Please fill this field
Eva KAILI Eva KAILI
Eva KAILI

Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport

Tag

Görögország - Panhellenic Socialist Movement - Olive Tree (Görögország)

8. parlamenti ciklus Eva KAILI

Képviselőcsoportok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Panhellenic Socialist Movement - Olive Tree (Görögország)

Elnök

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : A NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok

 • 01-07-2014 / 14-12-2014 : Petíciós Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : A NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Póttag

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-07-2014 / 18-01-2017 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 02-12-2014 / 18-01-2017 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

Fő parlamenti tevékenységek

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

03-04-2017 ITRE_AD(2017)597734 PE597.734v02-00 ITRE
Eva KAILI

VÉLEMÉNY a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

10-02-2017 ITRE_AD(2017)592238 PE592.238v03-00 ITRE
Eva KAILI

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről szóló javaslatról

23-11-2018 ITRE_AD(2018)627047 PE627.047v02-00 ITRE
Anna ZÁBORSKÁ

VÉLEMÉNY a blokkláncról: előretekintő kereskedelempolitika

08-11-2018 ITRE_AD(2018)623833 PE623.833v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

VÉLEMÉNY a pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintéséről és kihívásairól: hatások és a pénzügyi szabályozás hatékonyabb és eredményesebb uniós keretei és a tőkepiaci unió felé vezető út

13-10-2015 ITRE_AD(2015)560837 PE560.837v02-00 ITRE
Janusz LEWANDOWSKI

Szóban megvála-szolandó kérdések

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzététele (A8-0323/2018 - Pavel Svoboda) EL

23-10-2018

Με την παρούσα πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 216/2013 επιδιώκεται να επικαιροποιηθεί η διαδικασία με την οποία πιστοποιείται η γνησιότητα της ηλεκτρονικής έκδοσης της ΕΕ, δεδομένου ότι η σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές υπογραφές έχει επικαιροποιηθεί εν τω μεταξύ. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ουσιαστική σημασία της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίσημη δημοσίευση της νομοθεσίας και άλλων πράξεων αυτής (ΕΕ), όσο και την γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του ΕΚ σχετικά με την νομική βάση της εν λόγω πρότασης του Συμβουλίου, ψήφισα θετικά.

Megállapodás az EU, valamint Antigua és Barbuda között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről (A8-0305/2018 - Emilian Pavel) EL

23-10-2018

Λαμβάνοντας υπόψη κατ’ αρχήν, το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12382/2017), καθώς και την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο, (σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0174/2018). Εν συνεχεία, το γεγονός ότι με την εν λόγω τροποποιητική συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση εμβαθύνει τις σχέσεις της με την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, όπως επίσης και ότι διασφαλίζεται η νομική συνοχή και η εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών, καθώς ακολουθείται ο νέος ορισμός της
βραχείας διαμονής, όπως προβλέπεται από την τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, η οποία παρέχει σαφέστερη ερμηνεία της «βραχείας διαμονής», ψήφισα θετικά.

Megállapodás az EU, valamint Saint Kitts és Nevis között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről (A8-0306/2018 - Emilian Pavel) EL

23-10-2018

Έχοντας υπόψη, κατ’ αρχήν, το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδίας Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδίας Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12391/2017), καθώς και την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο, (σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8 0176/2018)). Το γεγονός, επίσης, ότι η εν λόγω τροποποιητική συμφωνία συνιστά εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδίας του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού, ψήφισα θετικά. Επιπροσθέτως, με την εν λόγω τροποποιητική συμφωνία, διασφαλίζεται η νομική συνοχή και η εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών, διότι ακολουθείται ο νέος ορισμός της βραχείας διαμονής, όπως προβλέπεται από την τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, η οποία παρέχει σαφέστερη ερμηνεία της «βραχείας διαμονής».

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések

A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az internetes zaklatás és pornográf tartalmak bosszúból történő terjesztése elleni küzdelemről

21-11-2016 P8_DCL(2016)0123 Elévült
Roberta METSOLA Mairead McGUINNESS Afzal KHAN Eva KAILI Brian HAYES Deirdre CLUNE Caterina CHINNICI Martina DLABAJOVÁ Kostas CHRYSOGONOS Giovanni LA VIA Seán KELLY Anna Maria CORAZZA BILDT
Kiosztás dátuma : 21-11-2016
Lejárat időpontja : 21-02-2017
Aláírók száma : 73 - 22-02-2017

Írásbeli nyilatkozat a krónikus légzőszervi megbetegedésekről

24-10-2016 P8_DCL(2016)0115 Elévült
Alberto CIRIO Karin KADENBACH Catherine STIHLER Kateřina KONEČNÁ Biljana BORZAN Eva KAILI Piernicola PEDICINI David BORRELLI Damiano ZOFFOLI Sirpa PIETIKÄINEN Nessa CHILDERS Cristian-Silviu BUŞOI
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 249 - 25-01-2017

Írásbeli nyilatkozat az idegrendszeri zavarok vagy egyéb krónikus fájdalommal járó betegségek által érintett személyek foglalkoztatáshoz való hozzáféréséről

24-10-2016 P8_DCL(2016)0112 Elévült
Marian HARKIN Jeroen LENAERS Daciana Octavia SÂRBU Jean LAMBERT Ivo VAJGL Dame Glenis WILLMOTT Biljana BORZAN Jana ŽITŇANSKÁ José BLANCO LÓPEZ Eva KAILI Jutta STEINRUCK Elena GENTILE Heinz K. BECKER Brian HAYES Roberta METSOLA Miroslav MIKOLÁŠIK Sirpa PIETIKÄINEN Sofia RIBEIRO Bogdan Brunon WENTA Cristian-Silviu BUŞOI Karin KADENBACH Merja KYLLÖNEN
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 179 - 25-01-2017

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg