Please fill this field
Karin KARLSBRO Karin KARLSBRO
Karin KARLSBRO

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Svédország - Liberalerna (Svédország)

Születési idő : , Roslags-Bro

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások Karin KARLSBRO

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az Európai Tanács 2020. július 17-21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetések (B9-0229/2020) SV

23-07-2020

. – Vi välkomnar medlemsländernas gemensamma ansträngning att komma överens om långtidsbudgeten och återstartsfonden. Det gynnar Sverige. Det är viktigt för EU:s ekonomi att parlamentet och rådet snabbt når en kompromiss för att få paketet på plats. Ett paket som både visar på solidaritet och på behovet av att reformera haltande ekonomier och utgår från alla länders ansvar i detta. Liberalerna hade dock sett en tydlig omprioritering från jordbruksstöd till förmån för bland annat forskning.
För Liberalerna är det viktigt att egna medel inte utesluts som finansiering av återstartsfonden, samtidigt som det inte kan anses vara den enda möjliga finansieringen. Varje förslag på en ny intäktskälla till EU:s budget måste bedömas, utvärderas och granskas fristående. Liberalerna ser exempelvis att ett gemensamt pris på koldioxid skulle vara både en viktig åtgärd för att nå klimatmålen och en möjlig inkomstkälla för EU. Enbart om en ny inkomstkälla både gynnar EU:s politiska mål och på ett effektivt sätt ökar intäkterna till EU:s budget ska de övervägas.

A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020

. – EU behöver en ambitiös budget under kommande år. Liberalerna är beredda att se att den efter brexit och coronakrisen ökar, givet att budgeten omprioriteras från ineffektiva stöd till sådant som genererar mervärde för medborgarna, som satsningar på forskning, klimat och konkurrenskraft. Liberalerna vill därtill se ett ambitiöst återhämtningspaket och är för viss beskattningsrätt på EU-nivå, t.ex. genom koldioxidskatt. Dock vill vi se att alla länder måste känna att de själva bär det största och långsiktiga ansvaret för sin egen ekonomiska återhämtning. I punkt 7 är detta långt ifrån tydligt nog, vilket är beklagligt, men punkten är generellt viktig och därför röstade jag ja till helheten.
Jag röstade också ja till punkt 26, men jag vill understryka att jag hade velat rösta nej till följande del av punkten: ”underlines [...] Creative Europe programme”. Kultur och turism bör vara nationell kompetens och även om dessa sektorer är hårt drabbade så ska det inte vara EU:s uppdrag att driva akuta åtgärder. Men jag tyckte att det var viktigare att rösta ja till punktens övriga innehåll, som bland annat rörde rättsstatens principer och mäns våld mot kvinnor, än att rösta nej till ovanstående del av punkten.

Idegenforgalom és közlekedés 2020-ban és azt követően (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) SV

19-06-2020

. – Jag valde att i resolutionen ”Tourism and transport in 2020 and beyond” rösta nej till punkt 15, andra delen, om ett ”European Travel Guarantee Scheme” samt till punkt 26, andra delen, om ett ”European framework for workers of the tourism industry”. Rese-och turistsektorn har drabbats hårt av covid-19 och behöver förstås få stöttning för att ta sig igenom krisen. Liberalerna anser att dock att turism generellt bör vara nationell kompetens, och denna typ av åtgärder ska därför inte utgå från EU-nivå. Sedan är det generellt problematiskt att på denna nivå särlagstifta för en viss yrkeskår över andra genom att skapa specifik lagstiftning för en specifik sektor.

Új többéves pénzügyi keret, saját források és gazdaságélénkítési terv SV

15-05-2020

. – Covid-19 har slagit hårt mot EU. För Liberalerna är det självklart att vi behöver mer samarbete inom EU för att resa oss ur denna kris. Men det förslag på långtidsbudget och återstartsfond som denna omröstning syftar till är tyvärr inte rätt väg att gå för EU. EU behöver en ambitiös budget och ordentliga ekonomiska muskler för att möta den kris vi nu står inför. Självklart måste medlemsländerna ställa upp för varandra i dessa tuffa tider men det bör ske genom lån som betalas tillbaka – inte genom bidrag eller gemensamma obligationer. Alla länder måste känna att de bär det största och långsiktiga ansvaret för sin egen ekonomiska återhämtning och utveckling, det är långt ifrån tydligt nog i denna resolution.
Dessutom är vi kritiska mot att ge EU-beskattningsrätt på så många områden. Vi anser att EU:s beskattningsrätt ska vara tydligt avgränsad till sådant som ger mervärde och som bidrar till att uppnå andra politiska mål, såsom klimatmål genom en EU-gemensam koldioxidskatt.
Resolutionen genomsyras också av ett osunt misstänkliggörande av EU-kommissionen. Kommissionen står inte fri från kritik, men att förutsätta illvilja av en annan EU-institution på detta sätt, i en tid där det är så viktigt att agera enat, är mycket olämpligt.

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier) SV

14-05-2020

För oss liberaler är det en självklarhet att alla EU:s, och medlemsstaternas, myndigheter agerar på ett sätt som säkerställer mänskliga rättigheter och att detta kontinuerligt ska utvärderas. Detta står inte i motsättning till behovet av en gemensam yttre gräns som fungerar så att vi också kan upprätthålla en inre marknad där människor, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt i EU. Därför röstar jag för att behålla texten i punkt 346, strecksats 2.

Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-pandémia és következményei elleni küzdelem érdekében SV

17-04-2020

Liberalerna vill se rejäla åtgärder för att rädda EU:s ekonomi efter coronakrisen, då alla påverkas mycket negativt av ekonomisk kris och hög arbetslöshet i EU. Medlemsländer drabbas olika hårt, men har alla mycket att vinna på att samarbeta så att hela EU får en snabb återhämtning.
Liberalerna ställer sig negativa till den del av paragraf 17 som föreslår ett nytt finansiellt instrument, “recovery bonds”. Det är rimligt att EU lånar ut pengar till medlemsländer, men inte att EU går in som garant för nya statslån i medlemsländerna. Vi hade velat kunna rösta emot just den delen, men då det inte var möjligt röstade jag för hela punkten då andemeningen trots allt ligger i linje med det Liberalerna vill se. Då omröstningen inte gäller något skarpt förslag bedömer jag att det viktigaste är att parlamentet skickar en tydlig signal om behovet av stora ekonomiska insatser för att möta krisen.
EU behöver en ambitiös budget under kommande år, och Liberalerna är beredda att se att den öka efter brexit och coronakrisen, men endast om budgeten prioriteras om från ineffektiva stöd till sådant som genererar mervärde för medborgarna, som satsningar på forskning, klimat och konkurrenskraft.

A nemek közötti bérszakadék (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) SV

30-01-2020

Jag är liberal feminist och kommer aldrig att acceptera att kvinnor och män får olika lön för lika arbete. Löneskillnader märks hela livet: det kan handla om att kvinnor får en lägre ingångslön för det första jobbet, har svårare att göra karriär eller får lägre pension. Det genomsnittliga könsrelaterade lönegapet är hela 16 % i EU – ett EU som bygger på värden som icke-diskriminering och jämställdhet mellan män och kvinnor. Mer transparens och bättre kartläggning möjliggör ett snabbare och mer framgångsrikt arbete för att stänga lönegapet.
Liberalerna vill se skarpare åtgärder för mer jämställdhet i hela EU men värnar samtidigt om den svenska modellen. De åtgärder som efterfrågas får inte inskränka den svenska partsmodellen. Det är viktigt att krossa fler glastak inom arbetslivet. Vi delar problembeskrivningen i punkt 13 i resolutionen, men vi ställer oss inte bakom förslag om kvotering till bolagsstyrelser. Det är även avgörande för Liberalerna att riktlinjer tas fram i samarbete med arbetsmarknadens parter och att de inte skapar orimligt stor administration för företag när de ska efterlevas. Som det sägs i resolutionen är det också viktigt att kraven på små och medelstora företag anpassas efter företagens förutsättningar.

Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0 (B9-0238/2019) SV

18-12-2019

Liberalerna är för kvalificerad majoritet i parlamentet i skattefrågor vad gäller just skatter rörande klimat, exempelvis en skatt på koldioxid.
Men huruvida kvalificerad majoritet ska räcka för skattefrågor på fler politikområden, till exempel i den fråga om digital skatt som behandlas i dag, har Liberalerna ännu inte tagit ställning till. Oavsett vilket, så vill vi ta ett helhetsgrepp på frågan om beskattningsrätt på EU-nivå. Vi vill inte att en så komplex fråga ska beslutas genom att vi slentrianmässigt röstar för beskattningsrätt i resolutioner som primärt handlar om något annat.
Därför har jag idag i resolutionen ”Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi ” avstått från att rösta i punkt 23, 36, 39, 41, och 42 och avstått från att rösta för resolutionen som helhet då den berör frågor om digital skatt och beskattning i EU generellt, frågor som Liberalerna och jag anser kräver mer analys innan EU börjar fatta beslut och ta ställning om dem. Det ska tilläggas att resolutionen inte är ett lagförslag utan enbart ett ställningstagande från parlamentet.
Liberalerna är fortfarande principiellt öppna för beskattning på vissa områden på EU-nivå, men det finns många infallsvinklar att ta hänsyn till och det är aldrig bra att fatta beslut innan man gjort en grundlig analys, vilket EU ännu inte gjort i detta fall.

Az ENSZ 2019. évi éghajlatváltozási konferenciája (COP 25) (B9-0174/2019) SV

28-11-2019

Läget för klimatet är akut. Det är ingen åsikt. Det är fakta. Europaparlamentet har satt ner foten och uppmanar EU att ta täten i det globala arbetet för att rädda klimatet med höga mål. Men det handlar inte bara om att sätta upp tuffa mål, man måste också fatta modiga beslut. Utsläppen måste bort.
Liberalerna vill helst se en gemensam koldioxidskatt på EU-nivå. Vi vill också, precis som en majoritet i parlamentet, att kärnkraft ska kunna vara en del av lösningen på klimatutmaningen.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a króm-trioxid felhasználására vonatkozó engedély részleges megadása (Cromomed S.A. és mások) (B9-0151/2019) SV

24-10-2019

Lagar och regler finns till av en anledning, så även när det gäller begränsningar av bruket av cancerogena ämnen. Dessa begränsningar finns till för att skydda medborgare oavsett om de är konsumenter eller arbetstagare. Liberalerna anser att kommissionen bör göra om denna prövning och göra en mycket mer träffsäker bedömning. Endast i de specifika fall då det inte finns något motsvarande material skall undantag ges.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg