Please fill this field
Hilde VAUTMANS Hilde VAUTMANS
Hilde VAUTMANS

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Belgium - Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Belgium)

Születési idő : , Sint-Truiden

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások Hilde VAUTMANS

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A „Minority Safepack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” című európai polgári kezdeményezés (B9-0403/2020, B9-0405/2020) NL

17-12-2020

Deze resolutie is de reactie van het Europees parlement op het Europese burgerinitiatief (European Citizens’ Initiative). De Renew-groep heeft steeds steun verleend aan formuleringen ter bescherming van de rechten van minderheidsgroepen, het belang van culturele en taalkundige verscheidenheid in het culturele erfgoed van Europa en de strijd tegen discriminatie. We herhalen de oproep van het EP voor een noodzakelijk kader van EU-minimumnormen voor de bescherming van minderheidsgroepen en de noodzaak om haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven en racisme tegen personen die tot minderheden behoren te bestrijden. Ik stemde voor.

A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius) NL

17-12-2020

Dit rapport is zowel een antwoord op de communicatie van de Commissie getiteld “een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities” als een anticipatie op het actieplan van de Commissie voor de Europese Pijler van Sociale Rechten, dat in de komende maanden gepubliceerd zal worden. Het Europees Parlement benadrukt dat de groene en digitale transitie in de EU gepaard moet gaan met rechtvaardige en duurzame ontwikkeling op het continent. Dat houdt onder meer in dat het herstel na de pandemie rekening moet houden met de gevolgen op sociaal en gezondheidsvlak, in het bijzonder voor de kwetsbaren in onze maatschappij. Investeringen in de toekomst van Europa moeten steeds de sociale rechten van de EU-burgers en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN indachtig houden, en moeten leiden tot een inclusievere arbeidsmarkt, minder werkloosheid bij onze jeugd en de uitroeiing van armoede, genderongelijkheid en dakloosheid. Ik stemde voor.

Fenntartható vállalatirányítás (A9-0240/2020 - Pascal Durand) NL

17-12-2020

Een nieuw EU-breed duurzaamheidsraamwerk voor bedrijven dient bedrijven ertoe aan te zetten om duurzaamheidsrisico's op de juiste manier te integreren in hun strategie en werking. Het rapport maakt aanbevelingen betreffende twee punten, namelijk de herziening van de niet-financiële rapporteringsrichtlijn (NFRD) en nieuwe regulatie betreffende bestuurders’ verplichtingen. Het dient bestuurders van bedrijven te helpen om een langere tijdshorizon te hanteren bij beslissingen en hun veerkracht te versterken door middel van duurzame bedrijfsmodellen. Ik stemde voor

Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépése (A9-0201/2020 - Željana Zovko) NL

17-12-2020

Als gevolg van de COVID-19-pandemie vielen alle activiteiten van de 2 Culturele Hoofdsteden van 2020 in het water. Ook de voorbereiding voor de activiteiten van de Culturele Hoofdsteden van 2021 en 2022 werden door de COVID-19-pandemie beïnvloed. Volgens het Europees Parlement moet de EU hier flexibiliteit tonen, en de hoofdsteden zoveel mogelijk in staat stellen hun programma's aan te passen aan de huidige situatie. Sommige evenementen gingen bijvoorbeeld online door. Het Parlement steunt de verlenging van de titel met nog eens vier maanden en de flexibiliteit voor de hoofdsteden om hun geplande activiteiten zoveel mogelijk voort te zetten. Ik stemde voor.

A biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégia (B9-0421/2020) NL

17-12-2020

De laatste jaren hebben we een toename van complexe grensoverschrijdende veiligheidsrisico’s gezien. Er is dan ook meer en meer nood aan Europese samenwerking op dit vlak, om deze risico’s efficiënt en snel te kunnen indijken. Daarom heeft de Europese Commissie in juli 2020 een nieuwe strategie gelanceerd, met als doel om te zorgen dat de Europese Unie ook echt een Veiligheidsunie wordt. Het Europees Parlement steunt dit initiatief van de Commissie en doet enkele voorstellen om de strategie te verbeteren. Zo vindt het Parlement dat er meer aandacht moet gaan naar de strijd tegen terrorisme, de sleutelrol van EUROPOL in de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad in het algemeen en het belang van het nieuwe Europese Openbare Ministerie (EOM). We pleiten voor een versterking van dit nieuwe orgaan en vragen ook meer aandacht voor de strijd tegen desinformatie, cybermisdaad en hybride bedreigingen. Ik stemde voor.

A nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsi formáció szükségességéről (B9-0402/2020, B9-0404/2020) NL

17-12-2020

De Raad wordt in deze resolutie verzocht een Raadsconfiguratie voor gendergelijkheid op te richten. Er is momenteel geen specifiek forum voor ministers en staatssecretarissen voor gendergelijkheid dat regelmatig bijeenkomt om politieke besluiten te nemen en beste praktijken uit te wisselen. De oprichting van deze Raadsconfiguratie moet ervoor zorgen dat gendergelijkheidskwesties op het hoogste politieke niveau worden besproken. Zo zal de dialoog en de samenwerking tussen de lidstaten versterken. Dergelijke configuratie moet een sleutelelement vormen voor het deblokkeren van de onderhandelingen over dossiers in verband met gendergelijkheid en zorgen dat gender-mainstreaming de norm wordt voor alle EU-wetgeving. Ik stemde voor.

Az eljárási szabályzat módosítása a Parlament rendkívüli körülmények közötti működésének biztosítása érdekében (A9-0194/2020 - Gabriele Bischoff) NL

17-12-2020

De pandemie heeft ook zijn gevolgen gehad op de werking van het Europees Parlement. Ook wij moesten plots overschakelen naar een virtuele manier van werken. Naar de toekomst toe willen wij beter voorbereid zijn op uitzonderlijke omstandigheden zoals deze pandemie, maar ook bijvoorbeeld natuurrampen en cyberaanvallen. Daarom passen we het Reglement van het Europees Parlement aan: we voegen enkele regels toe die toelaten om de nodige maatregelen, zoals aangepaste agenda’s, virtuele deelname aan zittingen en vervangingen, te nemen in het geval van een crisis die ervoor zorgt dat niet iedereen in persoon aanwezig kan zijn in het parlement. Ik stemde voor.

A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes vonatkozásai a Csatorna-alagút tekintetében (C9-0379/2020) NL

17-12-2020

Reeds eerder keurde het Europees Parlement teksten goed die Frankrijk in staat stellen te onderhandelen over een nieuwe internationale overeenkomst met het VK en de Intergouvernementele Commissie te behouden als de belangrijkste veiligheidsinstantie voor de Eurotunnel, ook nadat het Verenigd Koninkrijk de status van derde land heeft.
Aangezien hierover geen akkoord zal bereikt worden voor het einde van de overgangsperiode, wil de Europese Commissie de veiligheidsvergunning van de infrastructuurbeheerder en de veiligheidscertificaten van de spoorwegondernemingen verlengen met respectievelijk 2 en 9 maanden. Deze verlengingen maken het mogemlijk om alle procedures af te ronden, een overeenkomst te sluiten en tegelijkertijd een minimale circulatie doorheen de Eurotunnel te waarborgen. Ik stemde voor.

A Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásai (A9-0230/2020 - Kosma Złotowski) NL

17-12-2020

De parlementaire Commissie van Petities (PETI) brengt elk jaar een verslag uit met de resultaten van haar beraadslagingen. Dit verslag van 2019 belicht enkele statistieken over de petities die in 2019 ontvangen werden en of en wanneer zij al dan niet omgezet zijn in een wetgevend initiatief. Het Europees Parlement vraagt de Europese Commissie om haar belofte om de rol van het Europees Parlement te vergroten, waar te maken. Dit door ervoor te zorgen dat elke petitie die de steun krijgt van het Europees Parlement, om te zetten in een voorstel voor nieuwe of aangepaste wetgeving. Dit verslag stuurt ook aan op een directere rol voor PETI in het wetgevend proces in het algemeen. Ik stemde voor.

Az európai kkv-kra vonatkozó új stratégia (A9-0237/2020 - Paolo Borchia) NL

16-12-2020

Eerder dit jaar deed de Commissie een voorstel voor een nieuwe strategie voor kmo’s, die kadert binnen de groene en digitale transitie. Het Europees Parlement wou hierover haar standpunt kwijt, des te meer in het kader van de verspreiding van het COVID-19-virus. Een betere ondersteuning van kmo’s was al van groot belang voor de pandemie, nu is het cruciaal voor hun voortbestaan. Het Europees Parlement vindt dan ook dat de nieuwe strategie ambitieuzer kan, en dringt er vooral op aan dat de mooie woorden en principes van de strategie ook omgezet worden in concrete actie. Kmo’s moeten vlotter toegang krijgen tot EU-financiering, onder andere in het kader van het Herstelfonds. Naast financiën is het echter ook van groot belang dat de regelgeving die toepasselijk is op kmo’s eenvoudiger wordt, zodat zij zich meer kunnen focussen op hun kerntaak, en zich minder moeten bezig houden met administratie. Kmo’s zijn en blijven de motor van onze Europese economie en we moeten zorgen dat zij blijven bloeien de komende jaren. Daarom stemde ik voor.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg