Please fill this field
Irena JOVEVA Irena JOVEVA
Irena JOVEVA

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Szlovénia - Lista Marjana Šarca (Szlovénia)

Születési idő : ,

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások Irena JOVEVA

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A 2021–2027-es időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU az egészségügyért program”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) SL

13-11-2020

Glasovala sem za Zakonodajno resolucijo Evropskega parlamenta o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021-2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 (»Program EU za zdravje«). Čeprav zdravstvena politika spada pod okrilje pristojnosti držav članic, izkušnje, ki jih je prinesla kriza COVID-19 kažejo, da moramo znatno okrepiti zmogljivost EU za učinkovit odziv na večje zdravstvene nevarnosti. S tem namenom je cilj uredbe vzpostaviti nov program EU za ukrepe na področju zdravja pod imenom »EU4Health Program« za obdobje 2021-2027. Splošni cilji programa pa so:
- zaščititi prebivalce EU pred resnimi čezmejnimi nevarnostmi za zdravje;
- izboljšanje razpoložljivosti zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih kriznih izdelkov v Uniji;
- okrepiti zdravstvene sisteme in zdravstveno delovno silo, vključno z digitalno preobrazbo in večjim integriranim in usklajenim delom med državami članicami, trajnim izvajanjem najboljše prakse in učinkovitejšo izmenjavo podatkov.
Program podpira države članice pri prehodu na boljšo pripravljenost in okrepitev njihovih zdravstvenih sistemov, določa ključna področja delovanja (kot na primer izboljšanje nacionalnih sistemov, ukrepi proti nalezljivim boleznim...) ter odpravlja neenakosti s primerjalnimi analizami in hkrati zagotavlja podporo in odpravo ugotovljenih vrzeli med državami in regijami.

Fenntartható Európa beruházási terv – a zöld megállapodás finanszírozásának módja (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SL

13-11-2020

Glasovala sem za Poročilo o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo – financiranje zelenega dogovora. Strategija naložbenega načrta je bila kot prva predstavljena s strani Komisije z namenom zagotavljanja sredstev in pomembnost finančnih virov v prizadevanjih za prehod na podnebno prijazno gospodarstvo, ter uresničevanjem ciljev Evropskega zelenega dogovora.
Cilj naložbenega načrta za trajnostno Evropo je prispevati k financiranju trajnostnega prehoda in podpirati regije in skupnosti, ki so najbolj izpostavljene njihovemu vplivu. V obdobju 2021-2030 želi Komisija mobilizirati vsaj 1 bilijon EUR trajnostnih naložb s povečanjem namenskih sredstev namenjenih podnebnim ukrepov v okviru proračuna EU in z dodatnim javnim in zasebnim financiranjem. Komisija bo pripravila okvir sestavljen iz kombinacije predpisov in spodbud, katerih namen bo zagotavljanje upoštevanja trajnosti pri odločitvah o naložbah v vseh sektorjih. Ti so na primer: taksonomija, InvestEU, zelene obveznice in drugo. Komisija bo v okviru evropskega semestra državam članicam pomagala ugotoviti njihove pomanjkljivosti in jih bo usmerila v rešitve, ki bodo odražale cilje evropskega zelenega dogovora.

InvestEU program (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) SL

13-11-2020

Glasovala sem za Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU. Čeprav so se naložbene razmere v EU od leta 2014 izboljšale, pa je pandemija COVID-19 prinesla velik šok za svetovno gospodarstvo in gospodarstvo EU.
Krčenje BDP v EU je v letu 2020 napovedano naokoli 7,5%, kar je veliko globlje kot med finančno krizo leta 2009. Kot reševalni mehanizem Komisija zato predlaga oblikovanje programa InvestEU za večletni finančni okvir 2021-2027, da bi v enotno strukturo združila vsa financiranja iz proračuna EU v obliki posojil in jamstev. Predlagani program povečuje znesek prvotno predlaganega finančnega okvira iz leta 2018, spreminja obseg predloga tako, da ustreza potrebam po okrepiti gospodarstva glede na posledice pandemije. Hkrati nadgrajuje izkušnje iz ocen EFSI in prejšnjih finančnih instrumentov. Delovanje sklada bo potekalo preko petih političnih oken, namenjenih odpravljanju tržnih nepopolnosti ali investicijskih pomanjkljivosti v okviru njigovega posebnega obsega: (1) trajnostna infrastruktura; (2) raziskave, inovacije in digitalizacija; (3) Mala srednja podjetja; (4) socialne naložbe in spretnosti; ter (5) strateške evropske naložbe. Programu InvestEU bo namenjenih 75 153 850 000 EUR.

A Covid19 kapcsán bevezetett intézkedések hatása a demokráciára, az alapvető jogokra és a jogállamiságra (B9-0343/2020) SL

13-11-2020

Glasovala sem za Resolucijo Evropskega parlamenta o vplivu ukrepov proti COVID-19 na demokracijo, pravno državo in temeljne pravice. Sprejeta resolucija naslavlja številne problematike, ki jih je na plan prinesla pandemija, kot so odločanje v izrednih razmerah, nujnost in sorazmernost izvršilnih ukrepov, svoboda gibanja znotraj Schengenskega območja, svoboda zbiranja, pravica do zasebnosti in varstva podatkov (posebej v luči novih ukrepov za nadzor in sledenje), spolno in reproduktivno zdravje, boj proti dezinformacijam in drugo. V času epidemije so namreč številni demokratični sistemi držav članic EU opozarjali na vlade, ki so izrabljala izredna pooblastila za premeščanje državljanskih in demokratičnih svoboščin ter človekovih pravic. Neodvisnost sodstva, svoboda medije, prostor za civilno družbo, akademska svoboda in celo demokracija kot taka, so ogroženi v državah kot sta Madžarska in Poljska, kjer vladujoče stranke maksimirajo svoj oprijem na izvršno oblast.
Kljub temu, da vsi stremimo k čimprejšnji odpravi pandemije in njenih posledic, pa se moramo boriti tudi proti naraščujoči krizi pravne države in se zavzemati za oblikovanje celovitih strategij za ponovno vzpostavitev njenih temeljev ter temeljnih pravic državljanov EU.

Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) SL

12-11-2020

Glasovala sem za Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021. Kljub temu, da je pandemija COVID-19 povzročila zmanjšanje sredstev na številnih področjih, ki bodo sedaj usmerjena v blaženje posledic krize, je predlog proračuna za leto 2021 dobro zastavljen, sredstva so uravnoteženo prerazporejena. Kot poseben dosežek šteje tudi, da smo uspeli izboriti več sredstev za kulturo, ki je mnogokrat spregledana in nosi težke posledice, zato je izjemnega pomena, da so se sredstva glede na prvotni predlog vseeno zvišala.

EU–Seychelle-szigetek halászati partnerségi megállapodás és végrehajtás. Jegyzőkönyv (2020–2026) (állásfoglalás) (A9-0184/2020 - Caroline Roose) SL

12-11-2020

Glasovala sem za Resolucijo o priporočilu o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegova protokola o izvajanju (2020-2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli. Glavni cilj sporazuma o partnerstvu in protokola je Uniji in Sejšelom omogočiti tesnejše sodelovanje pri nadaljnjem spodbujanju razvoja trajnostne ribiške politike in odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov v ribolovne, območju Sejšelov in v Indijski ocean, obenem pa bo prispeval tudi k dostojnim delovnim razmeram v ribiškem sektorju. Sporazum predvideva ustanovitev skupnega odbora, ki bo odgovoren za sprejemanje uporabe protokola, pri čemer bo lahko uvedel tudi manjše spremembe protokola.
Z namenom lažje odobritve takšnih sprememb je Komisija pooblaščena za njihovo potrjevanje po poenostavljenem postopku v imenu EU, v kolikor so skladni z vsebinskimi in postopkovnimi pogoji. Za odobritev predlaganih sprememb bo še vedno odgovoren ES, kjer mora večina držav članic predlagane spremembe tudi sprejeti.

Az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetése (A9-0175/2020 - Emmanuel Maurel) SL

11-11-2020

Glasovala sem za Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovisnkih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, kar je specifično vezano na države Zahodnjega balkana. Glede na odločitve Evropskega sveta iz zasedanja v Lizboni leta 2000, mora pred stabilazicijsko-pridružitvenimi sporazumi z zahodnobalkanskimi entitetami potekati asimetrična liberalizacija trgovine, kar se dovoljuje s takšno uredbo. Zdaj so bili sklenjeni sporazumi z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovom, Severno Makedonijo, Črno goro in Srbijo. Čeprav je bila večina trgovinskih preferencialov, ki so bili najprej priznani Zahodnemu Balkanu z avtonomnim trgovinskim režimom, zdaj vključena v njihov stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Unijo, omejeni preferenciali, dodeljeni s to uredbo, še vedno dragoceno podpirajo regionalno gospodarstvo. Predlagani ukrepi veljajo že skoraj 20 let in jih še dodatno podaljšujemo s sprejeto Uredbo, ker le ta velja za najboljše jamstvo zavezanosti trgovinskega povezovanja med EU in Zahodnim Balkanom in pomoč pri zagotavljanju stabilnih pogojev za dostop na trg gospodarskih subjektov v regiji in v EU. Vse to je skladno s ciljem EU k spodbujanju mira, stabilnosti in gospodarskega razvoja v regiji, ter odpirati možnosti za integracijo v EU.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 kukorica, valamint a MON 87427, MON 89034, MIR162 és NK603 egyszeres genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (B9-0346/2020) SL

11-11-2020

Glasovala sem za Resolucijo Evropskega parlamenta o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh ali treh transformacij MON 87427, MON 89034, MIR162 in NK603, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg in razveljavitvi izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1111 v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta. Resolucija nasprotuje izvedbeni odločbi Komisije, saj le ta dovoljuje dostopnost gensko spremenjene koruze na trgu, tudi za druge namene poleg hrane in krme. Ker menim:
- da Komisija s tem dejanjem presega svoja izvedbena pooblastila;
- izvedbeni akt komisije dovoljuje uporabo koruze odporne na glifosfat in proizvaja tri insekticidne beljakovine, ki so strupene za določene ličinke;
- ker je veliko držav članic skupaj z EFSA izrazilo pomisleke glede potencialnih dolgoročnih učinkov na reprodukcijo ali razvoj hrane in krme;
- da gensko spremenjeni pridelki, odporni na herbicide pomenijo večjo uporabo komplemetarnih herbicidov, kar se bi odražalo v večjem izpostavljanju koruze glifosfatom in zvišanjem količine ostankov letine, sem glasovala za.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: géntechnológiával módosított SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) szójabab (B9-0349/2020) SL

11-11-2020

Glasovala sem za Resolucijo Evropskega parlamenta o osnutku izvedbenega sklepa Komisije
o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo SYHT0H2 (SYN-
ØØØH2-5), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003
Evropskega parlamenta in Sveta. Resolucija nasprotuje izvedbeni odločbi Komisije, saj le ta
dovoljuje dajanje na trg živil, živilskih sestavin in krme živila, ki vsebujejo gensko
spremenjeno sojo, so iz nje sestavljena ali proizvedena. Glasovala sem za resolucijo, saj
menim:
- da Komisija s tem dejanjem presega svoja izvedbena pooblastila;
- da moramo preprečiti uporabo soje SYHT0H2, ki je strupena za razmnoževanje in
ima endokrine moteče lastnosti;
- da je nedopustno, da državam članicam ni potrebno meriti ostankov glufosinata,
zaradi česar ni moč določiti ali bodo njegovi ostanki na gensko spremenjenih rastlinah
skladni s standardi EU;
- da bi odobritev takšnih gensko spremenjenih živil in krme lahko spodkopala
mednarodne obveznosti Unije v skladu s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov,
Pariškim sporazumom in Konvencijo o biotski raznovrstnosti, ob upoštevanju
negativnih učinkov prekomerne uporabe pesticidov na biotsko raznovrstnost in
krčenje gozdov.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 kukorica, valamint a MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 és NK603 egyszeres genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (B9-0347/2020) SL

11-11-2020

Glasovala sem za Resolucijo Evropskega parlamenta o osnutku izvedbenega sklepa Komisije
o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427
x MON 89034 x MIR162 x NK603 in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh ali
treh transformacij MON 87427, MON 89034, MIR162 in NK603, so iz nje sestavljeni ali
proizvedeni, na trg in razveljavitvi izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1111 v skladu z
Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta. Resolucija nasprotuje izvedbeni
odločbi Komisije, saj le ta dovoljuje dostopnost gensko spremenjene koruze na trgu, tudi za
druge namene poleg hrane in krme. Ker menim:
- da Komisija s tem dejanjem presega svoja izvedbena pooblastila;
- izvedbeni akt komisije dovoljuje uporabo koruze odporne na glifosfat in proizvaja tri
insekticidne beljakovine, ki so strupene za določene ličinke;
- ker je veliko držav članic skupaj z EFSA izrazilo pomisleke glede potencialnih
dolgoročnih učinkov na reprodukcijo ali razvoj hrane in krme;
- da gensko spremenjeni pridelki, odporni na herbicide pomenijo večjo uporabo
komplemetarnih herbicidov, kar se bi odražalo v večjem izpostavljanju koruze
glifosfatom in zvišanjem količine ostankov letine,
sem glasovala za.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg