Please fill this field
Krzysztof JURGIEL Krzysztof JURGIEL
Krzysztof JURGIEL

Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport

Tag

Lengyelország - Prawo i Sprawiedliwość (Lengyelország)

Születési idő : , Ogrodniki

Kezdőlap Krzysztof JURGIEL

Tag

AGRI
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
D-TR
Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Póttag

REGI
Regionális Fejlesztési Bizottság
D-IQ
Az Irakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

A 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési program (A9-0203/2021 - Grace O'Sullivan) PL

08-07-2021
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Choć cele do osiągnięcia jakie stawia ósmy z kolei program dla środowiska (m.in. ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, dążenie do zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska, ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, postępy w zakresie wzmacniania zdolności przystosowawczych, promowanie zrównoważenia środowiskowego i ograniczenie największych presji środowiskowych i klimatycznych związanych z produkcją i konsumpcją, w szczególności w obszarze energii i rozwoju przemysłu) są zasadne, to próba zawarcia w sprawozdaniu konieczności wycofania wszystkich dotacji dla paliw kopalnych na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym najpóźniej do 2025 roku, sprawia, że sprawozdanie jest nieakceptowalne z punktu widzenia takich państw jak Polska, gdzie paliwa kopalne stanowią dziś dużą część miksu energetycznego, a gaz, ma być w najbliższych latach środkiem pomostowym do szerszego wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w przyszłości. Dlatego zagłosowałem przeciwko sprawozdaniu.

Új EKT a kutatás és az innováció szolgálatában (B9-0370/2021) PL

08-07-2021
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Poparłem rezolucję, ponieważ zwraca ona uwagę na ważne elementy, które zostały już wymienione w komunikacje Komisji Europejskiej z 30 września 2020r. Jest to przede wszystkim ustalenie celu 3% PKB jeśli chodzi o wysokość wydatków na badania i rozwój. Jest on obecnie daleki od wypełnienia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.
Rezolucja zauważa też wagę kapitału prywatnego w stymulowaniu konkurencyjności i budowaniu innowacyjnej gospodarki. Przykład Stanów Zjednoczonych i wkładu prywatnego biznesu w skuteczne przyspieszenie podboju kosmosu powinno być dla nas potwierdzeniem, że prywatne finansowanie może być silnym motywatorem dla skuteczniejszego wydatkowania środków publicznych.
Zgodzę się również z ważną uwagą, mówiącą o potrzebie swobodnego przepływu wiedzy naukowej oraz mobilności naukowców, dzięki czemu kraje Unii stałyby się miejscem, do którego przybywaliby uzdolnieni naukowcy, dokonujący przełomowych innowacji. Mogłyby z nich korzystać europejskie przedsiębiorstwa, które dzięki temu zyskałyby dodatkowe atuty na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

A 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési program (vita) PL

07-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-07(3-252-0000)
Részvétel a plenáris ülés vitáiban

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg