Please fill this field
Morten LØKKEGAARD Morten LØKKEGAARD
Morten LØKKEGAARD

Renew Europe képviselőcsoport

Alelnök

Dánia - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánia)

8. parlamenti ciklus Morten LØKKEGAARD

Képviselőcsoportok

 • 03-03-2016 / 31-01-2017 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Alelnök

Nemzeti pártok

 • 03-03-2016 / 01-07-2019 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánia)

Alelnök

 • 16-03-2016 / 18-01-2017 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Képviselok

 • 07-03-2016 / 15-03-2016 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 07-03-2016 / 01-07-2019 : A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 21-11-2016 / 18-01-2017 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Póttag

 • 03-03-2016 / 18-11-2016 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 03-03-2016 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 07-02-2017 / 01-07-2019 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 06-03-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

JELENTÉS a termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

08-05-2017 A8-0188/2017 PE597.391v02-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről

04-09-2018 CULT_AD(2018)623756 PE623.756v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

VÉLEMÉNY a 2019. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú egyeztetésre vonatkozó felhatalmazásról

07-06-2018 CULT_AD(2018)619218 PE619.218v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről

11-07-2017 CULT_AD(2017)606013 PE606.013v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

21-02-2019 IMCO_AD(2019)630406 PE630.406v02-00 IMCO
Igor ŠOLTES

VÉLEMÉNY a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

07-11-2018 IMCO_AD(2018)627039 PE627.039v02-00 IMCO
Evelyne GEBHARDT

VÉLEMÉNY az új európai készségfejlesztési programról

12-05-2017 IMCO_AD(2017)599673 PE599.673v02-00 IMCO
Maria GRAPINI

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az EU, másrészről Grönland és Dánia közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulás (A8-0480/2018 - Maurice Ponga) DA

31-01-2019

Morten Løkkegaard stemmer for denne betænkning med forventning om at Kommissionens forslag om middeltildelingen til Grønland (225 mio. euro) ikke reduceres i den kommende MFF.
Desuden ser Morten Løkkegaard positivt på, at der er taget højde for Grønlands særlige forhold til EU, men ville ønske, at det var understreget endnu tydeligere i teksten.

A Bizottság határozata a lengyelországi helyzettel kapcsolatban az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) DA

01-03-2018

En klart vægtig beslutning med det bredest mulige politiske mandat fra EP til støtte for EU-grundlæggende rettigheder i Polen var målet for denne beslutning. Den støtter jeg op om. Venstre ser selvsagt også reproduktive rettigheder som værende universelle - også i Polen, men denne problematik ligger uden for målet med denne beslutning. Derfor stemte jeg nej til ændringsforslaget om at tilføje dette til teksten.

Az alapvető jogok európai uniós helyzete 2016-ban (A8-0025/2018 - Frank Engel) DA

01-03-2018

Venstre er enig i betænkningens generelle indhold om at værne om basale menneskerettigheder i EU, men da Venstre er af den overbevisning, at asylområdet og migrantpolitik primært er national kompetence og derfor ikke hører til i denne betænkning, har jeg stemt blankt på betænkningen som helhed.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT az integrált testnevelés bevezetéséről a sport terén tehetséges, fogyatékossággal élő és egészséges iskolás gyermekek egyenrangú fejlesztése érdekében

12-09-2016 P8_DCL(2016)0080 Elévült
Hannu TAKKULA Adam GIEREK Marc TARABELLA Morten LØKKEGAARD Santiago FISAS AYXELÀ Virginie ROZIÈRE Jozo RADOŠ Merja KYLLÖNEN Ivan JAKOVČIĆ Tiziana BEGHIN Bogdan Brunon WENTA Theodoros ZAGORAKIS
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 71 - 13-12-2016

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg