Please fill this field
Viktor USPASKICH Viktor USPASKICH
Viktor USPASKICH

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Litvánia - Darbo partija (Litvánia)

Születési idő : , Vilnius

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások Viktor USPASKICH

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az európai választások értékelése (A9-0211/2020 - Pascal Durand) LT

25-11-2020

. – Balsavau uyz, nes atsižvelgiant į didesnį rinkėjų aktyvumą matyti, jog vis didesnė piliečių dalis mano, kad ES lygmuo yra tinkamas sprendžiant mūsų laikų problemas, tokias kaip ekonomika ir tvarus augimas, klimato kaita ir aplinkos apsauga, socialinė ir lyčių nelygybė, skaitmeninė revoliucija, parama laisvei, žmogaus teisėms ir demokratijai, demografija ir geopolitiniai sunkumai, pavyzdžiui, migracija ir užsienio politika, saugumas ir ES vaidmuo pasaulyje. Todėl raginu visas ES institucijas prisiimti atsakomybę ir vykdyti įgaliojimus, kuriuos joms tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė piliečiai.

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele: segítség Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával kapcsolatban, valamint előlegek Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban (A9-0221/2020 - Olivier Chastel) LT

23-11-2020

. – Balsavau uz, nes Komisija siūlo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti bendrą 823 548 633 EUR sumą finansinę paramą, susijusią su pagalba Kroatijai ir Lenkijai dėl 2020 m. šiose šalyse įvykusių gaivalinių nelaimių, taip pat išmokėti avansus septynioms valstybėms narėms (Kroatijai, Vokietijai, Graikijai, Vengrijai, Airijai, Portugalijai, Ispanijai) reaguojant į didelio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją, kurią 2020 m. pradžioje sukėlė COVID-19 pandemija.

9/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet: segítség Horvátországnak, Lengyelországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak (A9-0223/2020 - Monika Hohlmeier) LT

23-11-2020

. – Balsavau uz, nes Taisomojo biudžeto Nr. 9/2020 projektas susijęs su pasiūlymu mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Kroatijai ir Lenkijai po gaivalinių nelaimių, kurios šiose valstybėse narėse įvyko 2020 m., ir numatyti išteklių avansams septynioms valstybėms narėms (Airijai, Graikijai, Ispanijai, Kroatijai, Portugalijai, Vengrijai ir Vokietijai) mokėti reaguojant į didelio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją, kurią 2020 m. pradžioje sukėlė COVID-19 pandemija.

A hajléktalanság arányának kezelése az Európai Unióban (B9-0363/2020) LT

23-11-2020

. – Balsavau uz, nes Europos socialinis fondas buvo įsteigtas siekiant pagerinti darbuotojų įsidarbinimo galimybes vidaus rinkoje ir taip prisidėti prie gyvenimo lygio gerinimo ir padėti benamiams apsigyventi socialiniame būste. Kadangi Europos Sąjunga turėtų kovoti su socialine atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko teisių apsaugą. Benamystės profilis keičiasi ir šiuo metu apima daugiau jaunimo ir vaikų, vyresnio amžiaus asmenų, migrantų, romų ir kitoms nepalankioje padėtyje esančioms mažumų grupėms priklausančių asmenų, o moterys ir šeimos vis dažniau susiduria su benamystės rizika.

A schengeni rendszer és a Covid19-válság során hozott intézkedések (B9-0362/2020) LT

23-11-2020

. – Balsavau uz, nes Peticijų komitetas gavo Belgijos, Vokietijos, Nyderlandų ir Liuksemburgo pasienio regionų atstovų peticiją Nr. 0653/2020, kurioje reiškiamas susirūpinimas dėl staigaus ES vidaus sienų uždarymo reaguojant į COVID-19 pandemiją ir dėl įvairių valstybių narių nustatytų priemonių pasekmių ES gyventojams, ypač gyvenantiems pasienio regionuose. COVID-19 pandemija kelia didelį pavojų visuomenės sveikatai ir daro poveikį visų ES gyvenančių asmenų sveikatai ir gyvybei bei valstybių narių sveikatos ir priežiūros sistemoms.

InvestEU program (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) LT

13-11-2020

. – Balsavau uz, nes turizmas, įskaitant apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorių, kuris yra Sąjungos ekonomikai strategiškai svarbi sritis, dėl COVID-19 pandemijos ir nustatytų socialinių ryšių apribojimų bei sienų uždarymo patiria ypač didelį susitraukimą. Šis susitraukimas yra ypač žalingas MVĮ ir šeimos verslo įmonėms ir sukėlė didelio masto nedarbą, visų pirma moterų, jaunimo, sezoninių darbuotojų ir asmenų, esančių pažeidžiamoje padėtyje, nedarbą, o daugelis įmonių prarado daug pajamų. Programa „InvestEU“ turėtų būti prisidedama prie ilgalaikio sektoriaus ir jo vertės grandinių konkurencingumo ir tvarumo stiprinimo remiant operacijas, skatinančias tvarų, novatorišką ir skaitmeninį turizmą, įskaitant novatoriškas sektoriaus poveikio klimatui ir aplinkai mažinimo priemones, nes ja reaguojama į COVID-19 krizę. Tvariai gaivinant turizmą turėtų būti prisidedama prie daugybės nuolatinių, vietinių, kokybiškų darbo vietų kūrimo sudarant labai nuo turizmo priklausantiems ir su specifiniais sunkumais, susijusiais su jų ekonomine plėtra, susiduriantiems regionams galimybes pritraukti investicijų, kurios būtų neįmanomos be „InvestEU“ programos pajėgumo ir gebėjimo dėl ES garantijos pritraukti privačius investuotojus ir jos sukelto pritraukimo poveikio.

A Covid19 kapcsán bevezetett intézkedések hatása a demokráciára, az alapvető jogokra és a jogállamiságra (B9-0343/2020) LT

13-11-2020

. – Balsavau uz, nes kadangi demokratijos ir joje taikomos stabdžių ir atsvarų sistemos veikimui daroma įtaka, kai dėl nepaprastosios padėties sveikatos srityje pasikeičia valdžios pusiausvyra, pvz., leidžiant vykdomajai valdžiai įgyti naujų įgaliojimų, kuriais ribojamos individualios teisės, ir įgyvendinti kompetenciją, kuri paprastai priklauso teisėkūros institucijai ir vietos valdžios institucijoms, kartu nustatant parlamentų, teisminių institucijų, pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos, taip pat piliečių dalyvavimo veiklos apribojimus; kadangi daugumoje valstybių narių nėra jokių konkrečių teisminių institucijų apribojimų, tačiau dėl izoliacijos priemonių teismams beveik tapo neįmanoma veikti įprastai. Kadangi vidaus teisminių institucijų priežiūra, kurią papildo išorės priežiūra, išlieka labai svarbi, nes teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir veiksmingą teisinę gynybą toliau taikomos nepaprastosios padėties atveju, kad nuo nepaprastosios padėties priemonių nukentėjusiems asmenims būtų užtikrinta veiksminga galimybė ginti teises, jeigu valdžios institucijos riboja jų pagrindines teises, ir garantuoti, kad vykdomoji valdžia neviršytų savo įgaliojimų.

Az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetése (A9-0175/2020 - Emmanuel Maurel) LT

11-11-2020

. – Balsavau uz, nes ES yra neabejotinai pirmaujanti prekybos partnerė, kuriai tenka daugiau kaip 72 proc. visos prekybos Vakarų Balkanuose (t. y. Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove, Juodkalnijoje, Šiaurės Makedonijoje ir Serbijoje), ji pirmauja kitų šiame regione ekonomiškai ir politiškai dalyvaujančių konkurentų, pavyzdžiui, Kinijos, Rusijos ar Turkijos, atžvilgiu. Per pastaruosius 10 metų prekyba tarp ES ir Vakarų Balkanų šalių išaugo beveik 130 proc. 2019 m. šios prekybos suma siekė 55 mlrd. EUR. Pasiūlytos priemonės ligi šiol padėjo užmegzti tvirtus ES įmonių ir Vakarų Balkanų regiono vietos gamintojų partnerystės ryšius. Todėl Komisijos pasiūlymas pratęsti šių priemonių galiojimą dar penkeriems metams laikomas tinkamiausia priemone tvariai Vakarų Balkanų šalių partnerių ekonomikos plėtrai užtikrinti. Dėl to gali būti išvengta labai ilgo ir sudėtingo kiekvieno atskiro dvišalio prekybos susitarimo, kurie yra stabilizacijos ir asociacijos susitarimų dalis, keitimo proceso. Jei minėtos autonominės prekybos priemonės nebūtų pratęstos iki 2025 m., galėtų būti padarytas neigiamas ir problemiškas poveikis – sumažėtų visų Vakarų Balkanų šalių patekimas į rinką. Tai neatitiktų parama grindžiamo ES požiūrio, kurio ji laikosi.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 kukorica, valamint a MON 87427, MON 89034, MIR162 és NK603 egyszeres genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (B9-0346/2020) LT

11-11-2020

. – Palaikau priestaravima, kadangi kadangi Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 nustatyta, kad genetiškai modifikuotas maistas ir pašarai turi nedaryti neigiamo poveikio žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, ir reikalaujama, kad Komisija, rengdama sprendimą, atsižvelgtų į visas atitinkamas Sąjungos teisės aktų nuostatas ir kitus teisėtus veiksnius, susijusius su svarstomu dalyku. Nemažai tyrimų parodė, jog auginant herbicidams atsparius GM kultūrinius augalus naudojama daugiau papildomų herbicidų, labiausiai dėl to, kad atsirado herbicidams atsparių piktžolių.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: géntechnológiával módosított SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) szójabab (B9-0349/2020) LT

11-11-2020

. – Palaikau priestaravima, kadangi kritinės pastabos yra susijusios su tuo, kad herbicidų liekanos importuojamose genetiškai modifikuotose sojose SYHT0H2 ir galimas poveikis vartotojų sveikatai nėra pakankamai tiriamas, kad toksikologinė informacija yra nepakankama ir kad dėl to negalima įvertinti galimos rizikos, susijusios su maisto produktų, pagamintų iš genetiškai modifikuotų sojų SYHT0H2, vartojimu, kad informacija, kurios reikia norint užbaigti poveikio aplinkai ir sveikatai vertinimą, nėra išsami ir kad prieš išduodant leidimą reikėtų pateikti išsamų stebėsenos planą.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg