Please fill this field
Viktor USPASKICH Viktor USPASKICH
Viktor USPASKICH

független képviselők

Litvánia - Darbo partija (Litvánia)

Születési idő : , Vilnius

Kezdőlap Viktor USPASKICH

Tag

ITRE
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Legutóbbi tevékenységek

Európai klímarendelet (Jytte Guteland - A9-0162/2020) LT

24-06-2021
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

. – Balsavau uz nes, Europos žaliuoju kursu siekiama, kad iki 2050 m. Europa taptų pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu, kartu gerinant Europos piliečių gyvenimo kokybę ir kuriant modernią, efektyviai išteklius naudojančią ir konkurencingą ekonomiką. Europos klimato teisės aktas yra Europos žaliojo kurso pagrindas, nes juo teisės akte įtvirtinamas Sąjungos tikslas ne vėliau kaip iki 2050 m. užtikrinti, kad grynasis išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų nulinis. Dėl poveikio klimatui neutralumo tikslo Europa susidurs su istorinio masto pertvarka, kurią žemynas patirs per ateinančius dešimtmečius. Ši pertvarka atneš pokyčius visai mūsų visuomenei. Visose valstybėse narėse ir visuose ekonomikos sektoriuose būtini pokyčiai, kurie pakeis piliečių elgseną ir gyvenimo būdą, kad būtų palaipsniui panaikinta iškastiniu kuru grindžiama ekonomika ir pasiektas poveikio klimatui neutralumo tikslas.

Az európai nagy teljesítményű számítástechnikával foglalkozó közös vállalkozás (A9-0177/2021 - Maria da Graça Carvalho) LT

24-06-2021
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

. – Balsavau uz nes, 2020 m. rudenį Europos Komisija, įgyvendindama Europos duomenų strategiją, pasiūlė naują reglamentą dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės (BĮ „EuroHPC“), kurio biudžetas – 8 mlrd. EUR 2021–2033 m. laikotarpiui. Pranešimas grindžiamas šiuo pasiūlymu ir apima keletą pakeitimų, kuriais siekiama užtikrinti, kad tokia bendroji įmonė pasiektų savo aukštesnį tikslą – tarnauti mūsų piliečiams, įmonėms (įskaitant MVĮ), mokslinių tyrimų institucijoms ir administracijoms, kartu išlaikant suderinamumą su pagrindiniais Sąjungos vystymosi ir tvarumo tikslais.

Az igazságos átmenet mechanizmus szerinti közszektor-hitelezési eszköz (A9-0195/2020 - Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn) LT

24-06-2021
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

. – Balsavau uz nes, siame pasiūlyme nustatyta viešojo sektoriaus paskolų priemonė yra trečiasis Teisingos pertvarkos mechanizmo ramstis. Ja, skolinant lengvatinėmis sąlygomis, bus remiamos viešosios investicijos. Šios investicijos bus naudingos teritorijoms, kurioms su klimato kaita susijusi pertvarka turi didžiausią neigiamą poveikį, kaip nustatyta Teisingos pertvarkos fondo tikslais parengtuose teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose. Šią priemonę sudarys dotacijos ir paskolos komponentai. Iš ES biudžeto asignuotųjų pajamų ir biudžeto išteklių finansuojama dotacija sumažins paramos gavėjų finansinę naštą, kylančią grąžinant paskolą, kurią suteiks finansavimo partneris. Nors 1,525 mlrd. EUR dotacijos komponentą ketinama įgyvendinti su Europos investicijų banku (EIB) kaip 10 mlrd. EUR finansavimo partneriu, numatyta galimybė bendradarbiauti su kitais finansavimo partneriais, kad ilgainiui būtų išnagrinėtos kitos bendradarbiavimo galimybės, visų pirma jei ateityje padaugėtų Sąjungos išteklių arba kiltų konkrečių įgyvendinimo iššūkių.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg