnosti in varstva okolja ter ne bodo negativno vplivala na morsko biotsko raznovrstnost. Evropska plovila bodo tako omejena zgolj na ribolov presežnih virov, izračunanih na podlagi najboljših možnih znanstvenih dognanj. Bistveno je, da je ta sporazum združljiv z ukrepi za ohranjanje in upravljanje, ki jih je uvedla zlasti Komisija za tuna v Indijskem oceanu, in da prispeva k njim.
Sporazum spodbuja tudi okrepljeno gospodarsko, finančno, tehnično in znanstveno sodelovanje med EU in Sejšeli, ki se mora zlasti odražati v cilju doseganja trajnostnega ribištva in preudarnega izkoriščanja ribolovnih virov.

Az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetése (A9-0175/2020 - Emmanuel Maurel) SL

11-11-2020

Poročilo kolege Maurela iz odbora INTA o trgovinskih ugodnostih za države Zahodnega Balkana sem podprl. Uredba, ki jo naslavlja poročilo namreč podaljšuje izjemne trgovinske ugodnosti državam Zahodnega Balkana za dodatnih 5 let, kar predstavlja kontinuiteto v trgovinskih odnosih s temi državami. Trgovina med EU in navedenimi državami se je v preteklem desetletju povečala za skoraj 130 % in je l. 2019 znašala kar 55 milijard EUR. S predlagano uredbo se področje uporabe sicer omejuje na zelenjavo in sadje, saj so prvotno odobreni trgovinski preferenciali zdaj vključeni v stabilizacijsko-pridružitvene sporazume držav zahodnega Balkana.
EU ima veliko odgovornost do držav Zahodnega Balkana, saj gre za njeno sosednjo regijo, ki ji je treba pomagati tako z vidika politične stabilizacije in demokratizacije ter tudi gospodarsko, pri čemer pomagajo tudi trgovinski sporazumi.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 kukorica, valamint a MON 87427, MON 89034, MIR162 és NK603 egyszeres genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (B9-0346/2020) SL

11-11-2020

redlagani ugovor Evropskega parlamenta o avtorizaciji gojenja gensko spremenjene koruze z oznakami MON 87427 x MON 87460 x MON 89034 x MIR 162 x NK603 sem podprl, saj zagovarjam stališče, da gojenje gensko spremenjenih organizmov za pridelavo hrane ne sodi na evropska tla.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: géntechnológiával módosított SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) szójabab (B9-0349/2020) SL

11-11-2020

Predlagani ugovor Evropskega parlamenta o avtorizaciji gojenja gensko spremenjene soje z oznako SYHT0H2 sem podprl, saj zagovarjam stališče, da gojenje gensko spremenjenih organizmov za pridelavo hrane ne sodi na evropska tla.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 kukorica, valamint a MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 és NK603 egyszeres genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (B9-0347/2020) SL

11-11-2020

Predlagani ugovor Evropskega parlamenta o avtorizaciji gojenja gensko spremenjene koruze z oznakami MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 sem podprl, saj zagovarjam stališče, da gojenje gensko spremenjenih organizmov za pridelavo hrane ne sodi na evropska tla.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg